‘Satış Protokolü’ne dayalı olarak (İstanbul 28. İcra Dairesi’nin 2022/…. ve İstanbul 18. İcra Dairesi’nin 2022/…. sayılı dosyalarından) başlatılan takiplere itiraz edilmemesi ve icra hukuk mahkemelerinin (İstanbul 24. İcra Hukuk Mahkemesi ile İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi’nin) verdiği kararlar gereğince, takip konusu (Antalya İli, Kaş İlçesi, … Ada, 4 ve 8 nolu parsellerde kayıtlı) taşınmazın tahliyesi için başına gidildiğinde, orada karşılaşılan kiracı-üçüncü kişi … Marin Turizm Otelcilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. “04.08.2020 başlangıç tarihli ve Antalya 1. Noterliği’nce tasdikli 05.08.2020 tarih ve … Yevmiye numaralı ‘KİRA SÖZLEŞMESİ’ uyarınca burasını işgal etmekte olduğunu” bildirirse, bu beyanı, İİK 276/I uyarınca “tahliyesi istenilen taşınmazı (oteli) işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika olarak kabul edilebilir mi?

Tahliye istemli icra takibi sonucunda verilen tahliye kararının tedbiren durdurulması ve takip konusu kira borcunun bulunmadığının tespiti amacıyla açılan menfi tespit davasında (İİK. mad. 72/III) mahkemece -doktrin ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda- tahliye takibinin (işleminin) durdurulması konusunda  ‘i h t i y a t i  t e d b i r   k a r a r ı’ (HMK.m. 389 vd.) verilebilir mi?

Nam-ı müstear şeklinde yapılan muvazaalı işlemlerin iptali” koşullarının neler olduğu? Hangi durumlarda “bu tür taleplerin reddine karar verilmesi” gerekeceği? Bu tür davalarda “kimin, neyi,nasıl ispat etmesi” gerekeceği?

İcra Müdürlüğü’nce taşınmaza takdir edilen kıymete alacaklı/borçlu tarafından süresi içinde icra hukuk mahkemesine başvurularak itiraz edilmesi halinde, mahkemece oluşturulacak bilirkişi heyetince “icra müdürlüğünce yapılan değer tespitinin, taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi”  gerekeceği, çünkü “kıymet takdirine itiraz davasının hukuki niteliğinin ‘icra müdürlüğünce satışa konu taşınmazın değerinin bilirkişiler marifetiyle yaptırılan değer tespitinin yerinde olup olmadığını tespite yönelik bir şikayet’ olduğu” – Bu nedenle; icra hukuk mahkemesince tayin edilmiş bilirkişilerce “icra müdürlüğünce kıymet takdirinin yapıldığı tarih itibariyle, icra müdürünün tayin ettiği bilirkişilerce belirlenmiş olan değerin, taşınmazın gerçek değeri ile örtüşüp örtüşmediğinin belirlenmesi”  gerekeceği.

“Tehdit ve ikrah  nedeniyle geçersiz olduğu” iddia edilerek iptali istenen bonoya yönelik tehdit eylemin gerçekleşmesi halinde, menfi tespit davasının TBK.m. 39/I uyarınca bir yıllık ‘hak düşürücü süre’den çok sonra açılması sebebiyle menfi tespit davasının “süre aşımı nedeniyle” reddine karar verilmesi” gerekir mi?

Bankanın İİK m. 150/ı uyarınca, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatmadan önce alacağını ‘banka’ ya da ‘finans (kredi) kurumu’ niteliğinde olmayan bir şirkete temlik etmesi halinde, temlik alacaklısı bu şirket de İİK m. 150/ı uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapma hakkına sahip midir?  Temlik alacaklısı bu icra takibinden sonra aldığı rehin açığı belgesine (İİK. m. 152) dayalı olarak, ipotek veren üçüncü hakkında ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi’ yapabilir mi?  İpotek akit senedi incelendiğinde, ipotek veren üçüncü kişinin sorumluluğunun kapsamı nedir? İpotek veren üçüncü kişinin açtığı menfi tespit davasında (İİK. m. 72) bu hususlar nasıl değerlendirilir ve önceden icra mahkemesine yapılan başvuruların etkisi nedir?

“Muvazaa” (ve “yolsuz tescil”) nedenine dayalı tescil isteminin, “tasarrufun iptali davası” (İİK. m. 277 vd.) olarak mı yoksa “tapu iptali ve tescil davası” (TMK. m. 1025) olarak mı nitelendirilmesi daha isabetli sayılır?

Bir kişi; kendisine veya vekiline ya da göstereceği üçüncü bir kişiye satışı yapılacak üç araç karşılığında, kendisine adına kayıtlı bir araç üzerine rehin tesis eder, ancak karşı taraf araçların hiçbirinin satışını gerçekleştirmezse, bu kişi “aleyhine açılan rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinden dolayı borçlu olmadığının tespitini (İİK. m. 72)” ve bu nedenle, “yapılmış olan icra takibinin iptaline karar verilmesini” mahkemeden isteyebilir mi?

 "Gemi siciline kayıtlı bir gemi"nin (ya da bir 'taşınmaz'ın) icra dairesince ihale edildikten sonra (İİK. m. 134/I, c:2), ihalenin feshi davası açılması halinde, geminin (ya da; bir fabrikanın, otelin) dava süresince ihale alıcısına teslim edilmesi mümkün müdür? İhale konusu malın 'muhafaza ve idaresi'ni sağlamakla yükümlü olan icra dairesinin ihale kesinleşinceye kadar gemilerin(ya da; fabrikaların, otelin) işletilmesini sağlaması mümkün müdür?

“Takip borçlularının ikisinin, önceden, üçüncü kişi A.Ş.’de hisse sahibi ve bir dönem yönetim kurulu üyesi olması ve bu nedenle üçüncü kişinin adresinde borçlulara ait birtakım evraklar bulunması gerekçesiyle” üçüncü kişi şirket ile borçlular arasında ‘organik bağ’ bulunduğu ve ‘muvazaalı işlemler’ yapıldığı” kabul edilerek “üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddine” karar verilmesi isabetli midir?

Muvazaalı borç senetleri (bonolar) ve bunlara dayalı olarak yapılmış olan icra takipleri hakkında “muvazaa nedeniyle (TBK. m. 19) tasarrufun iptali davası” açılabilir mi? Nasıl?

İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 97 vd.) 

Somut Uyuşmazlıkta;

a- 06.12.2010 tarihinde beri sermayesinin büyük kısmı yabancı şahıslara ait olarak, yaklaşık üç yüz personeli ile faaliyette bulunan, 17.09.2020 tarihinde tür değiştirerek ‘limited şirket’ iken, ‘anonim şirket’ olarak faaliyetini sürdürmekte olan üçüncü kişi şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde, 05.12.2002 tarihinde gerçekleştirilen hacizde,
b- Hacze konu -bilgisayar, monitör, yazıcı vb. niteliğindeki- taşınırlara ait faturaların üçüncü kişi şirket adına düzenlenmiş olması ve fatura tarihinden beri üçüncü kişi şirketin ‘demirbaş listesi’nde yer alması,)
c- Haciz işleminin gerçekleştiği fabrika adresinin ‘ödeme emrinin borçlulara tebliğ edildiği adres’ olmaması ve ‘haciz sırasında borçluların ya da temsilcilerinin orada hazır bulunmaması’,
ç- Borçluların,  üçüncü kişi şirketin ortağı veya temsilcisinin olmaması (borçlu şirket ile üçüncü kişi şirket arasında ‘organik bağ’ bulunmaması),
d- Haciz uygulanan adreste yapılan ‘evrak araştırması sırasında’ borçlulara ait ‘güncel evrak’a rastlanmaması (bulunan evrakların ‘güncel evrak’ niteliğinde bulunmaması ve borçlulardan ikisinin üçüncü kişi şirkette bir dönem çalışmış olması nedeniyle, bu evrakların bilgisayarlarda bulunmasının olağan olması),
e- Haczin, takip tarihinden yaklaşık 20 yıl sonra yapılması ve bu sırada icra takip borçlularının bir kısmı ölmüşken, alacaklının icra takibini, ilgili mirasçılara yöneltmeden, 'üçüncü kişi şirket ile -aralarında ölenlerin de yer aldığı- bir kısım borçlular arasında bağlantı bulunduğunu’ ileri sürerek ‘istihkak iddiasına’ karşı çıkması durumunda, 

Üçüncü kişinin “kendi adresinde haczedilen -bilgisayar, monitör, yazıcı vb. niteliğindeki- taşınırlar ile şirket kasasında haczedilen paraya ilişkin olarak” ileri sürdüğü ‘istihkak iddiası’nın (İİK. m. 96-97) kabulü gerekir mi?kin olarak” ileri sürdüğü ‘istihkak iddiası’nın (İİK. m. 96-97) kabulü gerekir mi?

İSTİHKAK DAVASI (İİK. m. 97 vd.)

Borçlu Şirketteki Hisselerini Devreden Ortağın, Aynı Sektörde Kurmuş Olduğu Üçüncü Kişi Konumundaki Yeni Şirketin Adresinde -Hisse Devir Tarihinden 5 Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra-Gerçekleştirilen Hacizde Üçüncü Kişi Şirketin ‘İstihkak İddiası’ Yerinde Midir? Üçüncü Kişi Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresinde Haciz Sırasında Bulunan Belge Ve Evraklar Nasıl Değerlendirilmelidir? Üçüncü Kişi Şirketin Açmış Olduğu İstihkak Davasında İcra Mahkemesince Araştırılacak Hususlar Nelerdir?

İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 97 vd.) 

İstihkak Davalarında, ‘Dava Şartı’ Olarak Kabul Edilen “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” İddiası Nasıl İncelenir? Borçlu Şirket İle Üçüncü Kişi Şirket Arasında Rödovans İlişkisi Olması, Üçüncü Kişinin Adresinde Yapılan Hacze Konu Mallara Dair Açılan İstihkak Davalarında Nasıl Değerlendirilmelidir? Borçlu Şirket Ortaklarının, Üçüncü Kişi Şirkette Küçük Hissedar Olması, Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İçin Yeterli Midir? Takip Borçlusunun, Üçüncü Kişi Şirketin Ortağı Olması Halinde, İstihkak Davalarında Nasıl Bir Değerlendirilme Yapılmalıdır? Üçüncü Kişinin Adresinde Borçluya Ait Evrak Bulunmasının Anlamı Nedir? Üçüncü Kişinin, Adresinde Bulunan Bu Evraklara Dair Yaptığı Açıklamaların Önemi Nedir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal Ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 97 vd.) 

Üçüncü Kişinin, Mallarının Muhafaza Altına Alınmasını Engel Olmak Amacıyla Haciz Sırasında İcra Takibine Konu Borcu Ödemesi İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişinin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Olan Adreste Gerçekleştirilen Hacizde Hazır Bulunan Üçüncü Kişi Ortağının (Yetkilisinin) Borçlu Şirketin Eski Ortağı (Yöneticisi Olması) Ve Haciz Sırasında Borçluya Ait ‘Güncel Olmayan’ Evraklar Bulunması Durumunda, İstihkak İddiasına İlişkin Uyuşmazlık Nasıl Çözümlenir?

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK m. 67.)

“İtirazın İptali Davasının Kabulüne” İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararının -Yargıtay 11. HD.’nce Bozulması Ve Sonrasında Verilen Direnme Kararı Ve HGK’nun Kararı Üzerine- Gelinen Aşamada İcra Takibine Devam Edilmesi Mümkün Müdür?

ÖDEME EMRİ (İİK 58)

“Takip Talebi”ne (İİK.58) Uygun Olarak -İcra Dairesince- Düzenlenmesi Gereken “Ödeme Emri”nin (İİK.60) Bu Şekilde Düzenlenmemesi -Örneğin; “Takip Talebi”nde ‘Borcun Sebebi’ Belirtilmiş Olduğu Halde, “Ödeme Emri”nde ‘Borcun Sebebi’ Hakkında Bir Açıklama Bulunmaması’ Halinde, Borçlu “Süresiz Şikâyet” Yoluyla -İcra Hukuk Mahkemesinden- ‘Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesini’ İsteyebilir Mi?

KAMBİYO SENETLERİ (İİK 167 vd.)

Senedin (Bononun) Sağ Alt Kısmında Bulunan -Ve Senet Metnindeki Hiçbir Yazı Ve İmzaya Denk Gelmeyen, 2 Cm. Uzunluğundaki- Yırtık (Kesik), Senedin Ödendiğini İfade Eder Mi? Böyle Bir Kesik (Yırtık), Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmesine Neden Olur Mu?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarının “özel dava şartları” nelerdir?

Tasarrufun iptali davalarını “kimler ve hangi koşullarda” açabilir?

Tasarrufun iptali davalarında “değer düşüklüğü” nedeniyle (İİK. 278/III-2) hangi koşullarda ‘tasarrufun iptaline’ karar verilebilir?

Tasarrufun iptali davalarında, hangi durumlarda “ hayatın olağan akışına aykırılık bulunduğu” (İİK. 280/I) gerekçesiyle ‘tasarrufun iptaline’  karar verilebilir?

Beş ayrı kişiye ait beş ayrı parsel taşınmazı, tek bir ‘âdi keza sözleşmesi’ ile kiralamış olan ve 07.03.2008 tarihinden beri kullanmakta olan kiracıya (bu parsellerden (2) tanesini –kendisine olan kredi borcunu ödemediği için- parsellerin maliki hakkında yaptığı icra takibi sonucunda, alacağına mahsuben satın almış ve 16.08.2022 tarihinde bu parseller kendi adına tescil edildikten sonra) “bulunduğu (kullandığı) (2) parseli, 15 gün içinde tahliye etmesi için” yeni malikin gönderdiği “tahliye emri” üzerine kiracı ‘tapuya şerh verilmiş bir kira sözleşmesine’ ya da ‘noterde düzenlenmiş/onaylanmış kira sözleşmesine’  dayanmasa dahi kiracıya; -kendisi ile kira sözleşmesi yapmış olan önceki malikler ya da ihalede taşınmazı (kiralanın bir bölümünü) satın almış olan yeni malik tarafından kendisine noter vasıtasıyla gönderilmiş olan ihtarnamelere ve ayrıca satış ilanında kendisinin kiralananda kiracı olarak bulunduğunun belirtildiğine dayanarak ‘taşınmazı (kiralananı) teslim borcunun bulunmadığını’ yeni malikin kendisinin kiracılık sıfatını kabul etmiş olduğunu’  ileri sürüp, “gönderilmiş olan tahliye emrinin ve yapılmış olan icra takibinin iptalini” –İİK. m.135/II uyarınca- İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN/SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN isteyebilir mi?

İlamlı takiplerde, on yıllık zamanaşımı süresine tabi olan ilamlı takipteki alacağın ‘alacaklının borçluda alacağı bulunduğunu def’i yoluyla mahkemeye bildirmesi’ (takas/mahsup) talebinde bulunması zamanaşımını keser mi? (TBK.m. 154 (1)-2)

500.000,00 TL bedelli senet borcuna mahsuben senet alacaklısına (lehtara) 195.000,00 TL ödemede bulunmuş olan senet borçlusu; daha sonra “bu senetten dolayı -senetteki alacağı devralmış olan- takip alacaklısına, hiç borcu bulunmadığının tespiti için” ‘menfi tespit davası’ (İİK m. 72) açabilir mi?

“İNTİFA HAKKININ HACZİ ve PARAYA ÇEVRİLMESİ”NİN (İİK.121) UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

ÇEK HAMİLİ HAKKINDA, KEŞİDECİ TARAFINDAN “DAVA KONUSU ÇEKİN ‘TEMİNAT ÇEKİ’ OLDUĞU İDDİASIYLA” AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) VE BU YÜKÜMLÜLÜKTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

Tasarrufun İptali Davasının “Özel Dava Şartları” ve Hem İİK. 277 vd. Hem de TBK. 19’a Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?

DOSYA BORCUNUN TAMAMINI ALACAKLIYA ÖDEYEREK ALACAĞI TEMLİK ALAN “MÜTESELSİL KEFİL”, DOSYANIN DİĞER MÜTESELSİL KEFİLLERİNE NASIL RÜCU EDEBİLİR?

500.000 USD. bedelli, 29.07.2018 keşide tarihli bir ‘çek’  hakkında ‘teminat çeki’  olduğu iddiası ile açılan ‘menfi tesbit davası’nda davacı tarafından bu iddia n a s ı l ispat edilebilir?

Borçlunun Doğacak Hakedişleri Üzerine, Bu Hakedişleri Ödeyecek Üçüncü Kişiye Muhtelif Alacaklılar Tarafından ‘Haciz İhbarnamesi’ (İİK. m.89) Gönderilerek Haciz Konulmasından Sonra, Üçüncü Kişi Doğan Hakedişleri –Bunlar Üzerine 6183 S. Kanun Hükümlerine Göre Haciz Koymamış Olan- Vergi Dairesine Öderse, Üçüncü Kişi Alacaklılara Karşı TBK. m.77’ye Göre Sorumlu Olur Mu?

“TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU”ndan (İİK m.340) Dolayı, Sanık Hakkında Verilmiş Olan ‘Beraat Kararı’nın İsabetli Olup Olmadığı

HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇUN”ndan (İİK m.338/I,89/IV) Dolayı Sanık Hakkında ‘Mahkumiyet Kararı’ Verilip Verilemeyeceği

Tapu kayıtlarında “mesken niteliğinde bir taşınmaz” olduğu öngörülen ve gerek ‘dava dilekçesi’nde, gerek 05.04.2018 tarihli ‘bilirkişi raporu’nda ve gerekse ‘yerel mahkemeni gerekçeli kararı’ ile ‘bölge adliye mahkemesi kararı”nda‘mesken niteliğinde bir taşınmaz’  olduğu açıklanan dava konusu taşınmazı, üzerindeki ipotekle birlikte satın aldıktan sonra ipotek borcunu ödeyerek, ipoteği terkin ettiren, dava dilekçesinde kötüniyetliolduğu ileri sürülmeyen ve yargılama sırasında da mahkemeye bu konuda davacı tarafından tatmin edici kanıt sunulmayan son malik hakkında “taşınmazın ipotek kaydının bu kişi tarafından kaldırıldığı” gözönünde bulundurulmadan, ‘tapuda gösterilen bedel’ ile ‘taşınmazın rayiç değeri’ arasında ‘fahiş fark’  bulunduğu gerekçesi ile verilen  ‘iptal kararı’nın ve bu (hatalı) karara yönelik istinaf başvurusunu reddeden ‘BAM. kararı’nın tahlil ve eleştirisi 

Tasarrufun İptali Davaları (İİK.m.277 vd.)

Borçluya ait ‘arsa’ niteliğindeki taşınmazı borçludan (kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak) devralan borçlunun kız kardeşinin eşi, daha sonra bu ‘arsa’ üzerine kendi imkanları ile bir ‘villa’ inşa ederse , ‘borçlu’ ve ‘üçüncü kişi’ hakkında alacaklı-banka tarafından açılan tasarrufun iptali davasını kabul eden mahkemenin – “bir şeye malik olan kimsenin o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olacağını” belirten TMK.m.684 uyarınca –davacı- alacaklıya “dava konusu” arsa üzerine, davalı-üçüncü kişi tarafından yapılmış olan ‘bina’yıda kapsar şekilde cebri icra yetkisi tanıması isabetli sayılır mı ?

Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 277 vd.)

Borçlu-müteahhidin ölümü üzerine, mirası red etmemiş (TMK.m.606 vd.) olan mirasçısı (eşi) tarafından, eşine ait dairelerin;

a) Borçlu-müteahhitten alacaklı olan, inşaatında boyacı/sıvacı/usta sıfatıyla ‘işçi’ olarak çalışmış olan üçüncü kişilere yaptığı olduğu tasarrufların (devir işlemlerinin) “mutad ödeme sayılmamaları nedeniyle” İİK.m.269/I-2 uyarınca,

b) Aynı kişilere yapılan tasarrufların devir işlemlerinin ‘birden fazla olması’ ve ‘bu kişilerin borçlu ile aynı sektörde bulunmaları’ nedeniyle İİK.280/I uyarınca,

c) Taşınmazların ‘tapuda gösterilen satış bedelleri’ ile ‘satış tarihindeki gerçek değerleri’ arasında bir misli veya daha fazla fark bulunması halinde, İİK.m.278/III-2 uyarınca iptallerine karar verilebilir mi ?

İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 96)

a) İstihkak davasının ‘ön şartı’nın ne olduğu?

b) Ne zaman ‘geçerli’ bir istihkak iddiasından bahsedilebileceği?

c) İstihkak iddiasının/davasının ‘amacı’nın ne olduğu?

ç) Somut olayda ‘istihkak davasının kabulüne’ mi yoksa ‘istihkak davasının reddine’  mi karar verilmesinin “dosya içeriğine” daha uygun düşeceği?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. m. 277 vd.)

“Ticari İşletmenin Devri” (İİK 280/III), “İptale Tabi Tasarrufların Kapsamı” (İİK 278, 279, 280) ve “Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması” (İİK 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

a) Üçüncü kişinin sadece borçluya ait fabrika binasını -içindeki demirbaş ve makinaları almadan- satın alması “ticari işletmenin devri” (İİK.m.280/III) sayılır ve tasarrufun iptali davasına konu olabilir mi?

b) İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde iptale tabi tasarrufların ‘sınırlı’ olarak sayılmış olup olmadığı, davacı tarafından ‘dava dilekçesi’nde bu maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı olmayıp diğer maddelerden birine/ikisine göre ‘iptal kararı’ verebilip veremeyeceği?

c) Davalı-üçüncü kişinin, davacının tasarrufun iptali davasının görülebilmesi için mahkemeye sunduğu ‘aciz vesikası’nın iptaline ilişkin şikayette ‘hukuki yararı’nın bulunup bulunmadığı?

KONULAR: Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 277 vd.)

a) Vekaleten sattığı, başkasına ait taşınmazın ‘satış bedeli’ olarak kendisi adına -kendisini ‘lehtar’ olarak göstererek- düzenlettiği 1.500.000,00 TL bedelli senedi (bonoyu) önce alıcı (A) hakkında icraya koyan (V), daha sonra -senet bedelinini ödenmemesi üzerine- aynı taşınmazı başkasına devretmiş olan (A) ve son alıcı -(A)’nın devrettiği- (Ü) hakkında şahsen tasarrufun iptali davası açabilir mi?

b) Dava konusu taşınmazı 19/09/2018 tarihinde, tapuda ‘satış bedeli’ olarak 300.000,00 TL göstererek alıcı (A)’ya satmış olan (V)’nin “bu satış karşılığında (A)’dan 05.05.2016 tanzim ve 01.06.2017 vade tarihli 1.500.00,00 TL bedelli bonoyu aldığını” belirtmesi hayatın olağan akışına uygun mudur?

Satış İlanının Tebliği Ve İhalenin Feshi (İİK.m.127- İİK.m.134)

İhale konusu taşınmazda %30 payı bulunan ilgiliye “satış ilanının tebliği” nasıl yapılmalıdır? Mütalâa konusu uyuşmazlıkta “ihalenin feshi” gerekir mi?

Tasarrufun İptali Davası (İİK.m. 277 vd.)

a)Açılmış olan tasarrufun iptali davasında; dava konusu tasarrufun/tasarrufların -İİK m. 278, 279 ve 280 uyarınca- ‘iptale tâbi olduğu’ kanısına varan mahkeme, bu dava konusu tasarrufun/tasarrufların iptaline karar verirken, davalı-üçüncü kişinin, dava konusu taşınırın/taşınmazları dördüncü kişilere devrettiği ve bu kişilerin ‘kötüniyetli oldukları’nın davacı-alacaklı tarafından ispat edilememesi nedeniyle, davacı-alacaklı tarafından davaya dahil edilememiş  -yani; ‘dava dilekçesi’nde “davalı” olarak gösterilmemiş-  olması nedeniyle, aleyhlerine hüküm kuramamışsa veya davaya dahil edilmiş  -yani; dava dilekçesinde “davalı” olarak gösterilmiş olmalarına rağmen ‘kötüniyetli oldukları’  kanıtlanamadığı için açılan dava “pasif husumet yokluğu” nedeniyle bu kişiler bakımından reddedilmiş ve İİK. m.283/II uyarınca tasarrufun iptali davası ‘bedel’e dönüşmüşse, aynı dava konusu taşınır/taşınmazlar hakkında başka alacaklılar tarafından açılmış, devam eden veya sonuçlanmış tasarrufun iptali davalarının da mevcut olduğunu saptayan mahkemenin, İİK m.283/II uyarınca ‘bedel’e dönüşen davada, davalı üçüncü kişiyi -dava konusu taşınırın/taşınmazın dördüncü kişilere satış tarihindeki gerçek değerleri oranında- tazminata mahkûm ederken ne şekilde karar vermesi gerekecektir?

b)Davacı-alacaklı tarafından (İİK m.277), “borçlu”  ve “borçlu ile işlemde bulunmuş üçüncü kişiler” ile “dava konusu taşınırı/taşınmazları üçüncü kişiden satın almış dördüncü kişiler”  aleyhine (İİK m.282) açılan tasarrufun iptali davasında, davacının talebi doğrultusunda dava konusu taşınırların/taşınmazların tapu kaydı (ve taşınırların varsa sicil kaydı) üzerine ‘ihtiyati haciz’ (İİK m.281/2) ya da ‘ihtiyati tedbir’ (HMK m.389 vd.) veya  -bugün uygulamada çok sık karşılaştığımız gibi[1]-  ‘her ikisine birden’  karar verildikten sonra, bu taşınırlar/taşınmazlar, üzerindeki ihtiyati hacizler/ihtiyati tedbirler ile birlikte (yükümlü olarak) dördüncü kişilere devredilmesi (satılması) ve yargılama sonunda -dördüncü kişilerin ‘kötüniyetli oldukları’nın kanıt-lanamaması nedeniyle, açılmış olan tasarrufun iptali davasının ‘bedel’e dönüşmesi sonucunda mahkemece “üçüncü kişinin -dava konusu taşınırların/taşınmazların dördüncü kişilere devredildiği tarihteki gerçek değerlerini- tazminat olarak ödemesine” karar verilirken, dava konusu taşınırlar/taşınmazlar üzerindeki ‘ihtiyati hacizler-in’/‘ihtiyati tedbirlerin’ de -‘taşınırların/taşınmazların maliki’ durumunda bulunan “dördüncü kişilerin talebi üzerine” veya “mahkemece kendiliğinden” kaldırılması gerekir mi?

