GEMİ ÜZERİNDE BULUNAN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGAT (TTK. mad. 1379, İİK. mad. 45) 18.02.2013

Bir Gemi Adamı, Ödenmediğini İddia Ettiği “Gemi Adamı Ücret Alacağı” (TTK. mad. 1320/1-A) İçin İcra Dairesinde Donatan Hakkında “Genel Haciz Yolu ile” Takip Yaptıktan, Ancak, Bu Takibe Borçlu (Donatan) Tarafından Süresinde İtiraz Edilmesi Nedeniyle Takibin Durmasından (İİK. mad. 66) Sonra, Başka Bir İcra Dairesinde Aynı Alacağı İçin “Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yoluyla” Takip Yapabilir mi? (TTK. mad. 1379)


Bir gemi üzerinde kanuni rehin hakkına sahip olan alacaklıların, borçluları hakkında bu kanuni rehin hakkına konu alacaklarına kavuşabilmek için  n a s ı l  takipte bulunabileceği -bu konuda eski (yür&uum ...