TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 187, 277 vd.)

Bir Alacaklı Tarafından Açılmış Olan Tasarrufun İptali Davasında ‘Davalı’ Konumunda Bulunan ‘Borçlu’nun Yargılama Sırasında İflâsına Karar Verilmesi Üzerine, İflâs Masasını Temsilen İflâs İdaresi, Açılmış Olan Bu Davaya ‘Davacı’ Sıfatıyla Katılabilir mi?

İflâs İdaresinin, Açılmış Olan Davaya ‘Davacı’ Sıfatı İle Katılabileceği Kabul Edilirse, Dava Sonunda Mahkemece “Davacının Takip Dosyasındaki Alacağı ve Eklentileriyle Sınırlı Olarak” mı, Yoksa ‘Davacı İflâs Masası Yararına Tasarrufun İptaline’ Şeklinde mi Karar Verilmesi Gerekir?


Tasarrufun iptali davası,  h a c i z  y o l u  i l e  t a k i p l e r d e  olduğu gibi  i f l a s  y o l u  i l e  t a k i p l e r d e  de açılabilir.

‘Haciz yolu il ...