İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 97 vd.) 

Üçüncü Kişinin, Mallarının Muhafaza Altına Alınmasını Engel Olmak Amacıyla Haciz Sırasında İcra Takibine Konu Borcu Ödemesi İstihkak Davasında Nasıl Değerlendirilir? Üçüncü Kişinin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Olan Adreste Gerçekleştirilen Hacizde Hazır Bulunan Üçüncü Kişi Ortağının (Yetkilisinin) Borçlu Şirketin Eski Ortağı (Yöneticisi Olması) Ve Haciz Sırasında Borçluya Ait ‘Güncel Olmayan’ Evraklar Bulunması Durumunda, İstihkak İddiasına İlişkin Uyuşmazlık Nasıl Çözümlenir?


I- Bilindiği gibi, üçüncü kişi tarafından,[1] alacaklı tarafından haczettirilmek istenilen bir “taşınır” mal üzerinde &ldquo ...