KONU: İcra Suçları (İİK.m. 331, 333, 334 ve 345/a)

Hangi koşulların gerçekleşmesi halinde borçluların İİK.m. 331, 333, 334 ve 345/a’ya göre cezalandırılabileceği (Başka bir deyişle; “alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu (varlığını) eksiltme”, “iflas ve konkordato işlerinde hususi çıkar sağlanması”, “konkordatoda veya sermaye şirketleriyle kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşürme ya da konkordato ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymama” ve “sermaye şirketlerinin –pasiflerinin aktiflerinden fazla olması nedeniyle- iflasını isteme yükümlülüğünü” –veya; “7101 sayılı Kanun’la değiştirilmiş olan TTK.m. 377 uyarınca konkordato talebinde bulunma yükümlülüğünü” - yerine getirmemiş olan yöneticilerin bu  eylemlerinin[1]  ‘suç’ teşkil edebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşulların “suçun unsurlarının” neler olduğu)

BELİRSİZ ALACAK DAVASI (HMK. mad. 107)

Dava açmadan önce azlettiği vekilin ihtarname çekerek -icra dosyasından tahsil ettiğini iddia ettiği- ‘miktarını belirttiği paranın kendisine ödenmesini’ talep eden ve istediği ödemenin kendisine yapılmaması üzerine bu kişiye (önceki vekiline) karşı (şimdilik) ‘10.000,00 Türk Lirasının ödenmesi istemiyle’ “belirsiz alacak davası” (HMK. m. 107) açabilir mi?

Kıymet Takdirinin Yeniden Yapılması (İİK. m. 128/a-3, c: 2)

a)Takibin kesinleşmesi üzerine, kaydına haciz konulan borçluya ait taşınmazın kıymet takdiri (İİK. m. 87) yapıldıktan sonra, satış aşamasına gelindiğinde, bu taşınmazın “kentsel dönüşüm”den yararlanır hale (yani; yıkılıp yeniden yapılacak konuma) gelmesi ve dolayısı ile ‘değerinde mutlak bir artış meydana gelmesi’ nedeniyle, satış öncesinde icra dairesince yeniden kıymet takdiri yapılması gerekir mi ? (İİK. m. 128/a-3, c: 2) Bu konumda olan taşınmazın yeniden kıymet takdiri yapılmadan gerçekleştirilen açık artırmada icra dairesince satılmış olması, ihalenin feshini gerektirir mi ?

b)Takip konusu ipotekle temin edilmiş kredi borcunun, borçlu dışında (yerine) başka bir kişi tarafından ödenmesi halinde, alacaklının alacağı sona ermiş “TBK. mad. 83” olur mu? (Ayrıca bu durumda ipotek de hükümsüz hale gelir “TBK. mad. 131/1” mi ? )

Borçlu dışındaki bir kişi tarafında yapılan ödemeyi “önce”  kabul eden alacaklı “sonra” ‘ödemede bulunan kişinin vazgeçtiğini’ bildirerek, bu kişiden tahsil ettiği parayı ona iade edip takibe devam edebilir mi?

İhalenin Feshi (İİK.m.134)

Borçlunun vekiline (avukatına) gönderilen “satış ilanı”nın ‘tebligat sırasında, vekilin belirtilen adreste olup olmadığı, niçin vekilin kendisine tebligat yapılamadığı açıklanmadan vekilin adreste bulunmama nedeni araştırılıp tesbit edilmeden’ (Teb.K.m. 17; Teb.K. Uygulanmasına Dair Yön. m. 26), vekilin sekreterine “gösterilen adreste daimi çalıştığını beyan eden görevli personeli A.K’ye”   şeklinde  yapılan satış ilanı tebligatı  ‘usulüne (Tebligat Kanunu’na) uygun’ tebligat sayılır mı? Yoksa bu tebligat ‘satışa hazırlık işlemi sırasında yapılmış bir usulsüzlük’ olarak değerlendirilip “ihalenin feshine” (İİK. m. 134)   neden olur mu?

Belirsiz Alacak Davası (HMK. m. 107)

Dava açmadan önce azlettiği vekilin ihtarname çekerek -icra dosyasından tahsil ettiğini iddia ettiği- ‘miktarını belirttiği paranın kendisine ödenmesini’ talep eden ve istediği ödemenin kendisine yapılmaması üzerine bu kişiye (önceki vekiline) karşı (şimdilik) ‘10.000,00 Türk Lirasının ödenmesi istemiyle’ “belirsiz alacak davası” (HMK. m. 107) açabilir mi?

Sıra Cetveli (İİK.m. 140 vd.)

Borçlunun bir alacaklısı tarafından, borçluya ait taşınmazın tapu kayına ihtiyati haciz konulduktan sonra, borçlu aynı taşınmaz üzerinde başka bir alacaklısı lehine ipotek tesis ederse, bu taşınmazın cebri icra yoluyla satılması üzerine, satış bedeli adı geçen alacaklılar arasında nasıl paylaştırılır?

TALİMAT İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ

Talimat icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği talimat dışında işlem yapabilir mi? (Bir icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği “satış talimatı”na uymayıp – alacaklı alıcının, alacağına mahsuben takip konusu taşınmazı satın alabilmesi için, asıl icra dairesinin bildirdiği ‘alacak miktarı’nı dikkate almaksızın- ihaleyi gerçekleştirebilir mi?)

İhalenin Feshi Davası (İİK.m. 134)

İcra dairesince gerçekleştirilen ‘ihale’ hakkında ‘ihalenin feshi davası’ açılması nedeniyle, ihale bedelinin derhal hak sahibi alacaklılara ödenmesi mümkün olmaz ve İİK. m. 134/V, c:2,3 uyarınca “ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek kararın kesinleşmesine kadar” icra müdürlüğünce ‘ihale bedeli’ bankada nem’alandırılırsa, bu nem’a bedeli  -ihale bedeli ile beraber-  ‘ihalenin feshine ilişkin şikayetin reddine’ dair kararın kesinleşmesinden sonra ‘hak sahiplerine’ nasıl dağıtılır?

Talimat İcra Dairesinin Görevleri

Talimat icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği talimat dışında işlem yapabilir mi? (Bir icra dairesi, asıl icra dairesinin gönderdiği “satış talimatı”na uymayıp – alacaklı alıcının, alacağına mahsuben takip konusu taşınmazı satın alabilmesi için, asıl icra dairesinin bildirdiği ‘alacak miktarı’nı dikkate almaksızın-  ihaleyi gerçekleştirebilir mi?)

Satış Talebi ve İcra Dosyasının Sehven Düşmesi (İİK.m.106)

a)Alacaklı vekilinin “…Subay Mah. 5298 Ada 16 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde haczim bulunmakta olup, bu gayrimenkul Balıkesir 1. İcra Müdürlüğü 2007/259 Talimat sayılı dosyası ile 28.10.2008 tarihinde, 1.456.000.00 YTL bedelle Akkaş Otomobil Petrol Ltd. Şti. adına ihale edilmiştir. Daha sonra Balıkesir 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2008/439 E .ve Balıkesir 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2008/354 E. sayılı dosyaları ile ‘ihalenin feshi’ davası açılmıştır. Yerel mahkeme ‘ihalenin feshine’ karar vermiş ancak karar temyiz edilmiştir.  2 yıllık süre içerisinde gayrimenkulün satış işlemi için taşınmazın kıymet takdiri ve satış avansını dosyamıza bugün yatırıyorum.  İhalenin feshi davasının neticelenmesi sonucunda işlemin (satış işleminin) yapılmasını talep ederim…” şeklinde yaptığı ‘satış talebi’ geçerli midir?

b)İcra müdürlüğünce, “icra dosyasının sevhen düşürülmesine” karar verilmesi halinde, bu dosyada konulmuş olan haciz de düşer mi?

c)Davalı-alacaklının, alacağı temlik alması ve “bu temlik işleminin muvazaalı olduğunun” iddia edilmesi sıra cetvelini etkiler mi? 

(GEÇERLİ BİR) SATIŞ TALEBİ, SIRA CETVELİ (İİK. 106, 110, 142)

Alacaklı vekilinin “haciz koyduğu taşınmaza hali hazırda yapılmış bir ihale olduğu ve bu ihalenin feshine ilişkin açılan davanın kabulüne karar verilmekle birlikte bu kararın temyiz edilmiş olduğu” belirterek “ 2 yıllık süre içerisinde gayrimenkulün satış işlemi için taşınmazın kıymet takdiri ve satış avansını dosyamıza bugün yatırıyorum. İhalenin feshi davasının neticelenmesi sonucunda işlemin (satış işleminin) yapılmasını talep ederim…” şeklinde yaptığı ‘satış talebi’ geçerli midir?

İcra müdürlüğünce, “icra dosyasının sevhen düşürülmesine” karar verilmesi halinde, bu dosyada konulmuş olan haciz de düşer mi?

Davalı-alacaklının, alacağı temlik alması ve “bu temlik işleminin muvazaalı olduğunun” iddia edilmesi sıra cetvelini etkiler mi?

Borçlunun hangi “temlik işlemleri” hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir?

(Borçlunun “gerçek bir alacak borç ilişkisine dayanan alacağın temliki işlemleri” hakkında ‘tasarrufun iptali davası’ açılabilir mi?)

İflasın Ertelenmesi Sürecinde ‘Takip Yasağı’ (İİK. m. 179/b-I)

İflasın ertelenmesi sürecinde, mahkemece İİK. m. 179/b-I kapsamında verilmiş olan ‘takip yasağı’na ilişkin ‘ihtiyati tedbir kararı’, “alacaklı tarafından sadece üçüncü kişi taşınmaz maliki hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasını”  önler mi?

Konu: Tasarrufun İptali Davası (İİk. M. 277 Vd.)

Vergi Dairesi’ne borcu olan bir şirketin ‘bu borcu ödememek amacı ile’ ‘muvazaalı olarak’ -aralarında ‘organik bağ’ bulunan- bir üçüncü şirkete yaptığı “havale işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacıya dava konusu alacağını tahsil etme yönünde cebri icra yetkisi verilmesi” istemli davanın, “her iki şirketin aynı şirket olduğu” ( “borçlu şirketin gerçek sahibinin, üçüncü şirket olduğu”) gerekçesiyle ‘kabulüne’ karar verilebilmesi için, dosyada bunu teyit eden yeterli, hüküm vermeye elverişli bilgi ve belgelerin bulunması gerektiği, aksi takdirde mahkemece “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilmesi gerekeceği.

İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA (İİK. mad. 124), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134)

İpotek sahibi birden fazla alacaklı varsa ve ihaleye teminatsız girmek isteyen alacaklının alacağı ilk sırada değil ise, bu alacaklı, hangi koşulların gerçekleşmesi halinde teminat göstermeden ihaleye katılabilir? Teminatsız olarak ihaleye katılabilecek olan alacaklının, ihaleye bu koşullarda (yani teminatsız) olarak katılmasının icra müdürlüğü kararı uyarınca engellenmesi halinde, borçlu buna dayalı olarak “ihalenin feshini” isteyebilir mi?

Yabancı Para Alacağı ve Faiz (İİK.m.58)

Yabancı para alacağı (ve yabancı para faizi) nasıl takip konusu yapılabilir?

KONU: Taşınır Rehninin (Aracın) İlamsız Takip Yolu İle Paraya Çevrilmesi (İİK. m. 145-147)

“Taşınır rehninin (aracın) ilamsız takip yolu ile paraya çevrilmesi” ne ilişkin takipte alacaklı, borçluya gönderilen “Örnek:8 Ödeme Emri” nde yazılı ‘on beş günlük ödeme süresi’ geçmeden –borçlu vekilinin ‘yapılan takibe ve kıymet takdirine bir diyeceği olmadığını’ icra dairesine belirten dilekçesi üzerine- ‘rehinli taşınırın (aracın) satılmasını’ isteyebilir mi?

İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi Halinde Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu (İİK.m.179- İİK.m.333/a)

“İflasın ertelenmesi talebi” -‘borca batık olmadığı’- gerekçesi ile ticaret mahkemesince reddedilmiş olan borçlu şirket temsilcisinin, şirket hakkında icra takibinde bulunmuş olan alacaklılara olan borçlarını “icra takiplerinin kesinleştiği tarih itibariyle şirketin ödeme gücü bulunmasına rağmen ödememesi” hangi koşullarda İİK. m. 333/a maddesine göre  suç teşkil eder?

Tasarrufun İptali Davaları (İİK. m. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-üçüncü kişi tarafından “davacı-alacaklının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olmadığının” iddia edilmesi halinde, mahkemece nasıl bir işlem yapılması gerekir? Bu durumda mahkemece “davacının davalı-borçludaki alacağının gerçek olup olmadığı”nın araştırılması gerekir mi? Nasıl?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-üçüncü kişi tarafından “davacı-alacaklının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olmadığının” iddia edilmesi halinde, mahkemece nasıl bir işlem yapılması gerekir? Bu durumda mahkemece “davacının davalı-borçludaki alacağının gerçek olup olmadığı”nın araştırılması gerekir mi? Nasıl?

Davacı-borçlunun iki taşınmazını –icra dairesinde- yapılan cebri icra yoluyla satışa katılıp satın alan ‘borçluyu tanıyan ve onun bitişik komşusu olan’ kişinin “kötüniyetli olduğu” ve “taşınmazların satış ilanının, icra müdürlüğünce alınan ‘Türkiye genelinde yayımlanan, tirajı yüksek beş gazeteden birinde yapılması’ ” (EK-1) şeklindeki ‘satış kararı’na aykırı olarak ‘günlük  tirajı 250 adet olan bir mahalli gazetede’ (EK-2) yapılması sonucunda, ihaleye tek alıcı olarak girip almasının “bu kişi adına yapılan tescilin yolsuz olduğu” sonucunu doğurur mu? Bu kişi aleyhine “yolsuz tescil nedeniyle tapu iptali ve tescil davası” açılabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarında; davacının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olması gerektiği” kuralının içeriği-

Tasarrufun İptali Davası (İİK.m. 277 vd.)

“Tasarrufun iptali davalarında; davacının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olması gerektiği” kuralının içeriği

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Bir alacaklının açtığı “tasarrufun iptali davası” devam ederken, davalı-borçlunun iflasına karar verilmesi üzerine, davalı-borçlunun iflas idaresi, açılmış olan bu davayı takip etmeye karar verir ve dava, “kabul” ile sonuçlanırsa, iflas idaresince satılan dava konusu taşınmazın ihale bedelinin ne kadarı masaya girer ve ne kadarı davalı-üçüncü kişiye ödenir?

Tasarrufun İptali Davaları (İİK. m. 277 vd.)

Bir alacaklının açtığı “tasarrufun iptali davası” devam ederken, davalı-borçlunun iflasına karar verilmesi üzerine, davalı-borçlunun iflas idaresi, açılmış olan bu davayı takip etmeye karar verir ve dava, “kabul” ile sonuçlanırsa, iflas idaresince satılan dava konusu taşınmazın ihale bedelinin ne kadarı masaya girer ve ne kadarı davalı-üçüncü kişiye ödenir?

İhalenin Feshi (İİK.m.134)

İHALENİN FESHİ DAVALARI (İİK. mad. 134)

İhaleye fesat karıştırıldığı" nasıl iddia ve ispat edilebilir?

“Hata nedeniyle ihalenin feshini” kimler isteyebilir?

"KDV oranının %18 değil, %1 olması gerektiği" ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülebilir mi?

"Satış ilanının usulsüz olarak tebliğ edildiğini" ileri sürerek kimler ihalenin feshini isteyebilir?

Satış tarihi ile ilan tarihi arasında bir aylık süre bulunmasına ilişkin kural taşınır ihalelerinde uygulanır mı?

“İhalenin feshi isteminin reddine” ilişkin yerel mahkeme kararı hakkındaki hukuki mütalâam (HMK. 293) ilişikte sunulmuştur:

KONU: Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi (İİK. m.269-276)

Kiracı tarafından, kiralayan (malik) aleyhine açılan “kira sözleşmesinin varlığının tespiti ve kiralananın kendisine teslimi, teslim edilememesi(teslim edilmesinin mümkün olmaması) halinde tazminata hükmedilmesi” talepli davanın mahkemece kabul edilmesi ve verilen ilamın kesinleşmesi sonucunda, kiracı tarafından davalı-kiralayan (mal sahibi) hakkında, davalı kiralayana (mal sahibine) –‘yargılama giderlerinin tahsili’ için “örnek:4-5 icra emri” ve ‘kiralananın teslimi’ için; “örnek 2 icra emri” gönderilerek takibe konulması ve taşınmazın, davacı-kiracıya –‘kiralananda tapuya tescil edilmiş kira sözleşmesi ile bir üçüncü kişinin bulunması’ nedeniyle- teslim edilememesi üzerine, “bu takibe dayanılarak üçüncü kişinin taşınmazdan tahliye edilmesi” mümkün müdür?

Bu durumda olaya İİK.m.276 mı, yoksa İİK.m.27 mi uygulanır?

KONULAR: Tasarrufun İptali Davası (İİK.m. 277 vd.)

1.      Alacaklılarla anlaşma yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

2.       Alacağa mahsuben alma sebebiyle kimler tasarrufun iptali davası açabilir? Mahkeme süreci, etkisi ve sonuçları nelerdir?

3.       Tasarrufun iptali davasının konkordato sürecine etkisi ne olur? Riski, etkisi ve sonuçları nelerdir?

4.       Tasarrufun iptali davası dışında konkordato feshi istenebilir mi? Riski, etkisi ve sonuçları nelerdir?

5.       Konkordato davası devam ederken davayı inceleyen mahkemeye müracaatla ‘işlemin KDV’den kaçınmak için yapıldığı, muvazaalı olduğu ve alacaklıları zarara uğrattığı’ sebebiyle, bir kısım alacaklılar, konkordato kararı almaya mani olur mu?

6.       Tüm bu riskleri bertaraf etmek veya minimize etmek mümkün mü? Ne tür riskler alıyoruz? Görüş ve tavsiyeleriniz nelerdir?

KONU: Tasarrufun İptali Davası (İİK.m.277 vd.)

 “Borçlunun, teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler”in(İİK.m.279/I-I) hangi koşullarda iptali mümkün olur?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Borçlunun, teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler”in (İİK.m.279/I-I) hangi koşullarda iptali mümkün olur?

İNANÇLI İŞLEM 

İlk kayıt maliki olan davacının, kredi ilişkisinden kaynaklı “inançlı işlem” hukuksal nedenine dayalı olarak açtığı tapu iptali ve tescil istemli davada, ikinci ve üçüncü kayıt maliki davalıların “inançlı işlemi” kabul eden beyanlarını içeren, ancak davalı-son kayıt maliki tarafından düzenlenmeyen ve onun imzasını taşımayan belgelerin delil değeri nedir? Bu belgelere dayalı olarak -ikinci kayıt maliki davalıdan, başka bir ticari ilişki nedeniyle alacaklı olan- son kayıt maliki davalı aleyhine tapu iptali ve tescil kararı verilebilir mi?

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE "İMZAYA İTİRAZ" ve "BORCA İTİRAZ"IN YARATTIĞI UYUŞMAZLIKLAR (İİK. m.168/5, 169/1, 169/a, 170)

Borçlunun, Tasarrufun İptali Davasına Konu Olabilen Tasarrufları

İHTİYATİ HACZE İTİRAZ (İİK. mad. 265)

Takip Dayanağı Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Belirlenmesi Halinde, “Takip Konusu Senet altındaki İmzanın Borçluya Ait Olmadığı” Şeklinde İtiraz, ‘İhtiyati Hacze İtiraz Sebeplerinden Biri (İİK. 265/I) Olarak Kabul Edilebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

a. Tasarrufun iptali davalarında, davacının, davalı-borçludaki alacağının ‘gerçek bir alacak olması’ zorunlu mudur?

b. ‘Muvazaalı işlemler hakkında’ tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

c. Tasarrufun iptali davası, ‘kimler tarafından’, ‘kimlere karşı’ açılabilir?

d. Bir tasarrufun, tasarrufun iptali davasına konu olabilmesi için ‘davacı alacaklının alacağının doğumundan sonra’ yapılmış olması gerekir mi?

e.Bir tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için, tapuda gösterilen satış bedeli ile, tasarruf tarihindeki gerçek değeri arasında ‘ne kadar fark bulunması’ gerekir?

f. ‘Borçlu’ ile –dava konusu taşınmazı/taşınırı- ondan satın almış olan ‘üçüncü kişi’den satın almış olan ‘dördüncü’, ‘beşinci kişi’ arasında ‘organik bağ’ bulunması, tasarrufun iptaline neden olur mu?

g. Borçlunun yaptığı hangi tasarruflar ‘hayatın olağan akışına aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal olunabilir?

h. Borçlunun yaptığı hangi tasarruflar İİK. m. 280/I uyarınca ‘borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçlunun alacaklısına zarar vermek amacıyla hareket etmiş olduğunu bildiği farz edilerek’ iptal edilebilir?

i. Borçlu ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişilerin ve bu kişilerle işlemde bulunmuş olan dördüncü ve beşinci kişilerin, ‘aynı sektörde (iş kolunda) faaliyet gösteriyor olmaları’, yapılan tasarrufların iptaline neden olur mu?

j. Tasarrufun iptali davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı-üçüncü kişinin ve onunla aynı taşınmaz/taşınır hakkında işlemde bulunmuş olan dördüncü, beşinci kişilerin, ‘dava konusu taşınmazı/taşınırı satın alabilecek parasal (mâli) güce sahip olup olmadığı’ mahkemece araştırılabilir mi?

k. Tasarrufun iptali davası ‘hangi sürede’ açılabilir?

l. Tasarrufun iptali davalarında hangi koşullarda teminat karşılığında/teminatsız ‘ihtiyati haciz kararı’ verilebilir?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

“Borçlunun ‘borçlandıktan sonra’ değil, ‘borçlandığı gün’ yaptığı tasarruflar hakkında” tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

“Borçlunun, aynı kişiye ‘önce (3), ertesi gün de (1) taşınmazını satması’ ve ‘sattığı taşınmazları uzunca bir süre kullanmaya devam etmesi’  hayatın olağan akışına uygun bir davranış mıdır yoksa yapılan tasarrufun iptaline neden olabilecek bir davranış” mıdır?

“Borçlunun, sattığı taşınmazların rayiç değerini değil, belediyede emlak vergisine esas olmak üzere gösterilen değeri ‘satış bedeli’ olarak göstermesi” tasarrufun iptalini önler mi?

KONU: Tasarrufun İptali Davası (İİK.m. 277 vd.)

a)“Borçlunun ‘borçlandıktan sonra’ değil, ‘borçlandığı gün’ yaptığı tasarruflar hakkında” tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

b)“Borçlunun, aynı kişiye ‘önce (3), ertesi gün de (1) taşınmazını satması’ ve ‘sattığı taşınmazları uzunca bir süre kullanmaya devam etmesi’  hayatın olağan akışına uygun bir davranış mıdır yoksa yapılan tasarrufun iptaline neden olabilecek bir davranış” mıdır?

c)“Borçlunun, sattığı taşınmazların rayiç değerini değil, belediyede emlak vergisine esas olmak üzere gösterilen değeri ‘satış bedeli’ olarak göstermesi” tasarrufun iptalini önler mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Hakkında ne “kesin” (İİK. m.143;105/I) ne de “geçici” (İİK. m.105/II) aciz vesikası alınmamış ve “haciz tutanağı” (İİK. m.102) düzenlenmemiş olan borçluya karşı ‘tasarrufun iptali davası’ açılabilir mi? “Haciz”den (İİK. m.86), “aciz”den (İİK. m.105) veya “iflasın açılması”ndan (İİK. m.165) itibaren geriye doğru ‘iki seneden önce’ yapılmış olan tasarruflar hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277);  ALACAKLAR ve ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZDİLEN MALLAR HAKKINDA (HACİZ İHBARNAMELERİ) (İİK. mad. 89)

Alacaklı tarafından, takip borçlusunun kendisindeki alacağını takip dosyasına yatırması için gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmeyen üçüncü kişi, “hangi tarih itibariyle” takip alacaklısına borçlanmış olur?       Üçüncü kişinin malvarlığını kısmen/tamamen başka kişilere devretmesi halinde, alacaklı bu işlemlere karşı tasarrufun iptali davası açabilir mi? Nasıl?

Tasarrufun İptali Davaları (İİK. m. 277 vd.)

Alacaklı tarafından, takip borçlusunun kendisindeki alacağını takip dosyasına yatırması için gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmeyen üçüncü kişi, “hangi tarih itibariyle” takip alacaklısına borçlanmış olur?

Üçüncü kişinin malvarlığını kısmen/tamamen başka kişilere devretmesi halinde, alacaklı bu işlemlere karşı tasarrufun iptali davası açabilir mi? Nasıl?

İLAMLI İCRA (İİK. 32-41)

Davacı-alacaklının, (üç davalının yer aldığı) “bir ilam”da hükmedilen “vekalet ücreti”, “harç” ve “yargılama giderleri”nin tahsili için her bir davalı aleyhine “üç ayrı icra takibi” başlatması “hakkın kötüye kullanılması” sayılır mı?

Müflis şirket tarafından –iflas etmeden önce- satılıp faturası kesilen ancak henüz alıcıya teslim edilmemiş olan makinenin satış bedeli olarak düzenlenen –ve süresi içinde bankaya ibraz edilmemiş olan, dolayısıyla “(yazılı) delil başlangıcı” (HMK. m.202) niteliğini taşıyan- ‘ileri tarihli çek’in, keşideci tarafından, çeki elinde bulunduran son hamile ödenmesiyle keşideci borcundan kurtulmuş olur mu?

Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacakları’nı / ‘ipotek hakkı’nı haczeden alacaklı;

a) Hangi durumlarda, icra müdürlüğünden İİK. m.120/II uyarınca “üzerine haciz koyduğu ‘hak ve alacağın’ / ‘ipotek hakkı’nın tahsil yetkisinin kendisine verilmesini” istemek zorundadır?

b) Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacak’ları / ‘ipotek hakkı’ üzerine haciz koyan alacaklının bu haczi ‘ne zaman’ düşer?

