İhalenin Feshi ve Tebligat (İİK.m.133-134)

İİK. m.133/I uyarınca, alıcının ihale bedelini yatırmayarak ihalenin feshine neden olduktan sonra, icra dairesince “alıcıdan önce en yüksek teklifte bulunmuş olan kişiye, taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağı” konusunda ne kadar süre içinde muhtıra göndermesi gerekir?


“İhale bedelinin süresinde yatırılmaması üzerine”, ihaleyi kendiliğinden bozan icra memurunun, alıcının ihaleye katılmak için yatırmış olduğu teminat akçesini (İİK. m.124/III) alıkoyup, bozulan ihalede, ...