Satış Talebi ve İcra Dosyasının Sehven Düşmesi (İİK.m.106)

a)Alacaklı vekilinin “…Subay Mah. 5298 Ada 16 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde haczim bulunmakta olup, bu gayrimenkul Balıkesir 1. İcra Müdürlüğü 2007/259 Talimat sayılı dosyası ile 28.10.2008 tarihinde, 1.456.000.00 YTL bedelle Akkaş Otomobil Petrol Ltd. Şti. adına ihale edilmiştir. Daha sonra Balıkesir 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2008/439 E .ve Balıkesir 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2008/354 E. sayılı dosyaları ile ‘ihalenin feshi’ davası açılmıştır. Yerel mahkeme ‘ihalenin feshine’ karar vermiş ancak karar temyiz edilmiştir.  2 yıllık süre içerisinde gayrimenkulün satış işlemi için taşınmazın kıymet takdiri ve satış avansını dosyamıza bugün yatırıyorum.  İhalenin feshi davasının neticelenmesi sonucunda işlemin (satış işleminin) yapılmasını talep ederim…” şeklinde yaptığı ‘satış talebi’ geçerli midir?

b)İcra müdürlüğünce, “icra dosyasının sevhen düşürülmesine” karar verilmesi halinde, bu dosyada konulmuş olan haciz de düşer mi?

c)Davalı-alacaklının, alacağı temlik alması ve “bu temlik işleminin muvazaalı olduğunun” iddia edilmesi sıra cetvelini etkiler mi? 


I- Haczedilen;

a) Taşınmaz malların hacizden itibaren bir yıl[1] (taşınırların ise hacizden itibaren altı ay DEVAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GİRİŞ YAPIN