İlamlı takiplerde, on yıllık zamanaşımı süresine tabi olan ilamlı takipteki alacağın ‘alacaklının borçluda alacağı bulunduğunu def’i yoluyla mahkemeye bildirmesi’ (takas/mahsup) talebinde bulunması zamanaşımını keser mi? (TBK.m. 154 (1)-2)


I-Bilindiği gibi “mahkeme kararının taraflardan her birine verilen ‘hüküm örneği’ne  i -l a m”  denir (HMK.m. 301/2)...