KONU: Ödeme Emrine İtiraz (İİK.m. 62 vd.)

-Alacaklı (A), borçlu (B) hakkında (X) İcra Dairesi’nde 100.000,00 (Yüz Bin) $ alacağının tahsili için ‘genel haciz yolu ile’ takipte bulunarak, (B)’ye ‘Örnek: 7 Ödeme Emri’ göndertir ve (X) İcra Dairesi’nin icra dosyasına yedi günlük itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz dilekçesinin (beyanının) ulaşmaması üzerine, ‘takibin kesinleştiği’ kabul edilerek borçlu (B)’ye ait gemi üzerine haciz konularak gemi ‘seferden men’ edilir,

-Borçlu (B) yedi günlük ‘ödeme emrine itiraz süresi’nin son günü olan 10.10.2017 tarihinde (Y) İcra Dairesi’ne başvurarak -ve itiraz dilekçesine, takibin yapıldığı (X) İcra Dairesi’nde hakkına yapılan icra takibine ilişkin icra dosya numarasını yazarak- ‘dosya borcuna itiraz ettiğini’ bildirir,

-Borçlu (B)’nin ‘borca itiraz dilekçesi’ni alan (Y) İcra Dairesi Müdürü, bu itiraz dilekçesine -verildiği tarih olan- 01.10.2017 tarihini atıp imzaladıktan (icra dosyasına havale ettikten) sonra, dilekçe üzerine yazılı olan icra dosyasını -borçlu (B)’nin itirazını icra tutanağına (İİK. mad. 8/I) işlemek için- getirtip incelediğinde “bu dosya numarasının yanlış yazılmış olduğunu, kendi Dairesi’nde borçlu (B) hakkında yapılmış bir (daha doğrusu dört) adet icra takibi bulunmadığını” görür ve başkaca bir işlem yapmadan -yani; bu durumu bir tutanakla tespit edip UYAP’a işlemeden, borca itiraz dilekçesini imzalamış olan borçlu (B) vekili avukata bildirip doğru dosya numarasını öğrenip ‘itiraz dilekçesi’ni doğru icra dairesine göndermeden- ‘borca itiraz dilekçesi’ni bekletir ve tam 17 gün sonra bu itiraz dilekçesini         -borçlu (B)’nin her hangi bir başvurusu olduğunu tutanağa geçirmeden- UYAP vasıtası ile (X) İcra Dairesi’ne gönderirse,

(X) İcra Dairesi’nce borçlu (B)’nin bu itirazı ‘süresinde yapılmış bir itiraz’ olarak kabul edilip icra takibi durdurulabilir (ve borçlu (B)’nin gemisi hakkındaki) ‘seferden men kararı’ kaldırılabilir mi?       


Bilindiği gibi[1]; ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, takibin yapıldığı icra dairesine bildirmek zorund ...