KONU: Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacakları’nı  / ‘ipotek hakkı’nı haczeden alacaklının durumu (İİK. m. 120/II)

a)Hangi durumlarda, icra müdürlüğünden İİK. m.120/II uyarınca “üzerine haciz koyduğu ‘hak ve alacağın’ / ‘ipotek hakkı’nın tahsil yetkisinin kendisine verilmesini” istemek zorundadır?

b)Borçlunun üçüncü kişilerdeki ‘hak ve alacak’ları / ‘ipotek hakkı’ üzerine haciz koyan alacaklının bu haczi ‘ne zaman’ düşer?

İtirazın Kesin Kaldırılması (İİK.m.68)

“Ödenmemiş sermaye bedeli”nin tahsili için genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takipte gönderilen -örnek:7- ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine, alacaklı limited şirket, elindeki şirket ana sözleşmesi ve ihtarnameye dayanarak -İİK. mad. 68- uyarınca icra mahkemesinden “itirazın kesin olarak kaldırılması”nı isteyebilir mi?

İTİRAZIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 68)

“Ödenmemiş sermaye bedeli”nin tahsili için genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takipte gönderilen -örnek:7- ödeme emrine borçlunun itiraz etmesi üzerine, alacaklı limited şirket, elindeki şirket ana sözleşmesi ve ihtarnameye dayanarak -İİK. mad. 68- uyarınca icra mahkemesinden “itirazın kesin olarak kaldırılması”nı isteyebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Birden Fazla Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç İçin Açılan Tasarrufun İptali Davalarında Borcun Doğum Tarihi Nasıl Belirlenir?

Tasarrufun İptali Davasının “Bedele Dönüşmesi” (İİK. 283/II) Halinde, Tazminata Esas “Gerçek Değer”in Hesaplanma Yöntemi

a)Bir banka; 10.06.2011 tarihinde düzenlediği 1’inci kredi sözleşmesi ile bir müşterisine (şirkete) 1.000.000,00 TL limitli, 02.07.2012 tarihinde düzenlediği 2’nci kredi sözleşmesi ile 900.000,00 TL limitli ve -2,5 yıl sonra- 22.01.2015 tarihinde düzenlediği 3’üncü kredi sözleşmesi ile de -ayrıca kredi müşterisinden aynı tarihte şirket ortaklarının da ‘kefil’ olarak imzaladığı, 3’üncü kredi sözleşmesinde öngörülen limit tutarında bir de senet (bono) alarak- kredi müşterisine 1.250.000,00 TL kredi kullandırır, 3’üncü kredi sözleşmesinde kullandırdığı kredi borcunun ödenememesi üzerine, almış olduğu 1.250.000,00 TL bedelli senedi ‘asıl borçlu şirket’ ve ‘kefilleri’ hakkında icraya koyar ancak dosya borcunu bu kişilerden tahsil edememesi üzerine, senette ‘kefil’ olarak imzası bulunan kişinin –senedin ve kredi sözleşmesinin düzenlendiği tarihten (22.01.2015) daha önce (12.01.2015 tarihinde) yengesine yapmış olduğu taşınmaz satışının –kendisi bakımından- iptali için “tasarrufun iptali davası” (İİK. m.277 vd.) açar ve bu davada -“bu sözleşmelerden dolayı ödenmemiş kredi alacağı bulunduğunu” iddia etmeksizin- “davalı kefilden olan alacağının doğum tarihinin 1’inci ve 2’nci kredi sözleşmelerinin düzenlendiği 10.06.2011 ve 02.07.2012 tarihleri olduğunu” ileri sürerek “12.01.2015 tarihinde yapılmış olan satış işleminin (tasarrufunun) iptalini” isteyebilir mi?

b)Tasarrufun iptali davası sırasında, davalı-üçüncü kişi tarafından dava konusu taşınmaz –tapu kaydında taşınmazın devrini önleyen bir ‘ihtiyati tedbir’ bulunmadığından- dördüncü kişiye üzerindeki ‘bir banka lehine önceden kurulmuş olan 2.500.000,00 TL bedelli ipotekle birlikte (yükümlü olarak) tapuda ‘satış bedeli olarak’ 60.000,00 TL gösterilerek devredilir ve -dava konusu taşınmazın üzerindeki bu ipotek miktarı dikkate alınmaksızın- “taşınmazın devir tarihindeki değerinin 750.000,00 TL olduğunu” tespit eden ve davacı bankanın tasarrufun iptali davasını kabul eden mahkemenin “tasarrufun iptali davasının bedele dönüştüğünü (İİK. m.283/II)” ileri sürerek “dava konusu taşınmazın dava dışı üçüncü kişiye (dördüncü kişi olması lazım) devir edilmiş olması nedeniyle bu tarih itibariyle belirlenen değeri 750.000,00 TL ile sınırlı olmak üzere, davacıya İzmir 6. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile takibe konulan asıl alacak ve fer’ileriyle sınırlı olmak üzere cebri icra yapma yetkisi verilmesine” (yani ‘750.000,00 TL’nin davalı üçüncü kişiden tahsili ile davacı bankaya ödenmesine’)  karar verirse, bu karar isabetli sayılır mı?

ALACAKLI TARAFINDAN, BORÇLUYA AİT EŞYA ÜZERİNDE HAPİS HAKKI (TMK. m.950 vd.) KULLANILMASI SIRASINDA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

a. “Muaccel” olmayan bir alacağı için, alacaklı tarafından hapis hakkı (MK. m.950/I)  kullanılabilir mi?

b. Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı (ve üzerinde hapis hakkının kullandığı) alacak miktarı kadar icra dairesine ‘teminat mektubu’ sunması halinde, ‘hapis hakkı’ ortadan kalkar ve üzerinde hapis hakkı kullanılmış -borçluya ait- taşınır malların borçluya iadesi gerekir mi?

Muaccel” Olmayan Bir Alacak İçin Hapis Hakkı (TMK. m. 950/I, İİK.m. 270)

a)“Muaccel” olmayan bir alacağı için, alacaklı tarafından hapis hakkı (MK. m.950/I)  kullanılabilir mi?

b)Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı (ve üzerinde hapis hakkının kullandığı) alacak miktarı kadar icra dairesine ‘teminat mektubu’ sunması halinde, ‘hapis hakkı’ ortadan kalkar ve üzerinde hapis hakkı kullanılmış              -borçluya ait- taşınır malların borçluya iadesi gerekir mi?

İhalenin Feshi Davası (İİK. M. 134)

A)Pey sürmek suretiyle ihaleye katılmamış –ve “alacaklı”, “borçlu”, “hissedar” sıfatını taşımayan- kişiler ‘ihalenin feshi’ni isteyebilirler mi?

B)Satıştan önce, bir asliye hukuk mahkemesince “satışa konu taşınmazların, mahkemelerinde açılmış olan dava sonuçlanıncaya kadar, herhangi bir surette üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi” yönünde verilmiş olan ihtiyati tedbir kararı, satış memurluğunca satışın durdurulmasına (yapılmamasına) neden olur mu?

C)Satışa konu parseller arasında “ekonomik bütünlük” bulunmaması halinde, parsellerin ‘ayrı ayrı’ mı yoksa ‘birlikte’ mi satılması gerekir?

D)“Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi” kararında tarafların ‘tavzih’ yoluyla değiştirilmiş ve bu kararın ‘temyiz’ edilmiş olması, Satış Memurluğunca satışın durdurulmasını (satışın yapılmamasını) gerektirir mi?

E)“Alıcının, satılan malın ‘esaslı niteliklerinde’ hataya (TBK. m.30-31) düşürülmüş (yanıltılmış) olması” nedeniyle ihalenin feshi, kim(ler) tarafından istenebilir? “Esaslı hata” kavramının içeriği nedir?

İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR

A) Pey sürmek suretiyle ihaleye katılmamış –ve “alacaklı”, “borçlu”, “hissedar” sıfatını taşımayan- kişiler ‘ihalenin feshi’ni isteyebilirler mi?

B) Satıştan önce, bir asliye hukuk mahkemesince “satışa konu taşınmazların, mahkemelerinde açılmış olan dava sonuçlanıncaya kadar, herhangi bir surette üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi” yönünde verilmiş olan ihtiyati tedbir kararı, satış memurluğunca satışın durdurulmasına (ya-pılmamasına) neden olur mu?

C) Satışa konu parseller arasında “ekonomik bütünlük” bulunmaması halinde, parsellerin ‘ayrı ayrı’ mı yoksa ‘birlikte’ mi satılması gerekir?

D) “Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi” kararında tarafların ‘tavzih’ yoluyla değiştirilmiş ve bu kararın ‘temyiz’ edilmiş olması, Satış Memurluğunca satışın durdurulmasını (satışın yapılmamasını) gerektirir mi?

E) “Alıcının, satılan malın ‘esaslı niteliklerinde’ hataya (TBK. m.30-31) düşürülmüş (yanıltılmış) olması” nedeniyle ihalenin feshi, kim(ler) tarafından istenebilir? “Esaslı hata” kavramının içeriği nedir?

İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI (İİK. mad. 133/I)

İİK. m.133/I Uyarınca, Alıcının İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Neden Olduktan Sonra, İcra Dairesince “Alıcıdan Önce En Yüksek Teklifte Bulunmuş Olan Kişiye, Taşınmazı Teklif Ettiği Bedelle Alıp Almayacağı” Konusunda Ne Kadar Süre İçinde Muhtıra Göndermesi Gerekir?

İhalenin Feshi ve Tebligat (İİK.m.133-134)

İİK. m.133/I uyarınca, alıcının ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olduktan sonra, icra dairesince “alıcıdan önce en yüksek teklifte bulunmuş olan kişiye, taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağı” konusunda ne kadar süre içinde muhtıra göndermesi gerekir?

İhtiyadi Tebdir (HMK. m. 389-399)

İstihkak İddiası Halinde Haciz (İİK.m.97-99)

Borçlu şirketin kiraladığı şantiyede, borçlu şirketin sigortalı çalışanı ile borçlunun vekilinin huzurunda haczedilen, faturaları borçlu şirket adına düzenlenmiş, borçlu şirketin –açılış ve kapanış tasdikleri yapılmış- ticari defterlerine işlenmiş bulunan ayrıca borçluya ait evrak ve belgelerin ele geçirildiği yerde haczedilen mallar “borçlunun elinde bulunuyorken” mi (İİK. m. 96/I, 97) yoksa “üçüncü kişinin elinde bulunuyorken” mi (İİK. m.99) haczedilmiş sayılır?

İSTİHKAK İDDİASI (İİK. mad. 96 vd.)

Borçlu Şirketin Kiraladığı Şantiyede, Borçlu Şirketin Sigortalı Çalışanı ile Borçlunun Vekilinin Huzurunda Haczedilen, Faturaları Borçlu Şirket Adına Düzenlenmiş, Borçlu Şirketin -Açılış Ve Kapanış Tasdikleri Yapılmış- Ticari Defterlerine İşlenmiş Bulunan Ayrıca Borçluya Ait Evrak ve Belgelerin Ele Geçirildiği Yerde Haczedilen Mallar “Borçlunun Elinde Bulunuyorken” mi (İİK. mad. 96/I, 97) Yoksa “Üçüncü Kişinin Elinde Bulunuyorken” mi (İİK. mad. 99) Haczedilmiş Sayılır?

Tasarrufun İptali Davası (İİK. m.277 vd.)

A) Cebri icra yolu ile yapılmış olan satışlar hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

B)Yapılmış olan ihalede, borçluların, ihale alıcılarını nam-ı müstear olarak kullanarak “ihale bedelini bu kişiler vasıtasıyla kendilerinin ödeyip, satışa konu taşınmazları dolaylı olarak bu kişiler aracılığıyla almış oldukları” ileri sürülerek, cebri icra yoluyla yapılmış olan satış, tasarrufun iptali davasına konu edilebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

A-Cebri icra yolu ile yapılmış olan satışlar hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

B-Yapılmış olan ihalede, borçluların, ihale alıcılarını nam-ı müstear olarak kullanarak “ihale bedelini bu kişiler vasıtasıyla kendilerinin ödeyip, satışa konu taşınmazları dolaylı olarak bu kişiler aracılığıyla almış oldukları” ileri sürülerek, cebri icra yoluyla yapılmış olan satış, tasarrufun iptali davasına konu edilebilir mi?

Tasarrufun İptali Davası (İİK.m.277 vd.)

“Davacı-alacaklının alacağının gerçek bir alacak olmadığı”nın ve “alacaklının takip borçlusu hakkında yaptığı icra takibinin -ve takip konusu senedin- ‘muvazaalı’ olduğu”nun dosyadaki kanıtlardan anlaşılması halinde, tasarrufun iptali davasına bakan mahkemece “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilmesi gerekir mi?

Çekte Tahrifat Halinde Takibin İptali (TTK.m. 796-808, İİK.m. 170/a-2)

Çek üzerinde yer alan “keşide” (düzenleme) tarihinin -paraflanmadan- çizilerek yeni bir “keşide” (düzenleme) tarihi yazılmasının sonuçları nelerdir? Tahrifattan önceki keşide tarihine göre, süresinde bankaya ibraz edilmiş olan çeke dayalı olarak açılmış olan icra takibinin iptali sağlanabilir mi?

“İnançlı İşlem” Nedeniyle Tasarrufun İptali (İİK.m. 277 vd.)

İlk kayıt maliki olan davacının, kredi ilişkisinden kaynaklı “inançlı işlem” hukuksal nedenine dayalı olarak açtığı tapu iptali ve tescil istemli davada, ikinci ve üçüncü kayıt maliki davalıların “inançlı işlemi” kabul eden beyanlarını içeren, ancak davalı-son kayıt maliki tarafından düzenlenmeyen ve onun imzasını taşımayan belgelerin delil değeri nedir? Bu belgelere dayalı olarak -ikinci kayıt maliki davalıdan, başka bir ticari ilişki nedeniyle alacaklı olan- son kayıt maliki davalı aleyhine tapu iptali ve tescil kararı verilebilir mi? “İnançlı işlem” nedeniyle, son kayıt maliki davalı aleyhine “tapu iptali ve tescil kararı” verilmesi hangi koşullarda (ve ispat vasıtalarıyla) istenebilir?

KONU: Ödeme Emrine İtiraz (İİK.m. 62 vd.)

-Alacaklı (A), borçlu (B) hakkında (X) İcra Dairesi’nde 100.000,00 (Yüz Bin) $ alacağının tahsili için ‘genel haciz yolu ile’ takipte bulunarak, (B)’ye ‘Örnek: 7 Ödeme Emri’ göndertir ve (X) İcra Dairesi’nin icra dosyasına yedi günlük itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz dilekçesinin (beyanının) ulaşmaması üzerine, ‘takibin kesinleştiği’ kabul edilerek borçlu (B)’ye ait gemi üzerine haciz konularak gemi ‘seferden men’ edilir,

-Borçlu (B) yedi günlük ‘ödeme emrine itiraz süresi’nin son günü olan 10.10.2017 tarihinde (Y) İcra Dairesi’ne başvurarak -ve itiraz dilekçesine, takibin yapıldığı (X) İcra Dairesi’nde hakkına yapılan icra takibine ilişkin icra dosya numarasını yazarak- ‘dosya borcuna itiraz ettiğini’ bildirir,

-Borçlu (B)’nin ‘borca itiraz dilekçesi’ni alan (Y) İcra Dairesi Müdürü, bu itiraz dilekçesine -verildiği tarih olan- 01.10.2017 tarihini atıp imzaladıktan (icra dosyasına havale ettikten) sonra, dilekçe üzerine yazılı olan icra dosyasını -borçlu (B)’nin itirazını icra tutanağına (İİK. mad. 8/I) işlemek için- getirtip incelediğinde “bu dosya numarasının yanlış yazılmış olduğunu, kendi Dairesi’nde borçlu (B) hakkında yapılmış bir (daha doğrusu dört) adet icra takibi bulunmadığını” görür ve başkaca bir işlem yapmadan -yani; bu durumu bir tutanakla tespit edip UYAP’a işlemeden, borca itiraz dilekçesini imzalamış olan borçlu (B) vekili avukata bildirip doğru dosya numarasını öğrenip ‘itiraz dilekçesi’ni doğru icra dairesine göndermeden- ‘borca itiraz dilekçesi’ni bekletir ve tam 17 gün sonra bu itiraz dilekçesini         -borçlu (B)’nin her hangi bir başvurusu olduğunu tutanağa geçirmeden- UYAP vasıtası ile (X) İcra Dairesi’ne gönderirse,

(X) İcra Dairesi’nce borçlu (B)’nin bu itirazı ‘süresinde yapılmış bir itiraz’ olarak kabul edilip icra takibi durdurulabilir (ve borçlu (B)’nin gemisi hakkındaki) ‘seferden men kararı’ kaldırılabilir mi?       

KONU: Tasarrufun İptali Davası (İİK.m.270 vd.)

03.02.2006 tarihinde, satış bedeli tapuda 30.000 TL olarak gösterilerek gerçekleştirilen satıştan sonra, satış bedeli olarak düzenlendiği ileri sürülen ve ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmemiş olan 28.03.2010 keşide tarihli 39.900 TL bedelli çeke dayalı olarak 07.10.2016 tarihinde yapılan  “genel haciz yolu ile ilamsız takibe” taşınmazı satın almış olan borçlunun süresi içinde yaptığı itiraz üzerine, icra takibinin durmasından sonra, 05.04.2017 tarihinde  taşınmazı satın almış olan borçlunun süresi içinde yaptığı itiraz nedeniyle, icra takibinin durmasından sonra, 05.04.2017 tarihinde alacaklının açtığı ‘itirazın iptali davası’nda, davalı-borçlunun ‘cevap dilekçesi’nde ileri sürdüğü ‘zamanaşımı itirazı’ hakkında mahkemece ne doğrultuda karar verilmesi gerekir ?

Ayrıca; 03.02.2006 tarihinde tapuda 30.000 TL olarak gösterilen satış nedeniyle, alıcıdan 28.03.2010 keşide tarihli bir çek alınıp bu çekin süresinde bankaya ibraz edilmeyerek 07.10.2016 tarihinde ‘genel haciz yolu ile ilamsız takibe’ konu edilmesi ve alıcı tarafından, kendisine gönderilen ‘Örnek No:7 Ödeme Emri’ ne itiraz edilmesi üzerine, alacaklı-satıcı tarafından 05.04.2017 tarihinde ‘itirazın iptali davası’ açılması, “hayatın olağan akışına uygun bir davranış” mıdır ?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

“Davacı-Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmadığı”nın ve “Alacaklının Takip Borçlusu Hakkında Yaptığı İcra Takibinin -Ve Takip Konusu Senedin- ‘Muvazaalı’ Olduğu”nun Dosyadaki Kanıtlardan Anlaşılması Halinde, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemece “Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasının Reddine” Karar Verilmesi Gerekir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)       

Üzerinde, Değerinin Çok Üstünde –Dava Dışı- Bir Banka (İ) Lehine İpotek Bulunan Borçlunun (B) Taşınmazı, Takip Alacaklısına (A) Zarar Vermek Amacıyla Kötü Niyetli Bir ‘Üçüncü Kişi’ (Ü) Tarafından Satın Alındıktan Sonra, Yine Takip Alacaklısına Zarar Vermek Amacıyla Kötü Niyetli Bir ‘Dördüncü Kişi’ye (D) Satılır ,Taşınmaz Bu Kişinin Elinde İken, Dava Dışı İpotekli Alacaklı (Banka) (İ) Tarafından Yapılan ‘İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip’ Sonucunda İcra Dairesince Satılır ve Satış Bedeli İpotekli Alacaklının Alacağını Karşılamadığı İçin ‘Dördüncü Kişi’ye (D) Hiç Para Ödenmezse, Takip Borçlusundaki (B) ‘Kredi Sözleşmesi’nden Doğan Alacağını Alamamış Olan Takip Alacaklısı (A) , Hem Borçlu (B) ve Hem de Borçlunun Taşınmazını Kötü Niyetle Satın Almış Olan ‘Üçüncü Kişi’ (Ü) ve ‘Dördüncü Kişi’ (D) Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açar Ve Davayı Yerinde Bulan Mahkemece ‘Davalı- Dördüncü Kişi’ (D) Hakkında “Davanın Konusuz Kalması Sebebiyle Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına ….” Şeklinde Karar Veren Mahkemenin, Ayrıca ‘Davalı-Üçüncü Kişi’ (Ü) Hakkında;

“Davacı Alacaklının Alacak ve Ferilerini Geçmemek Üzere (Taşınmazın Devir Tarihindeki Değeri Olan) 476.750,38 TL.’nin (Üçüncü Kişi) Ü... Mirasçılarından Hisseleri Oranında Tahsili İle Davacıya (A) Ödenmesine” Şeklinde Karar Vermesi İsabetli Midir?

Takibin Muvazaa Nedeniyle İptali

Aleyhine açılan tazminat davası devam ederken ‘davalı’ konumunda olan kişinin, tanıdığı bir kişi lehine 04.01.2017 tanzim ve 02.02.2017 vadeli 1.500.000,00 lira bedelli bir bono düzenlemesi ve aleyhine bu senede dayalı olarak yapılan takip üzerine ‘aynı gün’ icra dairesine başvurup “ödeme emrinin icra dairesinde kendisine tebliğ edilmesini” isteyip “lehine olan sürelerden İİK’nun 20. maddesine göre feragat ettiğini bildirip takibe ve borca itirazı olmadığını, maliki olduğu ……. plakalı aracın kaydına haciz konulmasını” istemesi ‘hayatın olağan akışı’na aykırı bir davranış sayılıp “düzenlenen senedin ve yapılan icra takibinin muvazaa  nedeniyle iptaline” neden olur mu?

Tasarrufun İptali Davası (İİK.m.277 vd.)

Üzerinde, değerinin çok üstünde –dava dışı- bir banka (İ) lehine ipotek bulunan borçlunun (B) taşınmazı, takip alacaklısına (A) zarar vermek amacıyla kötü niyetli bir ‘üçüncü kişi’ (Ü) tarafından satın alındıktan sonra, yine takip alacaklısına zarar vermek amacıyla kötü niyetli bir ‘dördüncü kişi’ye (D) satılır ,taşınmaz bu kişinin elinde iken, dava dışı ipotekli alacaklı (banka) (İ) tarafından yapılan ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip’ sonucunda icra dairesince satılır ve satış bedeli ipotekli alacaklının alacağını karşılamadığı için ‘dördüncü kişi’ye (D) hiç para ödenmezse, takip borçlusundaki (B) ‘kredi sözleşmesi’nden doğan alacağını alamamış olan takip alacaklısı (A) , hem borçlu (B) ve hem de borçlunun taşınmazını kötü niyetle satın almış olan ‘üçüncü kişi’ (U) ve ‘dördüncü kişi’ (D) hakkında tasarrufun iptali davası açar ve davayı yerinde bulan mahkemece ‘davalı- dördüncü kişi’ (D) hakkında “davanın konusuz kalması sebebiyle bir karar verilmesine yer olmadığına ….”  şeklinde karar veren mahkemenin, ayrıca ‘davalı – üçüncü kişi’ (Ü) hakkında;

“Davacı alacaklının alacak ve ferilerini geçmemek üzere (taşınmazın devir tarihindeki değeri olan) 476.750,38 TL nin (üçüncü kişi) A.. G.. mirasçılarından hisseleri oranında tahsili ile davacıya (A) ödenmesine” şeklinde karar vermesi isabetli midir?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

A) Üzerinde Toplam 21.350.000 USD Bedelli İki Adet İpotek Ve 420.000 TL Tutarında Haciz Bulunan Bir Taşınmazı -‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi- Devir Alan Üçünü Kişi, Bu Suretle Diğer Davalı-Borçlunun ‘Alacaklılarına Zarar Verme Kasdıile Hareket Etmiş Olduğunu’ Biliyor (İİK. m. 280/I) Sayılır Mı? Ya da Başka Bir İfadeyle; Üçüncü Kişinin ‘Bu Durumu Bilmediğini’ İleri Sürmesi ‘Hayatın Olağan Akışı’nauygun Sayılır mı?

B)11.474 M² Yüzölçümlü ‘Ticaret Merkezi’ Nitelikli Bir Taşınmazın (AVM’nin) Devri ‘Ticari İşletme Devri’ (İİK. m. 280/III) Sayılır mı?

C) Tasarrufun İptali Davalarında, Hakim, Davacının ‘Dava Dilekçesi’nde Belirtmiş Olduğu İptal Sebepleriyle Bağlı mıdır?

Ç) Davalı–Üçüncü Kişinin Borçluya Ait Bir Taşınmazı (‘Ticari İşletme’yi, ‘AVM’yi) Üzerindeki ‘İpotek’ ve ‘Hacizler’ ile Yüklü Olarak ‘Rayiç Değerinin Üstünde’ Satın Olması, ‘Hayatın Olağan Akışına Uygun Bir Davranış’ mıdır?

D) Sürekli Adres Değiştiren Borçlu Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasında ‘Aciz Vesikası’ İbraz Etme Koşulu (İİK. m. 277/I) Nasıl Yerine Getirilir?

E)Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesi İçin Alacaklının Davalı-Borçlu Dışındaki Tüm Senet Borçlularının da Malvarlığına Başvurup, Onların Haczini De İstemesi Zorunlu Mudur? Yoksa Hangi Borçlunun Tasarrufunun İptali İstenmiş İse, Dava Koşulu Olan ‘Aciz Hali’nin Sadece O Borçlu Yönünden mi Değerlendirilmesi Gerekir?

F)“Borçlunun Aciz Halinde Olmadığı” Mevcut Hacizli/Rehinli Araç ve Taşınmazların ‘Borcu Karşılayıp Karşılamadığı’ Nasıl Saptanır?

G)“Davacı–Alacaklının Alacağının Gerçek Olmadığı” İddiası Nasıl Araştırılır?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

A- İcra Dosyası, Hangi Durumlarda «Geçici Aciz Vesikası» (İİK. mad. 277/I-2; 105/II) Niteliğinde Sayılarak Alacaklıya Tasarrufun İptali Davası Açma Hakkı Verir?

B- Tasarrufun İptali Davası Hangi Yetkili ve Görevli Mahkemede Açılabilir?

C- Tasarrufun İptali Davası Hangi Sürede (İİK. mad. 278/I, II; 284) Açılabilir?

D- Borçlunun Alacaklısı ile «Borç Yapılandırma Protokolü»nü İmzaladıktan Sonra -13 Adet- Taşınmazını Hem Değerinin Altında ve Hem de Aralarında Organik Bağ Bulunan ve Aynı Sektörde Çalışan Kişilere Satması, Hangi Gerekçelerle İptale Tabi Olur?

