GERÇEK KİŞİ KEFİLİN -10 YILLIK AZAMİ KEFALET SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİ İLE- HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ (TBK. mad. 598/III)

“Borçlu”su (Kiracısı) “... San. ve Tic. A.Ş.’’ Olan 1.5.2001 Tarihli Kira Sözleşmesi’ni, “Müşterek Borçlu-Müşterek Kefil’’ Sıfatı ile İmzalamış Olan Gerçek Kişinin, Bu Kefaletinden Doğan Hukuki Sorumluluğu -6098 sayılı TBK. ve 6101 sayılı TBK.’nun Yürürlüğü ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde- Sona Ermiş midir?


1.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun 598. maddesinin 3. fıkrasında “Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin s&ou ...