CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ (TBK. mad. 74), MENFİ TESPİT DAVASI (İİK mad. 72), SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLUĞU (HMK. mad. 201)

Davalı-Alacaklılar Hakkında “Tefecilik Suçu”ndan (TCK. mad. 241/1, 43/1-2) Dolayı Asliye Ceza Mahkemesince Verilmiş ve Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararının Bulunması (TBK. mad. 74), “Takip (ve Dava) Konusu Senetlerden Dolayı Açılmış Olan Menfi Tespit Davasının (İİK. mad. 72) Kabulüne” Karar Verilmesi İçin Yeterli midir Yoksa Ayrıca Davacı-Borçlunun “Bu Senetlerde Yer Alan Borcunu Ödemiş Olduğunu” da Yazılı Belge ile Kanıtlaması Zorunlu mudur?

Tefeciden Alınan Borç Karşılığında Borçlu Tarafından Davalı-Alacaklı Lehine Hem ‘Aynı Meblağlı Senet’ Düzenlenmiş ve Hem de Aynı Tarihte ‘Tapuda İpotek’ Kurulmuş Olması Halinde; “Borcun Ödenmesi Nedeniyle Tapudaki İpoteğin Terkin Edilmiş Olması”, Alacaklının Elindeki -Tapudaki İpotek Konusu Borç Miktarında Düzenlenmiş Olan- Senedin de Ödenmiş Olduğunu Gösterir mi? Bu Sonuca Varılması “Hayatın Olağan Akışına Uygun” Bir Yorum Sayılır mı?


Her davada olduğu gibi, «olumsuz tespit davaları»nda da isbat yükü büyük önem taşır. Çünkü, kendisine ispat yükü düşen taraf bunu yerine getirmezse, a&c ...