VEKİLİN ÖZEN BORCU (TBK. mad. 506), GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK. mad. 257)

Müvekkili ile Yaptığı “Avukatlık Sözleşmesi”nde, “Davalıya İhtarname Çekmeyi”, “C.Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunmayı” ve “Davalı Hakkında Alacak Davası Açmayı” Taahhüt Etmiş Olan Avukat, Bunları Yerine Getirdikten Sonra Müvekkili Adına Açtığı Davayı Kazanması Sonucunda, Müvekkili Lehine Verilen İlamı da İcraya Koymak Zorunda mıdır? Bu İlamı İcraya Koymayan Avukat “Özen Yükümlülüğü”nü İhlal Etmiş Sayılır mı? Müvekkilinin “Hemen İlamı İcraya Koymayarak Alacağının Tahsilini İmkansızlaştırdığı” İddiasıyla Avukat Hakkında “Görevini Kötüye Kullanma” (TCK mad. 257/2) Suçundan Dolayı Yaptığı Şikayet Yerinde Sayılır mı?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KONUSU (İİK.m.278-280)

a) 25.09.2013 tarihinde  -İİK.m.278/I’ deki bir yıllık süre içinde– 775.254.00 TL. değerindeki taşınmazdaki ½ hissesini 300.000,00 TL’ye borçludan satın alan üçüncü kişinin bu işlemi (tasarrufu), İİK.m.278/III-2 uyarınca ‘mutlak’ olarak iptale tâbi midir? Üçüncü kişinin ‘iyiniyetli’ olması (yani; ‘borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kastıyla hareket etmiş olduğunu’ bilmemesi) bu sonucu değiştirir mi?

b) Üçüncü kişinin, borçlunun –dava konusu taşınmazdaki ½ hissesini borçludan satın aldıktan sonra, taşınmazın diğer hisselerini de sahiplerinden satın alıp­-  bu taşınmaz üzerinde “ yatırımda bulunup, her blokta (6) daire olmak üzere çeşitli bağımsız bölümler inşa etmesinin  -bir kimsenin muvazaalı olarak satın almış olduğu taşınmaz üzerine yatırım yapmasının- ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’ ’’ gerekçesiyle “davalılar arasında yapılmış olan satışın gerçek bir satış sayılmasını’’ gerektirerek “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine’’ neden olur mu?

c) aa- Davalı-borçlu ile diğer davalı-üçüncü kişinin satış akdini imzalayan temsilcisinin, ‘kapı komşusu’ olmasının,

bb- Dava konusu taşınmazın ‘kısa aralıklarla’  -üç yılda dört kez- el değiştirmiş olmasının,

cc- Davalı-borçlunun, diğer davalı üçüncü kişiye ‘danışmanlık hizmeti’ vermesinin,

İİK.m.280/I uyarınca; “borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca (yani; üçüncü kişi tarafından) bilindiğini ‘’ ortaya koyarak ‘ yapılmış olan tasarrufun iptaline’ neden olur mu?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 278-280)

A- 25.09.2013 Tarihinde -İİK.m.278/I’deki Bir Yıllık Süre İçinde-775.254.00 TL. Değerindeki Taşınmazdaki ½ Hissesini 300.000,00 TL’ye Borçludan Satın Alan Üçüncü Kişinin Bu İşlemi (Tasarrufu), İİK.m.278/III-2 Uyarınca ‘Mutlak’ Olarak İptale Tâbi midir? Üçüncü Kişinin ‘İyiniyetli’ Olması (Yani; ‘Borçlunun, Alacaklılarına Zarar Vermek Kastıyla Hareket Etmiş Olduğunu’ Bilmemesi) Bu Sonucu Değiştirir mi?

B- Üçüncü Kişinin, Borçlunun -Dava Konusu Taşınmazdaki ½ Hissesini Borçludan Satın Aldıktan Sonra, Taşınmazın Diğer Hisselerini de Sahiplerinden Satın Alıp- Bu Taşınmaz Üzerinde «Yatırımda Bulunup, Her Blokta (6) Daire Olmak Üzere Çeşitli Bağımsız Bölümler İnşa Etmesinin -Bir Kimsenin Muvazaalı Olarak Satın Almış Olduğu Taşınmaz Üzerine Yatırım Yapmasının- ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’» Gerekçesiyle «Davalılar Arasında Yapılmış Olan Satışın Gerçek Bir Satış Sayılmasını» Gerektirerek «Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasının Reddine» Neden Olur mu?

C- aa- Davalı-Borçlu ile Diğer Davalı-Üçüncü Kişinin Satış Akdini İmzalayan Temsilcisinin, ‘Kapı Komşusu’ Olmasının,

bb- Dava Konusu Taşınmazın ‘Kısa Aralıklarla’ -Üç Yılda Dört Kez- El Değiştirmiş Olmasının,

cc- Davalı-Borçlunun, Diğer Davalı Üçüncü Kişiye ‘Danışmanlık Hizmeti’ Vermesinin,

İİK.m.280/I Uyarınca; «Borçlunun İçinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının İşlemin Diğer Tarafınca (Yani; Üçüncü Kişi Tarafından) Bilindiğini» Ortaya Koyarak ‘Yapılmış Olan Tasarrufun İptaline’ Neden Olur mu?

Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 277 vd.)

a) 25.09.2013 tarihinde  -İİK.m.278/I’ deki bir yıllık süre içinde– 775.254.00 TL. değerindeki taşınmazdaki ½ hissesini 300.000,00 TL’ye borçludan satın alan üçüncü kişinin bu işlemi (tasarrufu), İİK.m.278/III-2 uyarınca ‘mutlak’ olarak iptale tâbi midir? Üçüncü kişinin ‘iyiniyetli’ olması (yani; ‘borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kastıyla hareket etmiş olduğunu’ bilmemesi) bu sonucu değiştirir mi?

b) Üçüncü kişinin, borçlunun –dava konusu taşınmazdaki ½ hissesini borçludan satın aldıktan sonra, taşınmazın diğer hisselerini de sahiplerinden satın alıp­-  bu taşınmaz üzerinde “ yatırımda bulunup, her blokta (6) daire olmak üzere çeşitli bağımsız bölümler inşa etmesinin  -bir kimsenin muvazaalı olarak satın almış olduğu taşınmaz üzerine yatırım yapmasının- ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’ ’’ gerekçesiyle “davalılar arasında yapılmış olan satışın gerçek bir satış sayılmasını’’ gerektirerek “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine’’ neden olur mu?

c) aa- Davalı-borçlu ile diğer davalı-üçüncü kişinin satış akdini imzalayan temsilcisinin, ‘kapı komşusu’ olmasının,

      bb- Dava konusu taşınmazın ‘kısa aralıklarla’  -üç yılda dört kez- el değiştirmiş olmasının,

    cc- Davalı-borçlunun, diğer davalı üçüncü kişiye ‘danışmanlık hizmeti’ vermesinin,

              İİK.m.280/I uyarınca; “borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca (yani; üçüncü kişi tarafından) bilindiğini ‘’ ortaya koyarak ‘ yapılmış olan tasarrufun iptaline’ neden olur mu?

MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), İHTİYATİ TEDBİR KARARI (HMK. mad. 389)

A- İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkeme, Davacı-Borçlunun Talebi Üzerine Herhangi Bir Teminat Almaksızın «İcra Takibinin Durdurulması» Hakkında ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Verebilir mi?

B- Borçlunun Sağlığında İleri Sürmediği Hatta Varlığını Kabul Ettiği Borç Hakkında, Ölümü Üzerine Mirasçısı ‘Murisin (Dolayısıyla Mirasçı Sıfatı ile Kendisinin) Borçlu Olmadığı’ Hakkında -Ehliyetsizlik Nedeni ile- Menfi Tespit Davası Açabilir mi?

İHALENİN NASIL YAPILACAĞI (İİK. mad. 129), AÇIK ARTIRMA İLANI (İİK. mad. 126)

A- Satış Memurluğunca Yapılan Açık Artırma Suretiyle Satışta, İleri Sürülen En Yüksek Pey Tellal Tarafından Yüksek Sesle, Orada Bulunan Kişilerle Artırmaya Katılmış Olan Kimselere «Satıyorum Bir», «Satıyorum İki», «Satıyorum Üç» Şeklinde Duyurulduktan Sonra «Sattım» Denilmeden Satış Sonlandırılırsa, Satışa Konu Taşınmazın Mülkiyeti -En Yüksek Pey Sürmüş Olan- Alıcıya Geçmiş Olur mu?

B- Satışa Konu Taşınmazın Adresi -Bulunduğu Sokak- «Satış İlanı»nda ‘K… Reis Mah. 329 Sok. No: 4, …’ Yerine ‘K… Reis Mah. 324 Sok. No: 4,…’ Şeklinde ‘Yanlış’ Belirtilmişse, Bu Usulsüzlük «Yapılan İhalenin Feshine» Neden Olur mu?

TAŞINMAZIN KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN YARARLANIR HÂLE GELMESİ (İİK. mad. 87, 128/a)

A- Takibin Kesinleşmesi Üzerine, Kaydına Haciz Konulan Borçluya Ait Taşınmazın Kıymet Takdiri (İİK. m. 87) Yapıldıktan Sonra, Satış Aşamasına Gelindiğinde, Bu Taşınmazın «Kentsel Dönüşüm»den Yararlanır Hale (Yani; Yıkılıp Yeniden Yapılacak Konuma) Gelmesi ve Dolayısı ile ‘Değerinde Mutlak Bir Artış Meydana Gelmesi’ Nedeniyle, Satış Öncesinde İcra Dairesince Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir mi? (İİK. m. 128/a-3, c: 2) Bu Konumda Olan Taşınmazın Yeniden Kıymet Takdiri Yapılmadan Gerçekleştirilen Açık Artırmada İcra Dairesince Satılmış Olması, İhalenin Feshini Gerektirir mi?

B- Takip Konusu İpotekle Temin Edilmiş Kredi Borcunun, Borçlu Dışında (Yerine) Başka Bir Kişi Tarafından Ödenmesi Halinde, Alacaklının Alacağı Sona Ermiş «TBK. mad. 83» Olur mu? (Ayrıca Bu Durumda İpotek de Hükümsüz Hale Gelir «TBK. mad. 131/1» mi?)

Borçlu Dışındaki Bir Kişi Tarafında Yapılan Ödemeyi «Önce» Kabul Eden Alacaklı «Sonra» ‘Ödemede Bulunan Kişinin Vazgeçtiğini’ Bildirerek, Bu Kişiden Tahsil Ettiği Parayı Ona İade Edip Takibe Devam Edebilir mi?

MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), HUKUKİ YARAR (HMK. mad. 114)

Kredi Borçlusuna (ve Müşterek/Müteselsil Borçlusuna) Hesap Kat İhtarı Göndererek, Bakiye Alacağının 66.433,64 TL Olduğunu Bildirdikten Sonra, Elindeki Borçlulara Ait 2.500.000,00 TL Miktarındaki Senedi
-«Bakiye Alacağının 66.433,64 TL Olduğunu» (TTK m.716/(2) Belirtmeden)- Protesto Ettiren Banka Hakkında ‘Menfi Tespit Davası’ Açan Borçlu ‘Hukuki Yarar Sahibi’ Sayılır mı?

MÜTESELSİL KEFALET (TBK. mad. 586), KEFİLİN RÜCU HAKKI (TBK. mad. 596)

Bir Bankanın Yaptığı Takipte, Bir Kişinin Dosya Borcunun Tamamını Bankaya Ödeyip, Bankanın Alacağını Temlik Aldıktan Sonra, Takip Dosyasının Müteselsil Kefili Olan Bir Kişiye Dosya Alacağını Temlik Ederse, Bu Kişi, Ödediği Miktarın Tamamını Yani Dosya Alacağının Tamamını, Dosyanın Diğer Bir Müteselsil Kefilinden Aynı Takip Dosyasından Talep Edebilir mi? (Yoksa, Dosya Borcunun Tamamını Değil, Dosya Borcundan Payına İsabet Eden Miktarı Diğer Müteselsil Kefilden Ayrı Bir Takip/Dava Açarak mı Talep Edebilir?)

İHALENİN NASIL YAPILACAĞI (İİK. mad. 129)

Üzerinde Üçüncü Kişi (…Bankası A.Ş.) Lehine 7.500,00 TL İpotek Bulunan 7.286.065,00 TL Kıymet Takdir Edilmiş Olan Taşınmazın, İcra Dairesince Yapılan Birinci Artırmasında, 3.649.500,00 TL Pey Süren Alacaklıya -Satış ve Paylaştırma Masraflarının 3.701,20 TL Olduğu Dikkate Alınarak- Alacağına Mahsuben İhalesi Yapılabilir mi? Yoksa «İhalenin Yapılabilmesi İçin Teklif Edilen Bedelin (İleri Sürülen Peyin); Taşınmazın %50 Kıymeti Olan 3.643.032,50 TL + İpotek Bedeli Olan 7.500,00 TL + Satış ve Paylaştırma Masrafları Olan 3.701,20 TL’nin Hepsini Karşılaması mı Gerekir?

TEMİNATIN TUTARI ve ŞEKLİ (HMK. mad. 87), İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT (İİK. mad. 259), İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ (HMK. mad. 394), İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ (İİK. mad. 265)

Ceza Mahkemesince Verilen «El Koyma» ve Hukuk Mahkemesince -54 Taşınmaz Üzerine- «İhtiyati Haciz Mahiyetinde İhtiyati Tedbir» Konulması Kararından Sonra, Ceza Yargılamasında «El Koyma Kararı»nın Kaldırılması Üzerine, Hukuk Mahkemesi -Sanıklar Aleyhinde Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Verilmesine, Yani; Şartların Davalılar Aleyhine Değişmesine Rağmen-, Yaklaşık 8,5 Yıl Önce Vermiş Olduğu Tedbirlerin, «Davacıların Ancak 1.228.507,00 (Bir Milyon İki Yüz Yirmi Sekiz Bin Beş Yüz Yedi) TL. Tutarında Teminat Yatırılması Halinde Devamına» Karar Verebilir mi?

ŞARTNAMENİN AÇIK BULUNDURULMASI (İİK. mad. 124), İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129), İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ (İİK. mad. 133)

İİK. m. 124/III Uyarınca Teminat Yatırmadan Katıldığı Taşınmazın Açık Artırmasında, Kendisine İhale Edilen Taşınmazın İhale Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhalenin Feshine Sebep Olan Hissedarın, İİK. m.133’e Göre Yapılacak Olan ‘Tamamlayıcı İhale’ye Katılabilir mi? Nasıl? Satış Memurluğunca Bu Konuda Verilen Kararın Hem ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde ve Hem de İhale Bedelini Yatırmamış Olan Hissedara Gönderilen ‘Satış İlanı’nda Açıkça Öngörülmüş Olmasına Rağmen, Verilen ‘Satış Kararı’nın, Hazırlanan ‘Açık Artırma Şartnamesi’nin ve ‘Satış İlanı’nın İptali İçin Yedi Gün İçinde Satış Memurluğunun Bağlı Bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine Şikâyet Yolu ile Başvurmayan Hissedar, Bunun Sonucunda Yapılacak Olan ‘Tamamlayıcı İhale’ye Teminatsız Katılma Talebinin Kabul Edilmemesi Halinde, Taşınmazın En Çok Artıran Başka Bir Kişiye İhale Edilmesi Üzerine ‘İhaleye Fesat Karıştırıldığı’ İddiası ile ‘İhalenin Feshi’ni İsteyebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Borçlu ile Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan, Borçluyu Tanıyan, Onunla Ticari İlişkisi Olan Kişi Hakkında,

B- Borçlunun İşyerinde Çalışan İşçisine Yapılan Tasarruf Hakkında,

C- Tapuda Gösterilen Satış Bedeli ile Tasarruf Tarihindeki Gerçek Rayiç Bedel Arasında Fahiş Bir Fark Bulunan Taşınmazlar Hakkında,

Hangi Koşullarda «İhtiyati Haciz Kararı» Talep Edilebileceği ve Mahkemece «Tasarrufun İptaline» Karar Verilebileceği?

KESİN HÜKÜM (HMK. mad. 303), MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72)

A- ‘Usulsüz Tebligat Şikayeti’ Kabul Edilen Borçlunun İcra Dosyasına Yaptığı İtirazın ‘Süresinde Yapılmış Sayılarak’ İcra Takibinin Durdurulması Üzerine, Borçlu İcra Takibinden Sonra Açtığı Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkemeye %115 Teminat Göstererek ‘İcra Veznesindeki Paranın Alacaklıya Ödenmemesi’ Konusunda ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Aldıktan Sonra, ‘İcra Takibinin İcra Mahkemesini Kararı ile Durdurulmuş Olduğunu’ İleri Sürerek, Menfi Tespit Davasını Gören Mahkemeye Başvurup, ‘İcra Veznesine Yatırdığı Paranın ve Mahkemeye Depo Ettiği %15 Oranındaki Teminatın Kendisine İade Edilmesini’ Talep Edebilir mi?

B- Borçlu Tarafça Açılan Menfi Tespit Davasından Feragat Edilmesi Halinde, İcra Veznesine Yatırılan Meblağın ve Mahkemeye Depo Edilen %15 Oranındaki Teminatın, Talebi Üzerine Borçlu Tarafa İade Edilmesi Gerekir mi?

İhtiyati Tedbir Kararı Alındıktan Sonra, Menfi Tespit Davasını Gören Mahkemeye Başvuran Kişinin, Depo Ettiği Teminatın Durumu

A) ‘Usulsüz tebligat şikayeti’ kabul edilen borçlunun icra dosyasına yaptığı itirazın ‘süresinde yapılmış sayılarak’ icra takibinin durdurulması üzerine, borçlu icra takibinden sonra açtığı menfi tespit davasına bakan mahkemeye %115 teminat göstererek ‘icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi’ konusunda ‘ihtiyati tedbir kararı’ aldıktan sonra, ‘icra takibinin  icra mahkemesini kararı ile durdurulmuş olduğunu’ ileri sürerek, menfi tespit davasını gören mahkemeye başvurup, ‘icra veznesine yatırdığı paranın ve mahkemeye depo ettiği %15 oranındaki teminatın kendisine iade edilmesini’ talep edebilir mi ?

B) Borçlu tarafça açılan menfi tespit davasından feragat edilmesi halinde, icra veznesine yatırılan meblağın ve mahkemeye depo edilen %15 oranındaki teminatın, talebi üzerine borçlu tarafa iade edilmesi gerekir mi ?

BONONUN UNSURLARI (TTK. mad. 776),  YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME (TTK. mad. 711),  SENETTE ÇIKINTI, KAZINTI VE SİLİNTİ (HMK. mad. 207)

Alacak Miktarı -Yazı İle- “Yabancı Para” Olarak Yazılmış/İfade Edilmiş Olan Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak Belirten Ön Yüzündeki “TL”, “…Türk Lirası” Kelimelerinin Sadece Çizilmiş Olması Yeterli Midir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin Keşideci Tarafından İmza (Paraf) Edilmiş Olması Da (HMK.m.207) Zorunlu Mudur ? 

DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ (İİK. mad. 82), İSTİHKAK İDDİASI (İİK. mad. 96 vd.)

Borçlu, «Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Kişiye (Devlete) Ait Olduğunu» Belirterek «Haczedilmezlik İddiası»nda Bulunabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Borçlunun Muvazaalı Olarak Düzenlediği Senedin (ve Aleyhine Muvazaalı Olarak Yaptırdığı İcra Takibinin) İptali İçin Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Nasıl?

AKDİ VEKALET ÜCRETİ (Av. K. mad. 164, 168)

Avukat Olan Davacı, Müvekkili Davalı Şirkete Belediye Tarafından Gönderilen “Ödeme Emrinin İptali”ni İdare Mahkemesi’nde Sağladıktan ve Müvekkili Davalı Şirket Tarafından Azledildikten Sonra, Aralarında Yazılı Bir Avukatlık Ücreti Sözleşmesi Olmamasına Rağmen, Akdi Avukatlık Ücreti Olarak Müvekkilinden Avukatlık Kanunu mad. 164/4 Uyarınca “Nisbi Avukatlık Ücreti” Talep Edebilir mi, Yoksa Davacı Avukatın, Müvekkilinden Talep Edebileceği Avukatlık Ücretinin, (Avukatlık Kanunu mad. 168 ve) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince, “Maktu” Olarak mı Belirlenmesi Gerekir?

İMZAYA İTİRAZ (İİK. mad. 168,170), BORCA İTİRAZ (İİK. mad 168/5, 169, 169/A), KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP (İİK. mad 167-170/B)

A-A) “Takip Konusu Çekin, Şirket Yetkilileri Tarafından Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı” Şeklindeki İtirazın Niteliği Nedir? Bu İtiraz “Borca İtiraz” mı, Yoksa “İmzaya İtiraz” mıdır?

B) Bir İtirazın “Borca İtiraz” ya da “İmzaya İtiraz” Olmasının Sonuçları Nelerdir?

B- “Takip Konusu Çekin Şirket Yetkilisi Düzenlenmemiş Olduğu, Çeki İmzalayan Kişinin Şirket Yetkilisi Olmadığı” Şeklindeki İtiraz “Mutlak Def’i” mi, Yoksa “Nisbi Def’i” midir? (Yani; Bu İtiraz ‘İyiniyetli Olsun/Olmasın Tüm Hâmillere (Takip Yapan Tüm Alacaklılara)’ Karşı İleri Sürülebilir Mi, Yoksa Sadece ‘Kötüniyetli Hâmillere (Takip Yapan Alacaklılara)’ mı İleri Sürülebilir?)

C- Bir Çeke, Gerçek Düzenlenme Tarihinden Farklı Bir Tarih -Özellikle; İleri Bir Tarih- “Keşide Tarihi” Olarak Atılabilir mi? Bu Mümkünse, Bir Çekin “İleri Tarihli Bir Çek” Olarak Düzenlenmesi Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? Çekin “İleri Tarihli Bir Çek” Olarak Düzenlendiği ‘Kim Tarafından’ -Yani; “Keşideci” (Borçlu) mu, Yoksa “Alacaklı” Tarafından mı- İleri Sürülebilir? Bu İddia ‘Nasıl’ İspat Edilebilir?

Konu: Menfi Tespit Davası’ (İİK. mad. 72), Yetkisiz Temsil (TTK. mad. 678)

A- Yetkisiz (azledilmiş) temsilci (vekil) tarafından -azilden sonra- düzenlenmiş (borçlu şirket adına keşide edilmiş) çeklerden dolayı, keşideci (borçlu şirket), çeki ciro ile elinde bulunduran ve icra takibinde bulunan son hamile karşı çek bedelinden dolayı sorumlu olur mu? Ona karşı ‘menfi tespit davası’ (İİK. mad. 72), açarak, çek bedelini ona ödemekten kurtulabilir mi?

B- Kambiyo senetlerinde geçerli olan “mücerretlik ilkesi” durumda değişiklik yaratır mı? Başka bir ifade ile “kambiyo senetlerindeki mücerretlik ilkesi”, bir kambiyo senedi hakkında ‘bu kambiyo senedinden dolayı borçlu olunmadığı’ konusunda ‘menfi tespit davası’ (İİK.mad.72) açılmasını engeller mi?

C- a- Yetkisiz temsilci (vekil) tarafından düzenlenmiş olan bir kambiyo senedinden dolayı sorumluluk kime (kimlere) aittir?

b- Takip (ve dava) konusu çekin “ileri tarihli” olarak düzenlenmiş olması, sorumluluk durumunda bir değişiklik yaratır mı? Nasıl?

Ç-Keşidecinin (borçlu şirketin) “çeklerin yetkisiz (azledilmiş) vekil tarafından düzenlenmiş olması nedeniyle, çek bedellerinden sorumlu olmadığına» (bunları ödemekle yükümlü bulunmadığına) ilişkin itirazı “mutlak def’i” olarak -iyiniyetli olsun/olmasın- çeklerin tüm hamillerine karşı ileri sürülebilir mi?

İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134)

“İhalenin Feshini” Talep Etmede “Hukuki Yarar” Koşulu (Satış Bedelinin, Satılanın Tahmini Bedelinin Yüzde Yüzünü Karşılaması Halinde, Borçlu İhalenin Feshini İsteyebilir mi?)

MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72), MENFİ TESBİT DAVASINDA YETKİ (HMK. mad. 6)

Aynı Çeke Dayalı Olarak Önce «Çek Lehtarı» Hakkında «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Menfi Tespit Davası Açan Keşideci, Daha Sonra, Çekin Ciro Yoluyla Hamili Olan Kişi (Son Hamil) Tarafından İcraya Konulması Üzerine Yine «Çekin Keşide Edildiği Yer»de 2. Kez -«Çekin Bedelsiz Olduğu, Kendisinin Dolandırıldığı» İddiası ile- «Son Hamil» Aleyhine Menfi Tespit Davası Açar ve Bu Dava «Aralarında Bağlantı Bulunduğu» (HMK mad. 166) Gerekçesiyle, İlk Dava ile Birleştirilirse;

A- Mahkemece -İcra Takibinden Sonra (İİK mad. 72/III)- Açılan 2. Davada «%15 Teminat Karşılığında» ‘Takibin Durdurulmasına’ Karar Verilebilir mi?

B- İcra Takibinden Sonra -«İcra Takibinin Yapıldığı Yer» ve «Davalının İkametgahı» Dışında (İİK m.72/VIII)- «Çekin Keşide Edildiği Yer»de Açılan 2. Menfi Tespit Davasına, Davalının Karşı Koymasına Rağmen «Çekin Keşide Edildiği Yerdeki Mahkemede» Bakılmaya Devam Edilebilir mi?

C- Davacı-Keşidecinin «Dava Konusu Çekin ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’na Konu Teşkil Ettiğini», «Çekin Bedelsiz Olduğunu» İleri Sürerek Açtığı Menfi Tespit Davası Sonucunda, Davacının İleri Sürdüğü Bu İddialar Hakkında C. Başsavcılığınca Verilen ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’ Kararının -Yapılan İtirazın Reddedilmesi Suretiyle- Kesinleşmesi Üzerine, Mahkemece Ne Doğrultuda Karar Verilmesi Gerekir?

Aile Konutunun Cebri İcra Yolu İle Satılması (TMK.m. 194/I; İİK.m. 148 vd.)

