TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.)

A- Borçlunun Gerek Kendisine Ait ve Gerekse Miras Yolu ile İntikal Eden Taşınmazları, Hangi Durumlarda Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılmasını Önler?

B- Tasarrufun İptali Davasının «Dava Koşulunun Gerçekleşmemesi
-Örneğin; «Geçici Ya da Kesin Aciz Vesikası Bulunmaması»- Nedeniyle Reddedilmesi Halinde -Davalı Lehine- Nisbi mi Yoksa Maktu mu Vekalet Ücreti Takdiri Gerekir?


Bilindiği gibi; iptâl davasının «kimler tarafından» açılabileceği, İİK. mad. 277’de, «kimlere karşı» açılabileceği ise İİK. mad. 282’de düzenlenmiştir.< ...