İhtiyati Tedbir Kararı Alındıktan Sonra, Menfi Tespit Davasını Gören Mahkemeye Başvuran Kişinin, Depo Ettiği Teminatın Durumu

A) ‘Usulsüz tebligat şikayeti’ kabul edilen borçlunun icra dosyasına yaptığı itirazın ‘süresinde yapılmış sayılarak’ icra takibinin durdurulması üzerine, borçlu icra takibinden sonra açtığı menfi tespit davasına bakan mahkemeye %115 teminat göstererek ‘icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi’ konusunda ‘ihtiyati tedbir kararı’ aldıktan sonra, ‘icra takibinin  icra mahkemesini kararı ile durdurulmuş olduğunu’ ileri sürerek, menfi tespit davasını gören mahkemeye başvurup, ‘icra veznesine yatırdığı paranın ve mahkemeye depo ettiği %15 oranındaki teminatın kendisine iade edilmesini’ talep edebilir mi ?

B) Borçlu tarafça açılan menfi tespit davasından feragat edilmesi halinde, icra veznesine yatırılan meblağın ve mahkemeye depo edilen %15 oranındaki teminatın, talebi üzerine borçlu tarafa iade edilmesi gerekir mi ?


I-Bilindiği gibi; icra hukuk mahkemesinin takip hukukuna ilişkin kararları -kural olarak-  kesinleşmeden (derhal) uygulanır.[1] Yüksek mahkemenin za ...