Bir eşin, diğer eşin onayı olmadan “aile konutunu başkasına devredemeyeceği” ne ya da “aile konutu üzerinde ipotek kuramayacağı”na dair TMK. m.194/I’deki kısıtlama(yasak), cebri icra yolu ile (İİK. m.148 vd.) yapılan ihaleleri de kapsar mı? (Evli bir kadının, onayı alınmadan kocası tarafından, borçlu olduğu bir banka lehine “aile konutu” niteliğindeki taşınmazı üzerinde kurduğu ipoteğin iptali (kaldırılması) için açtığı davada, ipotekli taşınmazın banka tarafından yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip (İİK. m.148 vd.) sonucunda satılması üzerine, mahkemece ne şekilde (doğrultuda) karar verilmesi gerekir?

AİLE KONUTU (TMK. mad 194), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 148 vd.)

Bir Eşin, Diğer Eşin Onayı Olmadan “Aile Konutunu Başkasına Devredemeyeceği”ne ya da “Aile Konutu Üzerinde İpotek Kuramayacağı”na Dair TMK. mad. 194/I’deki Kısıtlama (Yasak), Cebri İcra Yolu ile (İİK. mad. 148 vd.) Yapılan İhaleleri de Kapsar mı? (Evli Bir Kadının, Onayı Alınmadan Kocası Tarafından, Borçlu Olduğu Bir Banka Lehine “Aile Konutu” Niteliğindeki Taşınmazı Üzerinde Kurduğu İpoteğin İptali (Kaldırılması) İçin Açtığı Davada, İpotekli Taşınmazın Banka Tarafından Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu le Takip (İİK. mad. 148 vd.) Sonucunda Satılması Üzerine, Mahkemece Ne Şekilde (Doğrultuda) Karar Verilmesi Gerekir?

İİK.NUN 30. MADDESİNDE İFADESİNİ BULAN «BİR İŞİN (ŞEYİN) YAPILMASINA İLİŞKİN İLAM» HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI (İİK. mad. 343)

«Borçlunun Bir İrade Beyanında Bulunmasına» Mahkûm Edildiği İlam «Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir İş (Şey)» Sayılarak, Bu İşi (Şeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, İİK. mad. 343’e Göre Suç Teşkil Eder mi?

CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ (TBK. mad. 74), MENFİ TESPİT DAVASI (İİK mad. 72), SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLUĞU (HMK. mad. 201)

Davalı-Alacaklılar Hakkında “Tefecilik Suçu”ndan (TCK. mad. 241/1, 43/1-2) Dolayı Asliye Ceza Mahkemesince Verilmiş ve Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararının Bulunması (TBK. mad. 74), “Takip (ve Dava) Konusu Senetlerden Dolayı Açılmış Olan Menfi Tespit Davasının (İİK. mad. 72) Kabulüne” Karar Verilmesi İçin Yeterli midir Yoksa Ayrıca Davacı-Borçlunun “Bu Senetlerde Yer Alan Borcunu Ödemiş Olduğunu” da Yazılı Belge ile Kanıtlaması Zorunlu mudur?

Tefeciden Alınan Borç Karşılığında Borçlu Tarafından Davalı-Alacaklı Lehine Hem ‘Aynı Meblağlı Senet’ Düzenlenmiş ve Hem de Aynı Tarihte ‘Tapuda İpotek’ Kurulmuş Olması Halinde; “Borcun Ödenmesi Nedeniyle Tapudaki İpoteğin Terkin Edilmiş Olması”, Alacaklının Elindeki -Tapudaki İpotek Konusu Borç Miktarında Düzenlenmiş Olan- Senedin de Ödenmiş Olduğunu Gösterir mi? Bu Sonuca Varılması “Hayatın Olağan Akışına Uygun” Bir Yorum Sayılır mı?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277 vd.)

Aynı Zamanda ‘Hemşerisi’ Olan İki Kardeşten Birisine Sahip Olduğu Taşınmazlardan (4) Tanesini -Bir Kısmını “Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle” Devrettikten (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün Öteki Kardeşe de -“Değerinin Çok Altında Bir Bedelle”- Diğer (2) Taşınmazını Devreden (Tapuda ‘Satış’ Şeklinde Gösteren) Borçlu Hakkında Tasarrufun İptali Davası (İİK. mad. 278/III-2; 280/I) Açılabilir mi?

İSTİHKAK DAVALARINDA “HACİZ YAPILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT YERDE, BORÇLUYA AİT BELGE, EVRAK VE EŞYA BULUNMASI”NIN KANIT OLARAK DEĞERİ (İİK. mad. 97/a)

A- Borçluya Ait İşyerini (Taşınmazı), Teferruatı Niteliğindeki Makineleri ile Birlikte -2008 Tarihinde- Bir Bankadan Kredi Kullanarak Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önce Satın Alıp, O Tarihten Beri İşleten -Bu Hususu Kendi Adına Olan Vergi Levhası, İşletme Ruhsatı ve SGK. Kayıtlarını İbraz Ederek İspat Eden- Üçüncü Kişi, Bu Satın Almadan Yaklaşık Yedi Yıl Sonra Eski Malikin (Borçlunun) Doğan Borcundan Dolayı Bu Üçüncü Kişiye Ait (Yeni) İşyerinde -“Eski Malik ve Yeni Takip Borçlusuna Ait Bir Takım Evrakların İşyerinde Bulunduğu” ve “Ortada Muvazaalı Bir Devir Olduğu” Gerekçesiyle Haciz Yapılabilir mi?

B- Haczin, Üçüncü Kişinin Huzurunda ve İşyerinde Ancak Borçlunun Yokluğunda, “Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Yer Dışında” Uygulanmış Olması, “Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasında Organik Bağ Bulunmaması” ve Borçluya Ait İşyerini -Bankadan Kredi Kullanıp- Tapuda Satın Alarak “Takip Konusu Borcun Doğumundan Çok Önceden Beri İşletmeye Başlayan” ve “Ekonomik Gücü Bu İşyerini Almaya ve İşletmeye Elverişli Olan” Kişinin İşyerinde, Sadece İşyerinin Önceki Sahibine (Borçluya) Ait Bir Takım Evraklarının Bulunması, O İşyerinin Borçlu Tarafından, Davacı-Üçüncü Kişiye Muvazaalı Olarak Devredilmiş Olduğunu Gösterir mi?

“KIYMETİ SÜRATLE DÜŞEN” VEYA “MUHAFAZASI MASRAFLI OLAN” MALLARIN -PAZARLIKLA- SATIŞI (İİK. mad. 113/II; 119/4)

A- “Kıymeti Süratle Düşen” veya “Muhafazası Masraflı Olan” Taşınır Malların İcra Müdürü Tarafından Satılması (İİK. mad. 113/II) Nasıl Mümkün Olur?

B- Alıcı Tarafından “Satış Bedeli” Ne Zaman Ödenir?

C- Satılan Taşınır Malın Alıcıya “Teslimi” Ne Zaman Gerçekleşir?

HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN DOLAYI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASINDA BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI (HMK. mad. 399/3)

Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında, Zamanaşımı Süresinin (HMK. mad. 399/3) Başlangıç Tarihi Hangi Tarihtir? (Başka Bir Deyişle; Mahkemece, Davacının Talebi Doğrultusunda Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir Kararı, Yargılama Devam Ederken, Davalının Talebi Yerinde Bulunarak Kaldırılır ve Yargılama Sonunda Açılmış Olan (Asıl) Dava da Reddedilir ve Bu Red Kararı Da Davacının “Temyiz” ve “Karar Düzeltme” Talepleri Yerinde Bulunmayarak Reddedilir ve Mahkemenin Red Kararı Bu Suretle Kesinleşirse, Mahkemenin Yargılamanın Başında Vermiş Olduğu “İhtiyati Tedbir Kararı”ndan Zarar Görmüş Olan Davalı, Gördüğü Bu Zararın Tazmini İçin, Mahkemenin, Yargılama Devam Ederken “İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına” Karar Verdiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde mi, Yoksa Mahkemenin Yargılamanın Sonunda Verdiği Red Kararının “Kesinleşmesinden İtibaren” Bir Yıl İçinde mi, İhtiyati Tedbir Koydurmuş Olan Davacı Aleyhine Tazminat Davası Açabilir?)

İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), AÇIK ARTIRMA İLANI (İİK. mad 126), AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ (İİK. mad 125)

A) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r Maddesi Uyarınca Satışından Hiç KDV. Alınmayacak Olan Bir Otelin İcra Dairesince Yapılacak Olan Satışına İlişkin Gerek “Açık Artırma İlanı”nda (İİK. mad. 126) ve Gerekse “Açık Artırma Şartnamesi”nde (İİK. mad. 125/IV) ‘%18 KDV. Alınacağı’nın Belirtilmiş ve İhalenin Bu Koşullarda Gerçekleşmiş Olması Halinde, Borçlu “Yapılmış Olan Bu İhalenin Feshini” (İİK. mad. 134) Talep Ederse, İcra Mahkemesince “İhalenin Feshine” Karar Verilebilir mi?

B) İcra Dairesince Düzenlenen Gerek “Açık Artırma İlanı”nda (İİK. mad. 126/son; 114/III; İİK. Yönetmeliği 50/son; 48/c: 1) ve Gerekse ‘Açık Artırma Şartnamesi’nde (İİK. mad. 125); Satışa Konu Otelin Önemli Niteliklerinin Belirtilmemiş Olması, “İhalenin Feshine” Neden Olur Mu?

C) Yukarıda Belirtilen ve Otelin Çok Önemli Niteliklerini Teşkil Eden Hususların Gerek “Açık Artırma İlanı”nda (İİK. mad. 126) ve Gerekse “Açık Artırma Şartnamesi”nde (İİK. mad. 125) Belirtilmemiş Olması Sonucunda, Bunların Varlığından Haberdar Olmayan Alıcıların (Taliplerin) Satışa Katılmaları Önlenmiş Olurken, Ayrıca Bunların Değerlerinin Bilirkişilerce Belirlenip Otelin Değerine Eklenmemiş Olması Nedeniyle, Otelin Gerçek Değerinin Çok Altında Satışa Çıkarılmış ve Satılmış Olması “İhalenin Feshine” Neden Olur mu?

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (İİK. MAD. 36), İSTİHKAK DAVASININ REDDİ (İİK. MAD. 97)

“İstihkak Davasının Reddi” Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü Kişiden İİK. mad. 36/I Uyarınca İstenebilecek Teminatın Cins ve Miktarı” (“İstihkak Davasının Reddi” Kararını Temyiz Eden Üçüncü Kişiden -Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek Üzere Süre Verilebilmesi İçin- İcra Dairesince, İcra Dosyasından Dava Sırasında Satılmış Olan ‘İstihkak Davasına Konu Olan’ Gemiye Satış Öncesinde Takdir Edilen Kıymeti Tutarında ‘Teminat Mektubu’ Vermesi (Getirmesi) İstenebilir mi?

İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), ARTIRMA ŞARTNAMESİ (İİK. mad. 125), ARTIRMA İLANI (İİK. mad. 126)

A) Kredi Sözleşmesinde “Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil” Durumundaki Kişi (Şirket), Borçluya Ait -Üzerinde İntifa Hakkının Bulunduğu Ancak Satış Tarihinde Bu İntifa Hakkının Terkin Edildiği- Taşınmazın Yapılan İhalesinin Feshi İçin Dava Açabilir mi?

B) “Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil” Olan Şirkete, Kıymet Takdiri Raporunun Usulsüz Tebliği İhalenin Feshine Neden Olur mu?

C) “Satış İlanı” ile “Artırma Şartnamesi”nde Satışa Konu Taşınmazın “Pafta Numarası’nın” Yazılmamış Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?

Ç) Elektronik Ortamda Pey Sürenlerin -Açık Artırma Tutanağında- Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?

D) “Kıymet Takdiri Raporunun” Hatalı Düzenlenmiş Olması, İhalenin Feshi Nedeni Olur mu?

E) Mahkemece, “Kıymet Takdirine İtiraz” Şikayeti Üzerine Verilen Kararın “Yok” Hükmünde Olduğu’ İleri Sürülerek, İhalenin Feshine Karar Verilmesi İstenebilir mi?

F) “Satış İlanı”nın, Köy Muhtarlığı ile Belediye İlan Panosunda, İcra Dairesinin Talimatına Aykırı İlan Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu?

G) İcra Müdürlüğünce “Mükellefiyet Listesi”nin Hazırlanmamış Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu?

H) Teminat Mektubu Yatırarak İhaleye Katılmak İstediğini Bildirmiş Olan Kişinin, İhale Başladıktan Sonra Pey Sürerek İhaleye Katılmaması, “İhaleye Fesat Karıştırılmış Olduğunu” Gösterir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277; TMK. mad. 2/II)

Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir mi?

Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı Nedir?

TAŞKIN (AŞKIN) HACİZ(İİK. mad. 85)

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Borçlunun Gerek Kendisine Ait ve Gerekse Miras Yolu ile İntikal Eden Taşınmazları, Hangi Durumlarda Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılmasını Önler?

B- Tasarrufun İptali Davasının «Dava Koşulunun Gerçekleşmemesi
-Örneğin; «Geçici Ya da Kesin Aciz Vesikası Bulunmaması»- Nedeniyle Reddedilmesi Halinde -Davalı Lehine- Nisbi mi Yoksa Maktu mu Vekalet Ücreti Takdiri Gerekir?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277; TBK. mad. 19)

Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”, “İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”

Tasarrufun İptal Davalarında, Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Davalı Üçüncü Kişinin «Dava Konusu Taşınmazları/Taşınırları Satın Alabilecek Parasal (Mâli) Güce Sahip Olup Olmadığı» Ya da Borçluya Borç Para Verdiğini İddia Ederek İcra Takibinde Bulunmuş Olan Davalı Üçüncü Kişinin, Borçluya Gerçekten Bu Miktardaki Parayı Borç Verebilecek Parasal (Mâli) Gücü Bulunup Bulunmadığı» Mahkemece Araştırılabilir mi?

Taraflar Arasında  O r g a n i k  B a ğ  Bulunması (Yani; «Borçlu» ile «Üçüncü Kişi»nin  Ş i r k e t  (Tüzel Kişi) Olup, Ortaklarının ve/veya Yöneticilerinin Ayni Kişiler (Ya da Yakın Akrabalar Olması) Halinde; Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Üçüncü Kişinin «Borçlunun Malvarlığını ve Zarar Verme Kastını» Bildiği Farz Edilerek, Mahkemece Dava Konusu İşlemin -Davacı Alacaklı Bakımından- İptaline Karar Verilir mi?

Davacı Tarafça «Bu Kişinin Fabrikaya Sonunda Sahip Olan – S.Y.’ın Oğlu V.Y.’ın ‘S. Turizm Dalış Okulu İnşaat San ve Tic. A.Ş.’nin Ortağı Olduğu ve Temlik Bedeli Olan 110.000.000.000 TL.’yi P…BANK A.Ş.’ye Ödeyecek Mali Gücü Bulunmadığı İddia Edildiğinden Bu Hususların Mahkemece Araştırılarak, Davacının İddiasının Doğru Olduğunun Anlaşılması Halinde Davalı E.Ş.’in Hem Temlik Bedelini Ödeyecek Mali Gücünün Bulunmaması ve Hem de Davalı S.Y. ile Aralarındaki ‘Organik Bağ’ Nedeniyle Davacının Talebi Doğrultusunda Nasıl Bir Karar Verilmesi Gerekir?

Davacı Tarafından Açılmış Olan Tasarrufun İptal Davası, Muvazaa Nedenine Dayandığından Bu Davada İİK.’nun 284. Maddesinde Öngörülen 5 Yıllık Hak Düşürücü Süre İşler mi?

OLUMSUZ TESPİT DAVASINDA HUKUKİ YARAR, OLUMSUZ TESPİT DAVASININ “BEKLETİCİ MESELE” YAPILMASI, FATURALARIN DELİL NİTELİĞİ (İİK. mad. 72; 67)

A) İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederek Hakkındaki İcra Takibini Durduran Borçlu, Aleyhine  “İtirazın İptali Davası” (İİK. mad. 67) Açılmadan “Menfi (Olumsuz) Tespit Davası” (İİK. mad. 72) Açabilir mi? (Böyle Bir Davayı Açmakta, Bu Aşamada “Hukuki Yararı” Var Sayılabilir mi?)

B) Borçlunun, Hakkında Yapılan İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederek Takibi Durdurmasından Sonra, Alacaklı Tarafından Açılan “İtirazın İptali Davası”nda, Borçlunun Daha Önce Açtığı “Menfi (Olumsuz) Tespit Davası”nın Bekletici Mesele Yapılması Gerekir mi?

C) İki Tarafın Ticari Defterlerinin Süresi İçinde Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılırmış Olması ve Her İki Tarafın Da Ticari Defterlerine İşlenmiş Olan Faturaların -“Peşin Ödeme Kaydı”nı İçeren- Kapalı Fatura Olması Halinde, Bu Durum “Fatura Bedellerinin Ödendiğini” Gösterir (Ödendiğine Kanıt Teşkil Eder) mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVACININ ALACAĞININ GERÇEK BİR ALACAK OLMASI SORUNU (İİK. mad. 277, 281)

Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasında, Davalılar Tarafından ‘Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmadığı (Davacının İddia Ettiği Kadar Alacaklı Olmadığı) ve Takip Konusu Yapılmış Olan Senette (Senedin Alacak Miktarını Sayı ile Belirten Kısmında) Sahtekarlık (Tahrifat) Yapılarak, Alacak Miktarının Fazlalaştırılmış Olduğu, Bu Nedenle Davacı Hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde ‘Sahte Senet Düzenlemek’ Suçundan Dolayı Kamu Davası Açılmış Olduğu” İleri Sürülürse, Mahkemece Bu Hususlar (Yani; Davacı-Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olup Olmadığı) Araştırılmadan (ve Davacı Hakkında Açılmış Olan Kamu Davasının Sonucu Beklenmeden) Tasarrufun İptali Davası Sonuçlandırılabilir mi?

İCRA TAKİBİ (ALACAĞI) KESİNLEŞMEMİŞ OLAN ALACAKLIYA SIRA CETVELİNDE YER VERİLEBİLİR Mİ? (İİK. mad. 140; 281/II)

İcra Dairesince Düzenlenen Sıra Cetvelinde, İtirazın İptali Davası Devam Ederken Açtığı Tasarrufun İptali Davası Mahkemece Kabul Edilen ve Dolayısıyla Dava Konusu Tasarruf Üzerine Koyduğu İhtiyati Haczi Önce Kesinleşen -Ancak Alacağı Henüz Kesinleşmemiş Olan- Alacaklının Alacağına mı Ön Sırada Yer Verilecektir, Yoksa Aynı Borçlu Hakkındaki İtirazın İptali Davası Sonuçlanan (Alacağı Böylece Kesinleşen) Fakat Açtığı Tasarrufun İptali Davası Sonra Kabul Edilen (Yani; İhtiyati Haczi Daha Sonra İcrai Hacze Dönüşen) Alacaklının Alacağına mı Ön Sırada Yer Verilmesi Gerekecektir?

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEYKEN HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ VE KANITLAR (İİK. mad. 97/a, 96 vd.)

Alacaklının Varlığını İddia Ettiği “Borçlu” ile “Üçüncü Kişi” Arasındaki Organik Bağın 8 Yıl Önce Sona Ermiş Olmasına Rağmen “Borçlu”nun Borcundan Dolayı “Üçüncü Kişi”nin İşyerinde Haciz Yapılması Üzerine -“Üçüncü Kişi”/“Alacaklı” Tarafından- Açılan “İstihkak Davası”nda İspat Yükünün “Kime” (“Hangi Tarafa”) Düşeceği ve Bu Kişinin (Tarafın) Neyi, Nasıl İspat Etmesi Gerekeceği?

İLAMSIZ TAKİPLERİN İPTALİNİ VE ERTELENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER (İİK. mad. 71) 

A) Borçlusu ile Yaptığı “Sulh, Borç Tasfiye … Sözleşmesi” Başlıklı Yazılı Sözleşme Uyarınca Borçlusunu -Hakkında Yaptığı (2) İcra Takip Dosyasındaki Alacağından Dolayı- (Asıl Alacak + Masraf + Faiz + Vekalet Ücreti + Yargılama Gideri Bakımından Hiçbir Alacağı Kalmadığını Belirterek) -Gayrikabili Rücu Olmak Üzere- İbra Eden Bir Alacaklı, Daha Sonra Tek Taraflı Olarak “Sulh, Borç Tasfiye … Sözleşmesi”ni Feshettiğini Bildirebilir mi?

B) Alacaklısı Tarafından Yazılı Olarak Düzenlenen “İbraname” ile (2) İcra Dosyasındaki Borcundan -Gayrikabili Rücu Olmak Üzere- İbra Edilen Borçlu, Daha Sonra Alacaklısının Tek Taraflı Olarak, Bu “İbraname”nin Dayandığı “Sulh, Borç Tasfiye … Sözleşmesi”nin Feshedilip ‘Dosya Borcunun Bir Gün İçinde Ödenmesi’nin İstenmesi Üzerine, Alacaklının “İbra” Ettiği Takip Dosyasını Yeniden Devam Ettirip, Mal Varlığına Haciz Konulmasını Nasıl Önleyebilir?

C) Borçlu İcra Hukuk Mahkemesinde Takibin İptali Davası Açması Halinde, Mahkemeden Takibin Yargılama Sonuna Kadar Durdurulması İçin Tedbir Kararı Verilmesini İsteyebilir mi? 

KONU: TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK.M. 277 Vd.)

 Küçük bir yerleşim yerinde borçlu tarafından aynı işkolunda (sektöründe) faaliyette bulunan üçüncü kişilere yapılan “işletme devirleri”nin İİK.’nun 280. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekir mi?

SAHTELİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72; HMK. mad. 209)

“Sahtelik İddiası”na Dayalı Menfi Tesbit Davalarında HMK.’nun 209/I. Maddesi mi Yoksa İİK.’nun 72. Maddesi mi Uygulanır? (“Takibin Durdurulması” Konusundaki İhtiyati Tedbir Kararı HMK.’nun 209/(1). Maddesindeki Koşullara Göre mi Yoksa İİK.’nun 72. Maddesindeki Koşullara Göre mi Verilir?

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ (Av. K. mad. 163)  KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (TBK. mad. 27)  DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK (TMK. mad. 2)

Tarifede “Maktu” Avukatlık Ücreti Öngörülmüş Olan,“Ağır Ceza Mahkemesine -‘İhtiyati Tedbirin Kaldırılması’ Konusunda- Muhtelif Tarihlerde Dilekçe(ler) Yazmak”tan İbaret Hizmet İçin (Maktu) “ ‘708.000 USD’ Avukatlık Ücreti Ödeneceği”nin Yazılı Sözleşme ile Kararlaştırılmış Olması Durumunda, “Bu Ücret Sözleşmesinin TBK.’nun 27/I ve TMK.’nun 2. Maddesine Dayanılarak Geçersizliği” İleri Sürülebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A) SGK’nun Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsili İçin -6183 Sayılı Kanuna (5510 Sayılı SGK’nun 101. Maddesine) Göre- Borçlu İşveren ve Üst Düzey Yönetici ve Yetkilileri Hakkında Yapılan Takiplerden Sonuç Alınamaması Üzerine, İlgililer Hakkında Açılacak Tasarrufun İptali Davasına Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılabilir mi?

B) “Borçlu” ve “Borçlu ile İşlemde Bulunmuş Olan Üçüncü Kişi” Hakkında Tapuda Yapılmış Olan Resmi Satış İşleminde Gösterilmiş Olan Değer ile Taşınmazların “Hangi Tarihteki Gerçek Değerleri” Arasında “Hangi Durumlarda” ‘Fahiş Bir Fark’ (Pek Aşağı Bir Değer) Bulunduğu Kabul Edilerek (İİK. mad. 278/2), Yapılmış Olan Tasarrufun (Satış İşleminin) İptaline Karar Verilebilir?

C) Alım Gücü Olan Üçüncü Kişinin, Borçluya Ait 3-4 Taşınmazı Satın Alması ve Keza Borçlunun Mesken Nitelikli Bir Taşınmazının Tamamının Değil de Kendisi veya Bir Yakını Hissedar Olmadığı Halde, Taşınmazdaki Muayyen Bir Hissenin Üçüncü Bir Kişi Tarafından Satın Alınması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Bir Davranış Sayılır mı?

TAKİP TALEBİ VE TAHLİYE EMRİ'NE DAYANILARAK, TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE BELİRTİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ (İİK. mad. 272)

Noterde Düzenlenen “Tahliye Taahhütnamesi”nde Tahliye Edileceği Taahhüt Edilen Taşınmazın, Tahliye Taahhüdünde Bildirilen Adresi Dışındaki Bir Taşınmazın Tahliyesi İçin Düzenlenen “Takip Talebi” ve “Tahliye Emri”ne Dayanılarak, “Tahliye Taahhütnamesi”nde Belirtilen Taşınmazın Tahliyesi Sağlanabilir mi?

“Takip Talebi” ve “Tahliye Emri”nde Tahliyesi İstenmiş Olan Taşınmazın “Maddi Hata” Sonucunda Yanlış İfade Edilmiş (Tahliye Adresinin Yanlış Bildirilmiş) Olduğu Kabul Edilebilir mi?

 

TİCARETİ TERK SUÇUNUN UNSURLARI (İİK. mad. 337/a, 44) 

A) “Ticareti Terk Ettiği Halde İİK.’nun 44. Maddesindeki İşlemleri Yapmamış Olan Tacirlere Verilecek Ceza”yı Düzenleyen İİK.’nun 337/a Maddesindeki Suçun Unsurları Nelerdir?

B) İcra Ceza Mahkemesinde Şikayet Konusu Yapılmış Olan Borçlu Şirketin (Temsilcilerinin) Eylemlerinin İİK.’nun 337/a ve 44. Maddesine Göre Suç Teşkil Edip Etmediği (Dolayısıyla; Sanık Temsilcilerin Üzerlerine Atılan Bu Suçtan Dolayı Cezalandırılmaları Gerekip Gerekmediği)

İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TTEMYİZİ (İİK. mad. 364)

«İcra Mahkemelerinin Kararlarının Temyiz Edilmesi Halinde Satışın Yapılamayacağı»na İlişkin Kuralın (İİK. mad. 364/III) İhlal Edilerek, Temyizin Sonucu Beklenmeden İhalenin Yapılmış Olması Halinde, Bu Durum, Yapılan İhalenin (İİK. mad. 134) Feshini Gerektirir mi?

MADENLERİN HACİZ ve SATIŞI (İİK. mad. 123; Maden K. mad. 40, 43)

A) Madenler -İcra Ve İflâs Kanunu ve Maden Kanunu Çerçevesinde- Ne Şekilde Haciz  Edilebilir ve  Satılabilir?

B) Tebligat Sırasında Faal Olmayan (Kapalı Olan) Bir Hükmü Şahsa (Şirkete) Satış İlanı Nasıl Tebliğ Edilebilir?

C) İhalenin Feshi Davasında (Şikayetinde) Husumet Kimlere Yöneltilir?

Ç) Satışa Konu Maden Sahasının Satış İlanlarının Nerelerde Yapılması Gerekir?

D) Satış İlanının Kimlere Tebliğ Edilmesi Gerekir?

E) Taşınır Satışlarında Hangi Durumlarda, Yediemine Satış İlanı Tebliğ Edilmeden Satış Yapılabilir?

F) “Satışa Konu Taşınıra/Taşınmaza Düşük Kıymet Takdir Edilerek, Değerinin Altında Satışının Yapılmış Olduğu” Ne Zaman (Hangi Durumlarda) “İhalenin Feshi Sebebi” Olarak İcra Mahkemesine Bildirilebilir?

G) Hangi Durum(lar)da İhaleye Fesat Karıştırıldığı İleri Sürülerek “İhalenin Feshi” Talep Edilebilir?

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP, TAKİBİN İPTALİ/ÖDEME EMRİNİN İPTALİ (İİK. mad. 168, 170/a)

Bir “Bono”nun Vade Tarihinde Yapılan Tahrifat Sonucunda; Bono “Çift Vadeli” Senet Haline Dönüşür ve Borçlu Bu Senede Dayalı Olarak Hakkında Yapılan “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip”e Karşı, Süresi İçinde -5 Gün- Şikayet Yoluna (İİK.  mad. 170/a) Başvurup, “Yapılmış Olan Takibin İptalini” İsterse, Mahkemece “Takibin İptaline” mi Yoksa “Ödeme Emrini İptaline” mi Karar Verilmesi Gerekir?

Alacaklı, Bu Şikayet Üzerine -Adli Tıp Kurumunca Hakkında “…Altındaki ‘Tarih’ ve ‘İmza’nın Belgedeki Mevcut Yazıları Onaylar Mahiyette Olmadığı….” Şeklinde Rapor Verilmiş Olan- ‘Takip Konusu Senedin Tanzim Edildiği Tarihte Düzenlenmiş’ “Borç-Alacak İlişkisi Kurulmasına Yönelik Protokol ve Taahhütname” Başlıklı Belgeyi Mahkemeye Sunup “Takip Konusu Senedin Vade Tarihinin, Bu ‘Belge’de Borçlu Tarafından İfade Edilen Tarih Olarak Kabul Edilmesini” İsterse, İcra Mahkemesince Verilecek Karar Değişir mi? Yani Bu Durumda; İcra Mahkemesince “Takibin İptali İstemini İçeren Şikayetin Reddine” Karar Verilebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA ALACAĞIN TEMLİKİ

Takip Borçlusunun (Kefilinin) “Tedarikçi” Sıfatıyla İhale Makamına Teslim Etmeyi Taahhüt Ettiği -Pirinç, Fasulye, Nohut, Mercimek vb. (TS) Damgalı- Bakliyatı “Üretici” Firmadan Temin Etmesi Karşılığında, Aralarında Öteden Beri Ticari İlişki Bulunan Üretici Firmaya, İhale Makamındaki Alacaklarını Temlik Etmesi “Mutad Ödeme Vasıtası” mıdır Yoksa “Temlik İşleminin, Mutad Ödeme Vasıtası Olmadığı” İleri Sürülerek Bu İşlem Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi? Açılabilirse Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Halinde “Yapılan Temlik İşleminin İptaline” Karar Verilebilir?

MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72)

2001 Yılından Beri (On İki Yıldır) Tarlasını Kiralayıp Kullandığı -Yaşlı ve Varlıklı Bir Ev Hanımı Olan- Tarla Sahibinin Yine Varlıklı Olan Oğluna, “İhtiyacı Olan Nakit Parayı Muhtelif Tarihlerde -Kendi Tarlasını da Satarak- Borç Olarak Verdiğini” Belirten, Adana’nın Bir Köyünde Çiftçilik Yapan Kişinin (Lehtarın), Borçlu/Keşideci Tarafından -Kendi İfadesiyle- “Teminat Olarak Teslim Edilen -06.02.2003 Tanzim Tarihi Yazılı- Açık Senedi”, Verdiği Borç Paraların Tutarı Olan 500.000,00 TL Olarak Doldurup, Vade Tarihi Olarak Da 27.06.2011 Tarihini Atıp …06.2013 Tarihinde İcraya Koyması Üzerine, Keşideci/Borçlu “Takip Konusu Senedin Teminat Senedi Olarak Verilmiş Olduğunu” ve “Takip Konusu Senedin Gerçek Bir Borcu Aksettirmediğini, Bu Senede Dayanarak Lehtarın Senet Bedelini Talep Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğunu” İleri Sürerek, “Senedin İptali ve Senetten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti” İçin Menfi Tesbit Davası Açabilir mi?

İTİRAZIN KALDIRILMASI (İİK. mad. 68/b)

Süresi İçinde Gönderilen Hesap Özetinin Muhtevasına Alındığı Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde İtiraz Etmiş Olan Borçlu Hakkında, Bu Hesap Özetine Dayanılarak Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmiş Olması Halinde, Alacaklı (Banka) Tarafından İcra Mahkemesine Başvurularak “İtirazın Kaldırılması” İstenebilir mi?

TASARUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

05.01.2012-07.06.2012 Tarihleri Arasında Kesilmiş Olan Faturalarda Yer Alan Alacağın Tahsili İçin -Faturalardaki Alacak İçin Verilmiş Olan Çeklere Dayalı Olarak Yapılan- İki Takip Dosyasındaki Alacağın Tahsilini Engellemek ve ‘Alacaklı Şirket’ten (A.) Mal Kaçırmak Amacıyla, ‘Borçlu Şirket’ (B.) Tarafından -Aralarında İş İlişkisi Bulunan, Aynı Sektörde Faaliyet Gösteren- Diğer ‘Üçüncü Kişi’ye (Ü.) 28.08.2012 Tarihinde “İhrazat” Adı Altında -İnşaatta Kullanılan Elektrik Malzemelerinin "Devrine"  İlişkin- Yapılan İşlemin (Tasarrufun), ‘Ticari İşletme Devri’ Olarak Nitelendirilerek -İİK.’nun 280/I ve III Uyarınca-  "İptali" İçin ‘Tasarrufun İptali Davası’ Açılabilir mi?

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 67)

A) Düzenlenen “Protokol” Uyarınca, Protokolde Satıldığı Bildirilen Sekiz Parça Taşınmaz Karşılığında “Borçlu” Tarafından “Alacaklı” Taşınmaz Malikine İmzalanıp Verilen Senedin,  Daha Sonra, “Taşınmazların Senedi Düzenleyen Borçluya Tapuda İntikalinin Yapılmadığı” İleri Sürülerek, “Karşılıksız Kaldığı, Senedin Bedelsiz Olduğu, Bu Nedenle Senetteki Alacağın Talep Edilemeyeceği” İleri Sürülürse, Bu Konuda  "İspat Külfeti" Kime Düşer?

Takip Borçlusu (Keşideci mi) “Senet Dayanağı Protokolde Öngörülen Sekiz Parça Taşınmazın Tapusunun Kendisine Verilmediğini” İspat Edecektir, Yoksa; Takip Alacaklısı (Senet Lehtarı) mı “Protokolde Öngörülen Sekiz Parça Taşınmazın Tapusunun, Senet Borçlusuna Verildiğini” İspat Edecektir?

Bu İspat Külfeti  Nasıl  Yerine Getirilecektir?

B) Davacı-Alacaklı “Bu Taşınmazların Başka Kişilere Davalı-Borçlunun Talimatı ile Satıldığını (Tapusunun Verildiğini)” İleri Sürerse, Bu Hususu Kim ve Nasıl  İspat Edecektir?

HACİZ İHBARNAMESİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI (İİK. 89/IV)

İİK. mad. 89/IV Uyarınca,  Alacaklı Tarafından Üçüncü Kişi Hakkında Açılan Dava Sonucunda Verilen Tazminat Hükmünün Temyizi Halinde, İİK. mad. 36’ya Göre İcra Dairesinden  “Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı Getirmek İçin” -Teminat Karşılığında- Süre İstenebilir mi?

GERÇEK KİŞİ KEFİLİN -10 YILLIK AZAMİ KEFALET SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİ İLE- HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ (TBK. mad. 598/III)

“Borçlu”su (Kiracısı) “... San. ve Tic. A.Ş.’’ Olan 1.5.2001 Tarihli Kira Sözleşmesi’ni, “Müşterek Borçlu-Müşterek Kefil’’ Sıfatı ile İmzalamış Olan Gerçek Kişinin, Bu Kefaletinden Doğan Hukuki Sorumluluğu -6098 sayılı TBK. ve 6101 sayılı TBK.’nun Yürürlüğü ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde- Sona Ermiş midir?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Yapılmış Olan Bir İcra Takibinin (Borç İlişkisinin) “Muvazaalı Olduğu” (TBK. mad. 19, İİK. mad. 280) İleri Sürülerek, İptali İstenebilir mi?

B- Borçlunun -Alacaklısı Tarafından Hakkında Takip Konusu Yapılmış Olan Çeklerin “İcra Takibinden Sonra Zamanaşımına Uğramasına Rağmen” İİK. mad. 71/II, 33/II, 33a Uyarınca, “Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılmasını, Talep Etmemesi”  ‘Tasarrufun İptali Davası’na (İİK. mad. 277 vd.’na) Konu Edilebilir mi?

C- “Muvazaa Davası” (TBK. mad. 19) ile “Tasarrufun İptali Davası” (İİK. mad. 277 vd.), Terditli (Kademeli) Olarak Açılabilir mi?

MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72) 

A) Takip Borçlusu (Borçluları) Tarafından İbraz Edilen ve Takip Alacaklısınca Düzenlendiği İddia Edilen “Takibe Konu Senetler”in “Teminat Senedi”  Olarak Düzenlendiğini Belirten Açıklamanın, Takip Alacaklısının Ortağı Bulunduğu “… Konut Yapı Kooperatifi”ne Ait -ve Kooperatife Girerken Kooperatifçe Düzenlenip Her Kooperatif Üyesine İmza Ettirilen-  Ortaklık Senedinin  Boş Olan Satır Aralarında Yer Alması, Geçerli ve “Hayatın Olağan Akışına Uygun” Bir Belge Olarak Değerlendirilebilir mi?

B) 2003 Tarihli Olan Bu Belgeden 2008 Yılında Davacı Tarafından Açılan Menfi Tesbit Davasının Dava Dilekçesinde “Kanıt” Olarak Bahsedilmeyip, Davanın Yargılaması Sırasında ve Ancak 2010 Yılında Ortaya Çıkarılması (Mahkemeye İbraz Edilmesi) “Hayatın Olağan Akışına Uygun” Bir Davranış mıdır?

SAHTELİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72, HMK. mad. 209/1) 

A- “Sahtelik İddiası”na (“Takip Dayanağı Senetteki İmzanın Sahte Olduğu”na ya da “Takip Dayanağı Senedin Borç Senedi Olarak Düzenlenmek İradesi ile Düzenlenmemiş Olduğu”na veya “Senedin Alacak Miktarında, Vadesinde vs. Sahtelik Yapılmış Olduğu”na) Dayalı Olarak Açılan ve “Senette Yer Alan Borçtan Sorumlu Olunmadığının Tesbiti” ve “Senedin İptali” İstemini İçeren  "Menfi Tesbit Davasında" (İİK. mad. 72) Mahkemece “İcra Takibinin Durdurulması”na İİK. mad. 72/II ve III Uyarınca Teminat Karşılığında mı, Yoksa HMK. mad. 209/(1) Uyarınca Teminatsız Olarak mı Karar Verilmesi Gerekir?

B- “Takip Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu” İleri Sürülerek İcra Takibinin Durdurulması, -“Menfi Tesbit Davası” (İİK. mad 72) Dışında- Nasıl Sağlanabilir?

C- “Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi”, “Kambiyo Senedinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu” İddiasına Dayalı “Menfi Tesbit Davası”nın Açılmasını Engeller mi?

Ç- Alacaklı ile Borçlu Arasındaki “Protokol”de Açıkça “Teminat Senedi” Olarak Düzenlenmiş Olduğu Öngörülmüş Olan Bir Senedin Alacaklı Tarafından Takip Konusu Yapılmış Olması Halinde, Borçlu Bu Takibin İptali İçin “Menfi Tesbit Davası” Açabilir mi?

KAMBİYO SENETLERİNDE BORCA İTİRAZ (İİK. mad. 168/I-5, 169a/V) 

Borçlunun “Protokol” Başlığı Altında Sunduğu Belgede, Açıkça Takip Konusu Senede Atıfta Bulunulmamış Olması Halinde “Takip Konusu Senedin Ödenmiş Olduğu” Kabul Edilerek -İİK. mad. 169a/V Uyarınca- Mahkemece “Takibin Durdurulmasına” Karar Verilebilir mi?

İCRA KEFALETLERİ (TBK. mad. 583)

İcra Kefili Olan Kimsenin Eşinin Rızası Alınmadığı Halde, Bu İcra Kefaleti Geçerli midir? “Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar”, “Kefalet Tarihi” Ve “Müteselsil Kefillik İradesine İlişkin Beyanın” Kefilin El Yazısı İle Belirtilmeksizin, Sadece Haciz Sırasında Kefilin “Okudum” Beyanı ve İmzası ile Yetinilerek Alınması Halinde, Bu İcra Kefaleti Geçerli midir? "İcra Kefaletinin Geçersiz Olduğu"na İlişkin Şikâyet, Kefilin Eşi mi Yoksa İcra Kefilin Kendisi Tarafından mı Yapılmalıdır?

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP (İİK. mad. 167 vd.), ÇEKTE SAHTECİLİK SUÇU (TCK. mad. 204/1), MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ (İİK. mad. 82)

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip (İİK. mad. 167 vd.), Çekte Sahtecilik Suçu (TCK. mad. 204/1), Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Teminat Mektubunun Haczi (İİK. mad. 82)

Borçlu ; Alacaklı ile Yaptığı Sözleşme -“Alım-Satım ve Tek Satıcılık Sözleşmesi”- Uyarınca, Alacaklıya “Teminat Çeki” Olarak “Keşide Yeri” ve “Keşide Tarihi” Boş Olarak -21.07.2009 Tarihinde- Verdiği Çekin,  2013 Tarihinde Çeke “Keşide Yeri” Olarak Mersin, “Keşide Tarihi” Olarak 29.07.2013 Tarihinin Alacaklı Tarafından Yazılıp, Bankaya İbraz Edilmesinden ve Çekin “Karşılığı Bulunmadığının” Bankaya Yazdırılmasından Sonra İcraya Konulması Üzerine,

A- C. Savcılığına Şikayette Bulunarak “Resmi Senet” Sayılan (TCK. mad. 210/1) “Çek’de Sahtecilik Suçu”nu (TCK. mad. 204/1) İşlemiş Olduğu İddiasıyla Alacaklı Hakkında “Kamu Davası” Açılmasını Sağlayabilir mi?

B- Takip Konusu Çekin “Teminat Çeki” Olduğu (İİK. mad. 170a) ve Ayrıca “Takip Konusu Çekin Sahte Olarak -Teminat Çekine “Keşide Yeri” ve “Keşide Tarihi” Yazılarak- Oluşturulduğu (İİK. mad. 168/V, 169a)” İleri Sürülerek -Birinci Durumda “Takibin İptali” (İİK. mad. 170a) ve İkinci Durumda- “Takibin Durdurulması” (İİK. mad. 169a/V) Sağlanabilir mi? Nasıl?

C- Yukarıdaki İddialarla Genel Mahkemede (Ticaret Mahkemesinde) Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72) Açılarak “Takip Konusu Çekten Dolayı Borçlu Olunmadığı” İleri Sürülebilir mi?  Nasıl?

Ç- Borçlu, Hakkında Yapılan (Yapılacak Olan) İcra Takibini Nasıl Durdurabilir?

D- Borçlu Tarafından -Alacaklı ile Aralarındaki- Başka Bir Dava Nedeniyle Verilmiş Olan Teminat Mektubu, Son Yapılan -“Teminat Çeki”ne Dayalı- Takipte veya Daha Sonra Yapılacak Herhangi Bir Takip Sonucunda, Alacaklının Talebi Üzerine Haciz Edilerek, Paraya Çevrilebilir mi?

AYNI DERECEYE DAHİL ALACAKLILARDAN BİRİNİN SATIŞ İSTEMESİ (İİK. mad. 107)

Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birisinin Satış İstemesi Durumunda, Diğer Alacaklıların da Satış İstemesine Gerek Var mıdır?

İCRA TAKİBİNDE İSTENMİŞ OLAN “İŞLEMİŞ” VE “İŞLEYECEK” FAİZ MİKTARINA İTİRAZ SÜRESİ, MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), ŞİKAYET (İİK. mad. 16) 

Borçlunun Takip Konusu Yapılan Faiz Miktarına (Oranına), Süresi İçinde Borca İtiraz”da Bulunarak Karşı Koymaması Halinde, “Takip Tarihine Kadar Olan İşlemiş Faiz Miktarı” ile “Takipten Sonra İşleyecek Olan Faiz Miktarı” Kesinleşmiş Olur mu?

Eğer İstenen Faiz Oranları “Takip Hukuku” Bakımından Kesinleşmiş Olursa, Borçlu “Maddî Hukuk” Bakımından İstenen Faiz Oranı İle Sorumlu Olmadığını Nasıl İleri Sürebilir?

Eğer İstenen Faiz Oranı “Takip Hukuku” Bakımından da Kesinleşmiş Olmaz, Ancak İcra Müdürü Takip Talebinde İstenmiş Faiz Oranına Göre Hesaplama Yaparsa, Borçlu Buna Nasıl Karşı Koyabilir?  Bunun İçin, “Menfi Tespit Davası” mı Açmak Zorundadır? Yoksa “Süresiz Şikâyet” Yoluyla Hatalı Hesap Tablosunun Düzeltilmesin Sağlayabilir mi?

GEMİ ÜZERİNDE BULUNAN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGAT (TTK. mad. 1379, İİK. mad. 45) 18.02.2013

Bir Gemi Adamı, Ödenmediğini İddia Ettiği “Gemi Adamı Ücret Alacağı” (TTK. mad. 1320/1-A) İçin İcra Dairesinde Donatan Hakkında “Genel Haciz Yolu ile” Takip Yaptıktan, Ancak, Bu Takibe Borçlu (Donatan) Tarafından Süresinde İtiraz Edilmesi Nedeniyle Takibin Durmasından (İİK. mad. 66) Sonra, Başka Bir İcra Dairesinde Aynı Alacağı İçin “Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yoluyla” Takip Yapabilir mi? (TTK. mad. 1379)

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Bir Banka ile Yaptığı Kredi Sözleşmesi Uyarınca Kredi Kullanan ve Aldığı Kredinin Tamamını veya Tamamına Yakın Bir Kısmını -Sahip Olduğu Taşınmazları Satarak- Bankaya Ödedikten Sonra Tekrar Aynı Bankadan Kredi Kullanan Borçlu, Aldığı Bu Yeni Kredinin Taksitlerini Ödeyemezse, Kredi Alacaklısı Banka, Yaptığı İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması Üzerine, Son Kullanılan Krediden Önce Borçlunun Satmış Olduğu Taşınmazlar Hakkında “Tasarrufun İptali Davası” Açılabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.) 

Yaptığı İpotekli Takip Sonucunda, Borçlunun Taşınmazını İhalede Alacağına Mahsuben Almış Olan Banka, Borçlu ile İmzaladığı PROTOKOL Çerçevesinde, Borçlunun Borcunu Ödemesi Üzerine, Satın Aldığı Taşınmazı Borçlunun Bildirdiği Kişiye Devrederse, Bu Devir Durumunu Öğrenen Borçlunun Alacaklıları, “Bu Devir İşleminin İİK. mad. 277 vd. Hükümlerine Göre -Kendileri Bakımından- İptali İçin” ‘Borçlu’ ve ‘Taşınmazı Devralan Üçüncü Kişi’ Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açabilirler mi?

ANLAŞMALI BOŞANMA (MK. mad. 166/III), İSTİHKAK DAVASI (İİK. mad. 97 vd., 228), TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (MK. mad. 1025)  

“Anlaşmalı Boşanma” (MK. mad. 166/III) İlâmının Hüküm Fıkrasında -Mahkemece de Uygun Görülüp Tasdik Edilen ‘Boşanmanın Mali Sonuçları’na İlişkin Protokol Uyarınca- Davacı Kadına Devri Öngörülen -Ancak, Boşanma Kararının Kesinleşmesinden Sonra İflâs Etmiş Olması Nedeniyle Davalı Kocanın İflâs Masasına İntikal Etmiş Bulunan- Taşınmazların Tapuda Adına Tescil Edilebilmesi İçin, Davacı Kadın Tarafından İflâs Masasına Karşı “İstihkak Davası” mı Yoksa “Tapu İptali ve Tescil Davası” mı Açılması Gerekir?

İSTİHKAK İDDİASI (İİK. mad. 96 vd.), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134) 

Tapuda Borçlu Kooperatif Adına Kayıtlı Bir Taşınmazın, Borçlu Kooperatif Hakkında, Borcundan Dolayı Yapılan Takip Sonucunda İcra Müdürlüğünce Cebri İcra Yolu İle -07.06.2011 Tarihinde- Satılmasından Sonra; “Satılan Taşınmazın (Dairelerin), Daha Önce -28.01.2002 Tarihinde- Noterlikçe Yapılan Kur’a Sonucunda Kooperatifçe Adlarına Tahsis Edildiğini” İleri Süren Bir Kısım Kooperatif Üyelerinin Bu Suretle Mülkiyetlerinin Kendilerine Geçmiş Olduğunu” Belirterek;

A- “Bu Taşınmazlara (Dairelere) Yönelik İstihkak İddialarının Kabulü İle Üzerindeki Haczin Kaldırılmasını”,

B- “Üyesi Oldukları Kooperatifin Borcundan Dolayı Yapılmış Olan İhalenin Feshini” İsteyebilirler mi? (ve İcra Mahkemesince; “Kooperatif Üyelerinin Bu Taleplerinin -İİK. mad. 97/8 Uyarınca- Kabulü” Doğrultusunda Karar Verilebilir mi?)

SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE HACZİN DÜŞMESİ (İİK. mad. 106, 110)

Aynı Borçlu Hakkında (İki) Ayrı İcra Takibinde Bulunmuş ve Borçlunun Aynı Taşınmazlarını Bu Dosyalardan Ayrı Ayrı 1. ve 2. Sırada Haciz Ettirmiş Olan Alacaklı,  Daha Sonra 1. Dosyadaki Birinci Sıradan Haciz Koydurduğu Taşınmazın Satışını Masrafını Yatırarak Talep Ettiği Takdirde, Satış İstemediği 2. Dosyadaki İkinci Sıradaki Haczinin de Düşmesini Önlemiş Olur mu?

Yoksa, Alacaklının Her İki Takip Dosyasından da Ayrı Ayrı Satış Talebinde Bulunup, Satış Masrafını Yatırmış Olması Gerekir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Muvazaa Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davasının (TBK. mad. 19; İİK. mad. 280) Ön Koşulları Nelerdir? Borçlu ile İşlemde Bulunan Üçüncü Kişinin, Hangi Hallerde “Boçlunun Alacaklılarına Zarar Verme Kasdıyla Hareket Ettiğini Bilebilecek Durumda” Olduğu Kabul Edilir? (İİK. mad. 280/I) Tasarrufun İptali Davasında “Hayatın Olağan Akışına Aykırılık İddiası” İleri Sürülebilir mi?

USULSÜZ ÇEK KARNESİ VEREN BANKA ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI (5941 s. Çek. K. mad. 2) 

Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kuruluşa (Bakım Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Kantin Başkanlığına) Çek Hesabı Açıp, Çek Karnesi Veren Bir Bankanın Çeklerini Kullanan Kuruluşun (Kantinde Görevli Personelin) Düzenlediği Çeklerin Karşılıksız Çıkması Üzerine, Çekte “Keşideci” Durumunda Bulunan Kuruluş (Kantin Başkanlığı) Hakkında Yaptığı İcra Takibinden Bir Sonuç Alamayan ALACAKLI (Çek Hamili), Bu Çek Karnesini Keşideciye Vermiş Olan Banka Hakkında -5941 s. Çek Kanunu’nun 2. Maddesi Uyarınca- “Tazminat Davası” Açabilir mi?

MÜTESELSİL KEFİLE GÖNDERİLECEK İHTAR (TBK. mad. 586/I) 

Kredi Sözleşmesinin “Müteselsil Kefil”i Hakkında İcra Takibinde Bulunulabilmesi İçin -TBK. mad. 586/I Gereğince- “Asıl Borçluya Gönderilen İhtarın Sonuçsuz Kalması” Gerektiğinden,  Bu Konuda Alacaklı Banka Tarafından Borçluya/Kefile “Tek İhtar” mı Yoksa “Çift İhtar” mı Gönderilmesi Gerekir?

SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE HACZİN DÜŞMESİ (İİK. mad. 106, 110), İHALENİN FESHİ (İİK. mad 134)

Tapu Kaydına Koydurduğu Haciz Tarihinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstemek Durumunda Olan Alacaklı, Haciz Tarihinden Sonra Tam Altı Kez Satış İster ve Satış Gerçekleşmeden Satışı Durdurursa (Satış Talebini Geri Alırsa), Her Satışı Durdurma, Satış Talebini Geri Alma Tarihinden İtibaren Ne Kadar Süre İçinde Yeniden Satış Talebinde Bulunabilir?

KAYBOLAN TAKİP DOSYASININ İHYASI (4473 S. Kanun mad. 18), YASAL SÜRESİ İÇİNDE HACİZ TALEBİNDE BULUNULMAMASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 78/II, 78/IV)

A- Takip Dosyası Aslının Kaybedilmiş Olması Halinde, Yapılacak İşlem Nedir? Başka Bir Değişle; Aslı Kaybolmuş Olan Takip Dosyası Nasıl İhya Edilir?

B- Yasal Süresi (İİK. mad. 78/I) İçinde Haciz Talebinde Bulunulmamış Olmasının veya Geri Alındıktan Sonra, Bu Süre İçinde Haciz Talebinin Yenilenmemiş Olmasının (İİK. mad. 78/IV) Yaptırımı Nedir?

TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ (İİK. mad. 127), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134) 

“Satışa Konu Taşınmazın Hissedarlarının Tapuda Kayıtlı Bulunan Adreslerinin Gönderilmesi” İcra Müdürlüğü Tarafından -Satışa Hazırlık Aşamasında- Tapu Müdürlüğünden Sorulmasından Sonra, Tapu Müdürlüğünün -“Bu Kişilerin Tapuda Kayıtlı Olan Adreslerini” Açıkça Bildirmeksizin- “Adreslerin Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden İstenmesi Gerektiğini” Müzekkere ile İcra Müdürlüğüne Bildirmesi Üzerine, İcra Müdürlüğünün Başkaca Bir İşlem Yapmaksızın -Yani; Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden Hissedarların Adreslerini Tahkik Etmeden-“Gazetedeki Satış İlanının ‘Tebligat’ Yerine Geçeceğini Kabul Ederek” Taşınmazın İhalesini Gerçekleştirmesi Üzerine, Adresi Tapuda Kayıtlı Bulunan Hissedarlar İcra Mahkemesine Başvurarak, İİK.'nun 127. Maddesi Çerçevesinde Bu Durumu “İhalenin Feshi” Sebebi Olarak İleri Sürüp, “İhalenin Feshine Karar Verilmesini” İsteyebilir mi 

AÇILIP REDDEDİLEN İHALENİN FESHİ DAVASINDAN SONRA, TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

İcra Mahkemesinde Açılmış Olan “İhalenin Feshi Davası” Sonucunda, Bu Mahkemece Verilmiş Olan “İhalenin Feshi Davasının Reddine” İlişkin Kararın Kesinleşmesinden Sonra, Borçlu (Taşınmaz Maliki) Tarafından, Dava Konusu Taşınmazı İhalede Alacağa Mahsuben Almış Olan “Alacaklı-Alıcı” Aleyhine “Tapu İptali ve Tescil Davası” Açılarak, Taşınmazın Tekrar Borçlu (Taşınmaz Maliki) Adına Tescil Edilmesi Sağlanabilir mi?

TAMAMLAYICI İHALE (İİK. mad. 133; MK. mad. 2) 

Katıldığı İhalede, Taşınmazı Satın Almış Olan Alıcıdan Sonraki “En Yüksek Pey Süren Kişi” Sıfatıyla -İİK. mad. 133’e Göre- Taşınmazı Satın Alması Teklif Edilen Kişinin, Teklifi Kabul Etmeyip, Daha Sonra Alıcının İhale Bedelini Yatırmaması Nedeniyle Yapılan Tamamlayıcı İhaleye Katılıp, Önceki Teklifinden Daha Düşük Bir Bedelle, İhalede Satılan Taşınmazı Satın Alması Halinde “Bu Davranışının İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı” İleri Sürülerek, Yapılan İhalenin Feshi Hangi Koşullarda İstenebilir?

BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ (BELEDİYEDEKİ) HAK VE ALACAKLARININ HACZİ (İİK. mad. 89) 

Borçlunun, Belediyece Tahakkuk Ettirilecek Alacağına (İstihkakına) İİK. mad. 89 Çerçevesinde Belediyeye "Haciz İhbarnamesi" Gönderilerek Haciz Konulmasının İstenmesi ve Bu Haciz İhbarnamesini "Belediye Başkanı" Yerine "Muhasebe Yetkilisi Yrd." Tarafından "…Borçlu Adına, İdaremiz Nezdinde Herhangi Hak ve Alacak Kaydına Rastlanmamıştır…” Şeklinde Cevap Verilmesi Halinde, Verilen Cevabın "Gerçeğe Aykırı Olduğu" İddia Edilerek, Takip Alacaklısı Tarafından İcra Ceza Mahkemesinden İİK. mad. 89/IV Uyarınca "Belediye Başkanının İİK.’nun 338/I. Hükmüne Göre Cezalandırılması" ve Ayrıca "Belediyenin Tazminata Mahkûm Edilmesi" İstenebilir mi?

HACZİ KABİL OLMAYAN MAL VE HAKLAR (İİK. mad. 82)

Özel Hastane Ruhsatı”, Başlı Başına Ekonomik Bir Değere Sahip midir? Bu Ruhsat, Hastane Binasından (ve Teçhizatından) Bağımsız Olarak İcra Dairesince Haczedilip Satılabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 187, 277 vd.)

Bir Alacaklı Tarafından Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasında ‘Davalı’ Konumunda Bulunan ‘Borçlu’nun Yargılama Sırasında İflâsına Karar Verilmesi Üzerine, İflâs Masasını Temsilen İflâs İdaresi, Açılmış Olan Bu Davaya ‘Davacı’ Sıfatıyla Katılabilir mi?

İflâs İdaresinin, Açılmış Olan Davaya ‘Davacı’ Sıfatı İle Katılabileceği Kabul Edilirse, Dava Sonunda Mahkemece “Davacının Takip Dosyasındaki Alacağı ve Eklentileriyle Sınırlı Olarak” mı, Yoksa ‘Davacı İflâs Masası Yararına Tasarrufun İptaline’ Şeklinde mi Karar Verilmesi Gerekir?

MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72) 

A- “Nakden” Kaydını Taşıyan Bir Senede Dayalı Olarak Yapılan Takip Hakkında Açılan “Menfi Tespit Davası”nda, Davalı-Alacaklı “Takip (ve Dava) Konusu Senedin, Davacı-Borçluya Devrettiği -Ortağı Bulunduğu- Limited Şirketteki Hisse Karşılığından Düzenlenmiş Olduğunu” İleri Sürerse, Senet; Alacaklı Tarafından Tâlil Edilmiş Olur mu?

Senedin Tâlil Edilmiş Olmasının Sonuçları Nelerdir?

B- “Ortağı Bulunduğu Bir Limited Şirketteki %33 Oranındaki Hissesinin 650.000 TL Değerinde Olduğunu” İleri Sürerek “Bu Hissenin Devri Karşılığında Davacı-Borçlu Tarafından Kendisine Bir Adet Senet (ve Dava Dışı Diğer Ortak Kardeşi Tarafından İki Adet Çek) Verilmiş Olduğunu” Belirten Davalı-Alacaklının Bu Savunmasının Araştırılması İçin, Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerekir mi?

C- Takip (ve Dava) Konusu Senedin “Çalıntı Olduğunu”, “Hile ve Hukuka Aykırı Yollarla Ele Geçirilmiş Bulunduğunu” İleri Süren Davacı-Borçlu, Bu İddiasını Nasıl İspat Edebilir?

Ç- C.Savcılığınca Takip (ve Dava) Konusu Senet Hakkında Yapılmış Olan “Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik Ve Dolandırıcılık” Suçlarına İlişkin Şikayet Üzerine Verilmiş Olan “Koğuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına” Dair Kararın (ve Bu Karara Yönelik İtirazı Reddetmiş Olan Ağır Ceza Mahkemesinin Bu Red Kararının) Görülmekte Olan Menfi Tespit Davasına Etkisi Nedir?

SAHTELİK İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72, HMK. mad. 209/1)

A- 1.10.2011 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Bulunan 6100 sayılı HMK. Döneminde Başlatılmış Bulunan İcra Takibi Sırasında, Dava Konusu Senet Hakkında Açılmış Bulunan “Sahtelik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası”nda 6100 sayılı HMK. mad. 209/I Uyarınca -Önceki HUMK.’nun 317. Maddesindeki Koşullar Aranmaksızın- Ticaret Mahkemesince veya İcra Mahkemesince -Teminat Alınmaksızın- “İcra Takibinin Durdurulmasına” Karar Verilip Verilemeyeceği-

B- Bir Limited Şirketin Yetkili Temsilcisi (Müdürü) Konumunda Bulunan Kişi Tarafından -Yetki ve Görevi Kötüye Kullanılarak- Şirketle Herhangi Bir Ticari veya Kişisel İlişkisi Bulunmayan -Uzaktan Akrabası Olan, İstanbul’da Küçük Bir Çay Ocağı İşleten, Kirada Oturan, Vergi Kaydı ve Banka Hesabı Bulunmayan, Muhtelif Suçlardan Sabıkası Olan- Bir Kişi Lehine, Sanki O Kişice Şirkete Borç Para Verilmiş Gibi, 3.250.000,00 USD. (Yaklaşık On Trilyon Türk Lirası) Kıymetinde Bir Bono Düzenlenmiş Olması Halinde; Senedi Düzenleyen Şirket Eski Yetkilisi (Müdürü) Bakımından SAHTE SENET DÜZENLEME (TCK. mad. 204/1) ve Lehine Senet Düzenlenen, Senedi İcraya Koyan Kişi Bakımından Da SAHTE SENEDİ BİLEREK KULLANMA Suçları Oluşur mu?

C- Eğer “Takip ve Dava Konusu Senedin Sahte Olarak Düzenlenmiş Olduğu” Kabul Edilerek Senedi Düzenleyen Kişi Hakkında “Sahte Senet Düzenleme Suçu”ndan Dolayı, Lehine Senet Düzenlenen ve Bu Senede Dayanarak Takipte Bulunan Alacaklı Hakkında “Sahte Senedi Bilerek Kullanma Suçu”ndan Dolayı Kamu Davası Açılırsa, Bu Durum Başlamış Olan İcra Takibini Nasıl Etkiler?

Başka Bir Deyişle; Bu Durumda İcra Takibinin -Teminatsız- Durdurulması Mümkün Olur mu?

Bunun İçin; Doğrudan İcra Müdürlüğü’ne mi, Bu Müdürlüğün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi’ne mi, Yoksa “Sahtelik İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davası”nın Açıldığı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne mi Başvurulması Gerekecektir?

İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT KÜLFETİ (İİK. mad. 97a) 

İİK. mad. 97a/II Uyarınca İstihkak Davacısı, İstihkak Davasına Konu Olan Malları “Ne Surette İktisap Ettiğini” Nasıl İspat Edebilir? Hayat Olağan Akışıyla, Akıl ve Mantık Kuralları ile Bağdaşmayan İstihkak İddialarının Hukuki Değer Taşıyıp Taşımayacağı

TAKİP ALACAKLISI BANKANIN TAKİBE KONU ALACAĞINI TEMLİK ALMIŞ OLAN BİR VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ, DOSYA BORCUNDAN DOLAYI YAPILAN TAŞINMAZIN SATIŞINA GİREREK, ALACAĞINA MAHSUBEN TAŞINMAZI SATIN ALABİLİR Mİ? 

4562 sayılı OSB. Kanunu’nun 15. Maddesi Çerçevesinde, Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Bir Taşınmazın Satışına (İhalesine), Takip Borçlusundan Kredi Alacağı Bulunan Bankanın Yapmış Olduğu İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takibe Konu Olan Alacağı Temlik Almış Olan Bir Varlık Yönetim Şirketi Girerek, Temlik Aldığı Alacağa Mahsuben, Satışa Çıkarılmış Olan Taşınmazı Satın Alabilir mi?

İcra Müdürlüğünce, Satışa Konu Taşınmazın Temlik Alacaklısı Varlık Yönetim Şirketi’ne, Temlik Aldığı Alacağa Mahsuben İhale Edilmesi Halinde, Takip Borçlusu, Yapılmış Olan İhalenin Feshini İsteyebilir mi?

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 67)

İtirazın İptali Davasında İspat Yükü Kime Düşer? İtirazın İptali Davasında Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Halinde İnkâr Tazminatına Hükmedilir?

CEBRİ İCRA SATIŞLARINDA KDV.’DEN MUAFİYET (3095 S. K. mad. 17/4-5), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134) 

Bir Şirketin Aktifinde İki Tam Yıl Süre ile Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yolu ile Satışları -3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 5615 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile Değişik 17/4-R Maddesi Uyarınca- Katma Değer Vergisinden Muaf Olmasına Rağmen, İcra Müdürlüğünce Hazırlanan “Taşınmaz Satış İlanı”nda “Taşınmaz Satışının Katma Değer Vergisine Tâbi Olduğu ve Bunun Alıcıya Ait Olduğu”nun Belirtilmiş Olması Halinde, Borçlu “Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesini” İsteyebilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Tasarrufun İptali Davasında, Davalı-Üçüncü Kişi “Davacının, Diğer Davalı Borçluda Var Olduğunu İleri Sürdüğü Alacağını Gerçekte Mevcut Olmadığını, Bu Alacağın Muvazaalı Bir Alacak Olduğunu” İleri Sürebilir mi?

Böyle Bir İddia, Tasarrufun İptali Davasına Bakan Mahkemece İncelenip “Davacının Alacağının Gerçekte Mevcut Olmadığı, Muvazaalı Bir Alacak Olduğu” Sonucuna Varılırsa, Sırf Bu Nedenle “Davanın Reddine” Karar Verilebilir mi?

B- Davalı-Üçüncü Kişi “Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olmayıp Muvazaalı Olduğunu”  Nasıl  Kanıtlayabilir?

C- Davacı-Alacaklı “Alacağının Gerçek Bir Alacak Olduğunu Muvazaalı Olmadığını”  Nasıl  Kanıtlayabilir?

TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ (İİK. mad. 127), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ (İİK. mad. 133) 

A- Tapuda Adresi Belli Olmasına Rağmen, Tapunun İcra Dairesine Adresini Bildirmediği ve Bundan Dolayı da Kendisine Tebligat Yapılamayan Hissedarın Şikâyet Yoluyla İhalenin Feshini Dava Etme Hakkı Var mıdır?

B- Birinci Soruya Olumlu Cevap Verdiğimizde Yani “Hissedarın Dava Açma Hakkının Bulunduğunu” Varsaydığımızda “Hissedara Tebligat Yapılmaması” Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi midir?

C- İİK. mad. 133/II’ye Göre İhaleye Katılıp Pey Süren Ancak ‘İhale Kendisinde Kalmayan İkinci Kişi’ de Aradaki Farktan Sorumlu mudur?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.) 

“Son Hamil” Sıfatıyla Senet Borçluları: B. ve C. A.Ş.’de Olan Alacağının Tahsil Edememiş Durumda Bulunan Alacaklı S. Takip Borçlularından (Davalı) B. ile Üçüncü Kişi (Davalı) Ü. Arasında Yapılmış Olan 12.6.2002 ile 8.8.2002 Tarihli -Gizli- Sözleşmelere Dayalı Olarak (Davalı) B. Tarafından Kendisine Ait -C. Gazetesi, F. Televizyonu vb. Ticari İşletmelerin, Üçüncü Kişi (Davalı) Ü.’ye "Devrine" İlişkin İşlemin İptalini -İİK. mad. 44, 277, 280/1-3; BK. mad. 110, 179, 180 ve TTK.’nun İlgili Hükümlerine Göre-  İsteyebilir mi? 

USULSÜZ TEBLİGAT (Teb. K. mad. 32), GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK. mad. 65), (ÖDEME EMRİNE İTİRAZ) (İİK. mad. 62) 

Yetkilisi Olduğu Şirket ile Birlikte Hakkında İlamsız İcra Takibi Yapılan Borçluya (Şirket Yetkilisine) “Ödeme Emri”, Borçlu Şirketin Adresinde “Aynı Çatı Altında Eşi …..’ya” Denmek Suretiyle -ve Gerçekte Eşi Olmayan, Ancak Dört Ay Öncesine Kadar Şirkette Maaşlı (Bordrolu) Olarak Çalışan Tebliğ Tarihinde Şirketten Ayrılmış Olup Kendi Bürosunda Mesleki Faaliyetini Sürdüren Kişiye- Tebliğ Edilmiş Olması Halinde Yapılan Bu Tebligat;

A- Tebligat Kanunu’nun 16. Maddesi ve Tebligat Tüzüğü’nün 22. Maddesine Uygun mudur?

B- Tebligat Kanunu’nun 39. Maddesine Uygun mudur?

C- İİK. mad. 65 Gereğince, İcra Mahkemesine Yapılmış Olan “Gecikmiş İtiraz” Başvurusu Doğru ve Yeterli midir?

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İİK. mad. 148 vd.),  MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72)

A- "Borçlu ….’nun, Alacaklı ….'dan Satırı Almış Olduğu Mal Bedellerinin Teminatını Teşkil Etmek Üzere, Kira Borcu, Kiraya Verilmiş Menkul Malların Teslim Edilmemesi veya Zarar Görmesinden Kaynaklı Alacak ve Tazminat Alacağı İçin Medeni Kanun’un 790. Maddesinde Zikredilen Her Türlü Haklara …. Sair Tüm Borçlarına Karşılık..." Kurulmuş Olan İpotekte, Borçluya ‘Örnek:6 İcra Emri’ Gönderilerek Takip Yapılması Doğru mudur?

B- İpotekle Teminat Altına Alınıp Daha Sonra İcra Takibine Konu Edilen Borcun Takipten Önce Protokole Bağlanıp, Bu Borç İçin 31.12.2010 Tarihine Kadar Vadeleri Devam Eden Senetler Düzenlenerek Alacaklıya Verilmiş Olması Halinde, Alacaklının Vadesi Gelen ve Ödenmeyen Senetleri İcra Takibine Konu Etmeyerek, Doğrudan Doğruya Tüm Borç İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapması Doğru mudur? Borçlu, Bu Durumda İİK. mad. 149a'ya Göre İcra Mahkemesinden ‘İcranın Geri Bırakılması Kararı' Alabilir mi?

C- Borçlunun Borcu İçin Kendi Taşınmazını İpotek Eden Üçüncü Kişi, Takip Konusu Borcun, Taşınmazının Satılarak Ödenememesi Halinde, Rehin Açığı Belgesi Alan Alacaklıya Karşı, Bakiye Borç İçin Tüm Malvarlığı ile Sorumlu Olur mu?

Ç- Taşınmaz Malikinin, Yapılan İcra Takibi Nedeniyle Alacağının Tamamını Alamamış Olan Alacaklıya Karşı Herhangi Bir Sorumluluğu Söz Konusu Olur mu?

D- Bu Aşamada, Anapara + İşlemiş Faizler + İcra Masraflarının Tümü İçin Hakkında Asıl Borçlu İle Birlikte- Takip Yapılmış Olan Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişi, Taşınmazının Satışından Elde Edilecek Bedel Dışında, Takip Alacaklısına Karşı Herhangi Bir Sorumluluğunun Bulunmadığının Tesbiti İçin İİK. mad. 72 Çerçevesinde, Genel Mahkemede “Olumsuz Teshil Davası" Açabilir mi?

İHALE BEDELİNİN YATIRILMAMASI (İİK. mad. 133) 

İcra Müdürünün, Borçlu Tarafından İhalenin Feshi Davası Açılması Üzerine, Alıcının "İhale Bedeli Tutarında Teminat Mektubu Göstermek İstemesi" Talebini Kabul Etmemesinden Sonra, Bu Kararının Alıcının Şikayeti Üzerine İcra Mahkemesince Bozulması Sonucunda Zorunlu Olarak Alıcının Gösterdiği Teminat Mektubunu Kabul Etmesi ve İcra Mahkemesinin Bu -Hatalı- Kararının Bu Kez Alacaklının Temyizi Sonucunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nce Bozulması ve İcra Müdürünün "İhale Bedelini Nakit Olarak Yatırması" Konusunda Gönderdiği Yazıya Rağmen Alıcının İhale Bedelini İcra Dosyasına Nakit Olarak Yatırmaması Durumunda, İcra Müdürünün Ne Yapması Gerekir? Teminat Mektubunu Hemen Paraya mı Çevirmesi Gerekir, Yoksa İİK. mad. 133/1 Uyarınca -İhale Bedelinin Yatırılmamış Olması Nedeniyle- İhaleyi Feshetmesi Gerekir mi?

TAŞINIR SATIŞ İLANLARI (İİK. mad. 114), İHALENİN FESHİNDE YARGILAMA USULÜ (İİK. mad. 139) 

A- "İhalenin Feshi" İstemini İçeren Dilekçede Belirtilmemiş Olan Fesih Sebebinin Daha Sonra Yargılama Aşamasında -Ek Dilekçe Verilerek- İleri Sürülmesi Mümkün müdür?

B- Tekstil Sektöründe Faaliyette Bulunan Bir Fabrikadaki Makinelerin "Ekonomik Bütünlük" Taşıdığı Gerekçesiyle "Birlikte" Satılmalarında Yasaya Aykırılık Var mıdır? Yoksa Bunların "Ayrı Ayrı" mı Satılmaları Gerekir?

C- İcra Müdürlüğünün "Satış Kararı"nda, "Satış İlanının Alacaklı ya da Borçluya Tebliğine" Ayrıca Karar Verilmemiş Olmasına Rağmen, Borçluya Gönderilen Satış İlanının Tebligat Kanunu'na Uygun Olmayacak Şekilde Tebliğ Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu?

D- İcra Müdürü Satışa Çıkardığı Taşınır Niteliğinde Bulunan Makinelerin Satışını Mutlaka Türkiye Çapında Yayınlanan -ve Tirajı 50.000'in Üzerinde Olan- Bir Gazetede İlan Etmek Zorunda mıdır? Satış İlanının "Yerel Bir Gazetede" Yayınlanmasına Karar Verilmesinde Yasaya Bir Aykırılık Var mıdır?

OLUMSUZ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), HAYATIN OLAĞAN AKIŞI

Açmış Olduğu Menfi Tespit Davasında Müvekkilinin Takip Alacaklısına Borçlu Bulunmadığını ‘Yazılı Delil’ ile İspat Edememiş Olan Davacı-Borçlu Vekili, Karşı Tarafın (Alacaklının) Müvekkili Hakkında Açmış Olduğu ‘İtirazın İptali Davası’na Ait Dilekçede İleri Sürdüğü İddiaların ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu’nu İleri Sürerek, ‘Müvekkilinin, Karsı Tarafa Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesini’ Sağlayabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

Açılmış Olan "Tasarrufun İptali Davası"nı Kabul Eden Mahkemece Verilmiş Olan; "Davalı ….  ile Diğer Davalı …. Arasında Yapılan …. Noterliği’nce 19.09.2005 ilâ 20.09.2005 Tarihleri Arasında Düzenlenen Toplam 339 Adet Alacağın Temliki Sözleşmesine İlişkin Tasarrufların İİK. mad. 277 vd. Uyarınca İptaline, Davacı …Bank'a, İzmir …. İcra Müdürlüğü’nün …. Takip Sayılı Dosyasında Takibe Konu Alacaktan Temliknameler Tutarı Kadar Olan Kısım (1.330.395,36- TL.) ve Fer'ileri İle Sınırlı Kalmak Kaydıyla (Mahsupların İcra Dairesince Yapılması Koşuluyla) Tahsil Yetkisi Tanınmasına..." Şeklindeki Hüküm Fıkrası, Davacı-Alacaklı Tarafından Nasıl İcraya Konulabilir? Özellikle, Davacı-Alacaklı Tarafından Bu İlam Kendi Takip Dosyasına İbraz Edildiğinde, İcra Müdürlüğü  Tarafından -Mahkemece İptal Edilen Toplam 339 Temlikin Tutarı Olan Miktarın- 1.330.395,36- TL.’nin Yasal Faizi -%12 ve %9- ile Birlikte Ödenmesi İçin Davalı Üçüncü Kişiye -Üç Gün Süre Verilerek- Muhtıra Gönderilebilir mi?

KAMBİYO SENETLERİNDE MÜRACAAT HAKKI (TTK. mad. 636), MÜTESELSİL SORUMLULUK (BK. mad. 145)

Borçlu Tarafından, Alacaklı Bankaya Doğmuş Olan Borcunun Ödenmesi Amacıyla, Lehine Düzenlenmiş Olan Bir Bononun Ciro Edilmesi Ancak Vadesinde Ödenmemesi Durumunda; Alacaklı-Bankanın, Yaptığı Takipte “Bononun Lehtarı Olan Kişiden Bono Bedelinin Tamamını Değil de Daha Az Bir Miktarını Talep Ederken, Aynı Bononun Keşidecisi ve Müşterek Borçlusu ve Müteselsil Kefili Durumunda Olan Kişilerden, Bono Bedelinin Tamamını Talep Edebilir mi? Eğer Alacaklı Kendisine Lehtar Tarafından Ciro Edilen Bir Senede Dayanarak Lehtar Hakkında “Senet Bedelinin Daha Azı”, Diğer Takip Borçluları (Senet Keşidecisi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefilleri) Hakkında ise “Senet Bedelinin Tamamı” İçin Takipte Bulunursa, Senet Borçlularından “Keşideci ve Müşterek/Müteselsil Borçlular”, Takip Alacaklısına Karşı Menfi Tespit Davası Açıp “Alacaklının Lehtar Hakkında Talep Ettiği Miktardan Daha Fazlasını Kendilerinden Talep Edemeyeceği”-BK. mad. 145 ve TTK. mad. 636’ya Dayanarak- İleri Sürebilir mi?

ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME SUÇU (İİK. mad. 331) 

İİK. mad. 331.'de Düzelenmiş Olan “Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek" Suçunun -Özellikle; "Haciz Yoluyla Takip Sonucunda Alacağını Alamamış Olan Alacaklılar” Bakımından- Unsurları Nelerdir? Sanık Hakkında Hangi Koşulların Gerçekleşmesi Halinde “Mahkumiyet” -ya da “Beraat”- Kararı Verilebilir?

İcra Ceza Mahkemesi’nin 2008/…. ve 2008/…. Sayılı Sosyalarında, Sanığa İsnat Edilen Suçun Unsurları Oluşmuş mudur?

İFLÂS TALEBİNİN İLANI (İİK. mad. 158, 166), İFLÂS KARARI (İİK. mad. 158), DEPO KARARI (İİK. mad. 158) 

Alacaklının Yapmış Olduğu İflâs Yolu ile Takipte, İcra Dairesince Borçluya Gönderilen “İflâs Ödeme Emri”ne Borçlunun İtiraz Etmemiş Olması Halinde; Hangi Hallerde, İtiraz Etmiş Olması Halinde; Hangi Koşullarda, Ticaret Mahkemesince “İflâs Kararı” Verilebilir?

Yukarıdaki Durum Dışında Başka Hangi Koşullarda -Kısa Yoldan- Borçlu Hakkında İflâs Kararı Verilebilir?       

TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI (İİK. mad. 24) 

A- Türk Hukukunda Hangi Hallerde Teslimine Hükmedilen Menkulün Değeri İİK’nun 24. Maddesi Uyarınca Kararda Belirtilir ve Mahkemenin Malın Değerini Belirleyerek Kararda Belirtmesinin Amacı Nedir?

B- Hakem Kurulu’nun Hisselerin Değerini Kararda Göstermeleri Durumunda, Davacı X. Y. A. Ş., Satış Parasını Ödememiş Dahi Olsa, İcra Memuru Hakem Kararında Gösterilen Değer Kadar -Holding A.Ş.’nin Malvarlığına- Haciz Yapabilir mi?

C- Aynen İfanın, Hakem Kararının Verilmesinden Önce Dava Devam Ederken İmkansız Hale Gelmesi Halinde de, İİK. mad. 24 Hükmü Uygulanabilir mi? İmkansızlığın Borçlunun Kusurundan Kaynaklanması ya da Kaynaklanmaması Durumu Değiştirir mi?

D- Dava Konusu Hisselerin Üçüncü Kişiye -Dava Devam Ederken- Devredilmiş Olması Halinde de, Davacı İİK.’nun 24. Maddesi Uyarınca, Hisselerin Değerinin Hakem Kararına Yazılmasını İsteyebilir mi?

E- İİK.’nun 24. Maddesi,  BK.’nun 96. Maddesi Gibi, Bir “Tazminat”ı mı Düzenlemektedir, Yoksa Teslimi Hükmolunan Menkulün Değerinin Davadan Önce Veya Dava Devam Ederken Ödenmiş Olması Nedeniyle, “Ödenen Bu Paranın -Tekrar Yargılama veya Takip Yapmadan- Tahsilini” mi Sağlamaktadır?

F- Hakem Kurulu, Hisselerin Değerini Hangi Tarihteki Duruma Göre Belirlemelidir?

G- İİK. mad. 24 Uyarınca Hisselerin Kararda Değeri Nasıl Belirlenmelidir? Örneğin, Hisselerin Objektif Değerleri mi Dikkate Alınmalıdır, Yoksa Yoksun Kalınan Kâr ya da Davacı Bu Hisselere Sahip Olsaydı, Hisselerin Değerinin Daha Yüksek Olacağı Varsayılarak, Değerlendirme Bu İhtimal de Öngörülerek mi Yapılmalıdır?

BORCA İTİRAZIN ŞEKLİ (İİK. mad. 62) 

Hakkında İcra Takibi Yapıldığını, Haciz Talimatı Üzerine Ev (İş) Adresine Haciz İçin Gelen İcra Müdürlüğünden Öğrenen Borçlu, Haciz Tutanağına "Örnek 7 Ödeme Emriyle Kendisinden İstenen Borca İtiraz Ettiğini, Alacaklıya Hiçbir Borcu Bulunmadığını" Yazdırması Halinde, Bu İtiraz İİK. mad. 62/I'de Öngörülen "Geçerli Bir İtiraz" Sayılabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad 277 vd.) 

Alacaklı-Bankaya Karşı "Borçlu" Durumunda Olan Kişiden -İki Adet Taşınmazı- Rayiç Bedeli ile Satın Almış Olan ve -Borçlu İle Aralarında İİK. mad. 278/III-L'de Öngörülen Derecede Yakın Akrabalık Bulunmayan- Üçüncü Kişi Hakkında İİK. mad. 277 vd.na -ve Özellikle; İİK. mad. 278/III-2'ye- Göre  Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad 277 vd.) 

Borçlunun, Hakkında Yapılan İcra Takibine -Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Ederek- İtiraz Etmeyip, Hemen Kesinleşmesini “ve Aynı Gün Aleyhinde Haciz Yapılmasını" Sağlaması, Tasarrufun İptali Davasına (İİK. mad. 277 vd.) Konu Olabilir mi?

Daha Önce, Aynı Borçlu Hakkında Başka Bir Alacaklı Tarafından -Mahkemeden İhtiyati Haciz Kararı Alınarak- İhtiyati Haciz Yapılmış Olması Durumda Ne Gibi Değişiklik Yaratır?

Daha Önce Borçlu Hakkında İhtiyati Haciz Uygulamış Olan (İlk) Alacaklı Açtığı Tasarrufun İptali Davasında, “Kendisinden Sonra Borçlu Hakkında Takipte Bulunmuş Olan Alacaklının Alacağının Muvazaalı Olduğunu” İleri Sürebilir mi? Mahkemenin, Davacının Talebini Kabul Edip Davalı Alacaklının Alacağının Muvazaalı Olup Olmadığını Araştırması Gerekir mi?

MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72),  İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ (İİK. mad. 130) 

İhaleye Girerek, Borçluya Ait Bir Taşınmazı Alacağına Mahsuben Satın Almış Olan Alıcı-Alacaklıya, Borçlunun Mahkemede Alacaklı Aleyhine Açtığı Menfi Tesbit Davası Sırasında “İİK.’nun 72/III. Maddesine Göre %40 Oranında Teminat Karşılığında İcra Veznesine Girecek Paranın Alacaklıya Ödenmemesi” Konusunda Verilmiş “İhtiyati Tedbir Kararı”na Dayanılarak, İcra Dairesince, “Satış Bedelini İcra Dosyasına "Peşin" (Nakit) Olarak Yatırması, Aksi Taktirde İhalenin Feshedileceği ” Bildirilebilir mi?

Başka Bir Deyişle, Hiçbir Teminat İstemeksizin, Alacaklının Alacağına Mahsuben Borçlunun Taşınmazını Satın Almasına İmkan Tanıyan İcra Müdürünün, Daha Sonra, Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılmış Olan Menfi Tesbit Davasında Mahkemece “%40 Teminat Karşılığı İcra Veznesine Girecek Paranın Alacaklıya Ödenmemesi” Konusunda Verilmiş Olan “İhtiyati Tedbir Kararı”ndan Bahsedilerek, Alıcı-Alacaklının İhale Bedelinin Tamamını İcra Dosyasına Nakit Olarak Yatırması Konusunda Kendisine -İİK. mad. 130 Uyarınca- 10 Günlük Süre Verilebilir mi? İcra Müdürünün Bu Kararı İİK. mad. 130’a Uygun Olur mu?

SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ (İİK. mad. 140 VD.)  SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (İİK. mad. 142), İPOTEĞİN TÜRÜ (TMK. mad. 851, 875, 881) 

A- Üzerinde İpotek (ve İpotekten Sonra Gelmek Üzere) Hacizler Bulunan Taşınmazın Satılmasından (ya da Alacağına Mahsuben İpotekli Alacaklıya İhale Edilmesinden) Sonra İcra Müdürünün Sıra Cetveli Yapması Zorunlu mudur?

İcra Müdürü, Ancak İpotek Tutarını Karşılayan İpotekli Taşınmazın Satış Bedelini, Sıra Cetveli Yapmadan İpotekli Alacaklıya Ödeyebilir mi?

B- İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmeden İpotek Bedelinin İpotekli Alacaklıya Ödenmesi (ya da İpotekli Taşınmazın Alacağına Mahsuben İpotekli Alacaklıya Satılması ve Daha Sonra Sıra Cetveli Düzenlenmemesi) Halinde Diğer Alacaklılar Tarafından Yapılacak İşlem Nedir?

C- İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetvelinde, İpotekli Alacaklının İpoteği “Teminat İpoteği” Olmasına Rağmen, Bu İpotek “Ana Para İpoteği” Olarak Algılanarak, Sıra Cetveli Buna Göre Düzenlenirse, Aynı Taşınmaz Üzerinde Haczi Bulunan Alacaklılar Bu Sıra Cetveline Karşı Nereye ve Ne Zaman Başvurabilirler?

D- İpotek Akit Tablosunda “… Bugüne Kadar Yaptığı ve Yapacağı Alışverişten Doğmuş ve Doğacak Borçlarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere 300.000.000.000 TL. Bedelle…” ve Devamında da “İpotek Alacaklısı …’nın İpotek Verenden Alacaklı Olduğu 300.000.000.000 TL. Paranın Vade Tarihi 15.9.2005’tir.” İbarelerinin Bulunması Halinde Bu İpotek “Ana Para İpoteği” mi Yoksa “Teminat İpoteği” mi Sayılır?

E- İpotek Bedelinin, Sıra Cetveli Düzenlenmeden İpotekli Alacaklıya Ödenmesinden Sonra, Başka Alacaklıların Açtığı Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde, Lehine Karar Verilen Alacaklı Parasına Nasıl Kavuşacaktır?

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (İİK. mad. 89)

İİK. mad. 89/1'e Göre Gönderilen “1. Haciz İhbarnamesi"ne İtiraz Ederek “Takip Borçlusunun Kendisinde Hiçbir Hak ve Alacağı Bulunmadığını" Bildiren Üçüncü Kişiye Karşı, Takip Alacaklısının İİK. mad. 89/IV Uyarınca Açtığı Tazminat Davasında, Davalı Üçüncü Kişinin Ticari Defterleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptıran Mahkemenin, Bilirkişinin “İnceleme Yaptığı Davalının Ticari Defterlerinde Kapanış Tasdikinin Bulunmadığını” Belirtmesine Rağmen, Sadece Raporun Sonuç Kısmında Yer Alan “Davalı Şirketin, Defter Kayıtlarına Göre, Dava Dışı Takip Borçlusuna Herhangi Bir Borcunun Kalmadığına” İlişkin Beyana İtibar Ederek, “Açılan Tazminat Davasının Reddine” Karar Vermesi İsabetli Sayılabilir mi?

İLÂMIN BOZULMASI VE İCRANIN İADESİ (İİK. mad. 40) 

İcra Takibine Konu Yapılmış Olan İlamın, Yargıtayca Bozulması ve Yerel Mahkemece Bozmaya Uyulmasından Sonra, Bozma Çerçevesinde Yeniden Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucunda, Davacı-Alacaklının Belirlenen Alacağının, Davalı-Borçlu Tarafından, Davacı-Alacaklı Vekiline Haricen Ödenmesi ve Davacı-Alacaklı Vekilinin “Kendilerine Yapılan Ödeme Sonucunda Alacaklarının -Bozma Kararında Belirtilen Faiz Oranlarına Göre Yeniden Hesaplanarak- Ödendiğini” Bildirmesi Üzerine, Mahkemece “Davaya Konu Alacakların -Bilirkişi Raporu Çerçevesinde- Faizleriyle Birlikte Tamamen Davacıya Ödendiği Anlaşıldığından, Davanın Esası Hakkında Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına, Fazla Taleplerin Reddine....” Şeklinde Karar Verildikten -ve Bu Karar Davalı-Borçlunun Temyizine Rağmen Yargıtayca Onanmak Suretiyle Kesinleştikten- Sonra; Davacı-Alacaklının Bozulan İlk Yerel Mahkeme Kararının Takibe Konu Yapıldığı İcra Dairesine Başvurarak; O Dosyadaki -Özellikle- “Vekalet Ücreti”nin, Hesaplanan “Harç” ve “İcra Giderleri” İle Birlikte Ödenmesi İçin Davalı-Borçluya “Bakiye Borç Muhtırası” Göndererek Ödenmesini İsteyebilir mi?

İFLÂSIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ (İİK. mad. 179 vd.)

Borçlunun İİK. mad. 179 vd. ve TTK. mad. 324 Uyarınca; “İflâsın Ertelenmesi” Talebi Üzerine, “İflâsın Ertelenmesi Kararı”ndan Önce Mahkemece “İflâsın Ertelenmesi Talebinde Bulunan. … A.Ş.’nin Malvarlığının ve İşletmenin Bütünlüğünün Korunabilmesi Bakımından Başlamış veya Başlaması Muhtemel Tüm İcra, Haciz, İhtiyati Haciz ve Takiplerin TTK.’nun 324. ve İİK.’nun 179/A ve B Maddeleri Uyarınca İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması…” Doğrultusunda Vermiş Olduğu İhtiyati Tedbir Kararı İcra Dairesince (ve Dairenin Bu Konudaki Kararının Şikayet Konusu Edilmesi Üzerine İcra Mahkemesince Ne Şekilde Yerine Getirilmesi Gerekir?) Özellikle, Tedbir Kararından Önce veya Tedbir Kararının Verildiği Gün (Tedbir Kararı İcra Dosyasına Sunulmadan Önce) Alacaklıların Talebi Üzerine Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki (Bankalardaki) Hak ve Alacaklarının (Mevduatının, Hesaba Yatırılacak Paraların) Kesin ya da İhtiyaten Haczi Konusunda İİK. mad. 89’a Göre Haciz İhbarnamesi Gönderilmişse, Bu Tedbir Kararının Verilmesinden Sonra Borçlunun İstemi Çerçevesinde, Bu Tedbir Kararlarından Bahsedilerek Üçüncü Kişilere (Bankalara) Haczin (İhtiyati Haczin) Uygulanmasının Durdurulmasına Dair Müzekkere Yazılması Gerekir mi?

TAKSİRATLI İFLÂS (İİK. mad. 310; TCK. mad. 162), HİLELİ İFLÂS (İİK. mad. 311,  TCK. mad. 161)   

Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Unsurları Nelerdir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun İşlendiği Tarih Hangi Tarihtir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Maddi Unsurunu Teşkil Eden Hareketler Nelerdir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Manevi Unsuru Nedir? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçuna İştirak Mümkün Müdür? Taksiratlı ve Hileli İflâs Suçunun Sabit Görülmesi Halinde Verilecek Cezanın Paraya Çevrilmesi Mümkün müdür?

ALACAĞA MAHSUBEN İHALEDE SATILAN TAŞINIRLARIN SATIN ALINMASI (İİK. mad. 130), ŞİKAYET (İİK. mad. 16 vd.)

Finansal Kiralama Konusu Taşınır Malların, Kiracının Borcundan Dolayı Yapılan Cebri İcra Takibi Sonucunda İhalede Bir Başka Alacaklı Tarafından Alacağına Mahsuben Satın Alınması Halinde, Bunları Satın Alan Alacaklı-Alıcı 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 8/2. Maddesine Rağmen Satın Aldığı Taşınırların Mülkiyetini Kazanır mı? Aynı Taşınırları Noter Senediyle Bu Kişiden Satın Alan Üçüncü Kişi Bunların Mülkiyetini Kazanır mı?

İCRA MAHKEMESİNCE “KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDİNE” KARAR VERİLEBİLİR Mİ? (HMUK. mad. 441 vd.)

Karar Düzeltme Talebi Üzerine Yerel Mahkeme -Temyiz Taleplerinde Olduğu Gibi (HUMK. 432/IV)- Karar Düzeltme İsteminin “Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyecek Bir Karara İlişkin Olması Nedeniyle” Reddine Karar Verebilir mi?

TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (İİK. mad. 43)

A- 20.03.2000, 20.06.2000, 20.09.2000 ve 20.12.2000 Vade Tarihli Dört Adet Bonoya Dayanılarak Asıl Borçlu A.Ş. ile Kefili Bir Gerçek Kişi Hakkında “Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu” (İİK. mad. 167 vd.) ile Takip Yapıldıktan Sonra, Alacaklı, İİK. mad. 43/II Uyarınca, Harç Ödemeden Bu Takibi “İflâs Yolu” (İİK. mad. 171 vd.) ile Takibe Çevirir, Ancak Açtığı “İflâs Davası”nın Ticaret Mahkemesince Reddedilmesi Üzerine Bu Kararı Temyiz Ederse; Bu Aşamada -Temyiz İncelemesi İçin Yargıtay’da Sıra Bekleyen- İflâs Davasından Feragat Ederek veya Yargıtay’ın Vereceği Onama-Bozma Kararından Sonra Tekrar İİK. mad. 43/II Uyarınca Yaptığı “İflâs Takibi”ni -Harç Ödeyerek veya Harçsız Olarak- Haciz Yolu İle Takibe (İİK. mad. 167 vd.) Çevirebilir mi?

B- Alacaklının, Takip Yolunu İİK. mad. 43/II Uyarınca İkinci Kez Değiştirebileceği Kabul Edilirse, Borçluya Gönderilecek Ödeme Emri (Örnek No:10) Üzerine, Borçlu, Zamanaşımı İtirazında Bulunabilir mi?

C- “Takip Konusu Bonoların Zamanaşımına Uğradığı Kabul Edilirse; Asıl Borçlu A.Ş. ile Kefili Gerçek Kişi Hakkında Açılacak Alacak Davasında Kefilin Borçtan Sorumluluğu Ne Olur?

İFLÂSIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ (İİK. mad. 179/b)

Hakkında İİK. mad. 179 Uyarınca “İflâsın Ertelenmesine” Karar Verişmiş Olan Borçlu (Şirket) Hakkında, İflâsın Ertelenmesi Kararından Sonra Doğan Borçlardan Dolayı İcra Takibi Yapılabilir mi? 

HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. mad. 89)

İİK.’nun 89/V. Hükmünün 17.7.2003 Tarih ve 4449 sayılı Kanun İle Değiştirilmeden Evvel; “Birinci Haciz İhbarnamesi”ne Karşı İcra Dairesine Süresi İçinde Verdiği Cevap, Önce Bir İcra Mahkemesince “Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz” Niteliğinde Görülmeyerek, Kendisine “İkinci Haciz İhbarnamesi” Gönderilen ve “İkinci Haciz İhbarnamesi”nin İptali Talebi Reddedilen, Süresi İçinde Takip Alacaklısına Karşı Menfi Tesbit Davası Açan, Ancak Aynı Süre İçinde Dava Açtığını İcra Dosyasına Bildirmediği İçin Hakkında Haciz Uygulanan Banka; İhbarnamede İstenen (Takip Konusu) Borcu İcra Dosyasına Yatırdıktan Sonra, Yargıtay’ca Birinci Haciz İhbarnamesine Verdiği Cevap “İtiraz” Niteliğinde Görülür ve Kendisine Gönderilen “İkinci Haciz İhbarnamesi" Başka Bir İcra Mahkemesince İptal Edilirse, İcra Dosyasına Yatırdığı Borcu -Önce İlamsız Takip Yaparak, Sonra Da İtirazın İptali Davası Açarak- Takip Alacaklısından Geri İsteyebilir mi? 

HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. mad. 89), ŞİKAYET (İİK. mad. 16), MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72) AVUKATLIK GÖREVİNİ İHMAL/KÖTÜYE KULLANMA

A- Bir Avukatın, Üçüncü Kişi Konumunda Olan Müvekkili Şirkete Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Birisine Tebliğ Edilmiş Olması Halinde, Şikayet Yoluyla (İİK. mad. 16) İcra Mahkemesine Başvurarak Bu Haciz İhbarnamelerinin Hükümsüz Sayılmasını Sağlamak Yerine Mahkemeye Başvurarak Menfi Tesbit Davası Açması (İİK. mad. 89/III), Görevi İhmal veya Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilebilir mi?

B- Aynı Avukatın, Müvekkili -Yabancı Olan- Şirket Yetkilisi İle Birlikte İcra Müdürlüğüne Giderek İcra Müdürlüğünce Çıkarılan Hesap Tablosunu Kontrol Etmeden, Müvekkili Şirketin Dosyada Kalan Borcunu Dört Taksitte Ödeme Taahhüdünde Bulunmasını Sağlayarak, Sonuçta, Müvekkilinin 22.509 USD Daha Fazla Ödemesine Neden Olması Eylemi, Keza Görevi İhmal Veya Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilebilir mi? Bu Taahhüt Sırasında, Yetkisi Bulunmadığı Halde Gönderilen Haciz İhbarnamelerini Müvekkili Şirket Adına Almış Bulunan (ve Aynı Zamanda Yeğeni Olan) Kişinin, Yabancı Olanşirket Temsilcisinin Tercümanı Olarak Hazır Bulunması (ve Düzenlenen Tutanakta İmzasının Yer Alması) Avukatın İşlediği İddia Edilen Görevi İhmal veya Kötüye Kullanma Suçunu Ortadan Kaldırır veya Hafifletir mi?

C- Aynı Avukatın, Görülen İtirazın İptali Davası Sonucunda, Verilen Kararın Yargıtayca Bozulmasından Sonra Alınan ve Bozma İlamına Aykırı ve Müvekkili Şirket Aleyhine Olan Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesi, Görevi İhmal veya Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilebilir mi?

İPOTEĞİN TÜRÜ (MK. mad. 851, 875, 881), İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ (İİK. mad. 130), AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 125)

A- İpotek Akit Tablosunda “... V. Yat. ve Tic. AŞ.’nin, K. İnş. Müh. San. Lim. Şti..’nden Cari Hesaba Mahsuben Doğan Ticari Alacaklarının Teminatını Teşkil Etmek Üzere Ödeme Vadesi Olan 3.8.2003’den İtibaren Yıllık % 84 Faizli, Fekki V. Yat. ve Tic. AŞ. Tarafından Bildirinceye Kadar Müddetle 65.800.000.000 TL.’si İçin V. Yat. ve Tic. AŞ. Lehine 1. Derecede Müşterek Borçlu, Müteselsil Kefil Sıfatıyla İpotek Tesis Ettiğini ve Alacaklı … Temsilen … Yukarıda Yazılı Bedel ve Şartlar Dairesinde Tesis Edilen İpoteği Aynen Kabul Ettiğini Taraflar Birlikte İfade Ve Beyan Ettiler...” Şeklinde Kuruluş Nedeni Belirtilmiş Olan İpotek, Anapara İpoteği mi Yoksa Teminat İpoteği midir?

B- İcra Memuru, Alacağına Mahsuben İpotekle Teminat Altına Alınmış Olan İpotekli Taşınmazı İhalede Satın Almış Olan Alıcıya, İhale Bedelini Yatırması İçin Süre Vermeyerek, Sadece Damga Resmi, Tellaliye ve KDV’nin Yatırılması İçin Süre Vermesi İİK.’na (mad. 130) Uygun mudur?

C- Açık Artırma Sonunda Yapılan İhalelerde KDV, Tellaliye, Damga Resminin Ne Zaman Yatırılması Gerekir?

ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK MAKSADIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇUNA (İİK. mad. 331) İŞTİRAK-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Devredilmiş Olan …. Bankası A.Ş.’ne Borçlu Bulunan X. A.Ş.’den -Daha Sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından El Konularak İcra Müdürlüğünce Açık Arttırma Yoluyla Satılmış Olan- ‘Y.’ İsimli Yatı -Yaptırılan ‘Ekspertiz Raporu’ Çerçevesinde- … A.Ş.’ni Temsilen Satın Almış Olmasının, İİK. mad. 331’e Göre ‘Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Eylemine Bilerek ve İsteyerek İştirak Etmek Suçu’nu Oluşturup Oluşturmadığı ve Bu Konuda Verilen Mahkumiyet Kararının İsabetli Olup Olmadığı 

KESİN ACİZ VESİKASI (İİK. mad. 143)

Borçlu, Mallarının Haczedilmesinden Sonra, Haciz Tutanağında Mallarına Takdir Edilen Kıymetlere Dayanarak İİK. mad. 105 Uyarınca ve Hacizli Mallarının Paraya Çevrilip Satış Bedellerinin Alacaklıya (veya Alacaklılara) Ödenmesinden Sonra, İİK. mad. 143 Uyarınca İcra Memurundan "Aciz Vesikası" Düzenlenmesini Talep Edip, İİK. mad. 143/4 Uyarınca Aciz Belgesine Bağlanmış Borcu İçin İşleyen Faizlerin Durmasını Sağlayabilir mi? 

İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ (İİK. mad. 133)

İhaleye Girerek Alacağına Mahsuben Borçluya Ait Taşınmazı -En Yüksek Peyi Sürerek- Satın Alan Alacaklı, Daha Sonra İhale Bedelini Yatırmayarak İhalenin Feshine Sebep Olur ve İcra Memurunun, İİK. mad. 133/1 Uyarınca, Taşınmazı Yeniden Artırmaya Çıkarması Üzerine, Satışa Konu Olan Taşınmaz Üzerindeki Haczi Kaldırarak İhalenin Yapılmasını Önleyebilir mi? Borçlu Bu Durumda "Yapılacak Olan İhalenin Alacaklının Talebi Olmaksızın İcra Müdürlüğünce Re'sen Yapılacak Bir İhale Olduğunu ve Daha Önce Yapılan İhaleyi Tamamlayıcı Bir İşlem Olduğunu" Belirterek "Alacaklının Taşınmaz Üzerindeki Haczi Kaldırmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğunu" İleri Sürerek İcra Müdürlüğünün "Alacaklının Talebi Çerçevesinde Haczin Kaldırılmasına ve Satışın Düşürülmesine" İlişkin Kararının Şikayet Yoluyla Bozulmasını İsteyebilir mi?

İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN ALICI ADINA TAPUYA TESCİLİ (İİK. mad. 135)

İhalede Satılan Taşınmaz Alıcı Adına Tapuda Ne Zaman Tescil Edilir?

HACZİN DÜŞMESİ (İİK. mad. 106, 110) 

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki İpotek Alacakları Üzerine Konulan Haczin Belirli Süre -Bir Yıl- İçinde Alacaklı Tarafından Dosyada Herhangi Bir İşlem Yapılmaması Halinde Düşüp Düşmeyeceği

İFLÂS DAVASI (İİK. mad. 173, 174), DEPO KARARI (İİK. mad. 158)

A- Borçlunun, İflâs Takibine Konu Borcunu Ödememesi Üzerine Açılan İflâs Davasında Mahkemece Verilecek Depo Kararının (Emrinin), Borçlu Vekili Dışında Ayrıca Borçlunun Kendisine De Tebliği Gerekir mi?

B- Borçlunun İflâs Ödeme Emrine İtiraz/Şikayette Bulunmaması veya Bulunması Halinde Açılan İflâs Davasında İflâs Talebinin Diğer Alacaklılara Mahkemece İlan Yoluyla Bildirilmesinin Zamanı, İlanın İçeriği ve Şekli Nelerdir? 

KAYDINDA İHTİYATİ TEDBİR (HMUK. mad. 101) BULUNAN TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATILIP SATILAMAYACAĞI, İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134)

Açılmış Bulunan “Tapu İptali” Davasında, Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına Konulmuş Bulunan “İhtiyati Tedbir”, Söz Konusu Taşınmazın, Davalı Tapu Malikinin Üçüncü Kişilere Olan Borcundan Dolayı Yapılan İcra Takibi Sonucunda, İcra Müdürlüğünce Satılmasını Önler mi?