TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av. Talih UYAR – Av. Alper UYAR – Av. Cüneyt UYAR

 

Eserde, Türk Medeni Kanunu “Kişiler Hukuku”  (TMK. mad. 8 -117) kitabında, “Gerçek Kişiler” Kısmı, Kişilik (TMK. mad. 8-35) ve Kişisel Durum Sicili (TMK. mad. 36-46) ; “Tüzel Kişiler” Kısmı ise, Genel Hükümler (TMK. mad 47-55),  Dernekler" (TMK. mad. 56-100) ve Vakıflar (TMK. mad. 101-117) bölümleri altında incelenmiştir. 

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın. Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

B i r i n c i  B ö l ü m

KİŞİLİK

MADDE: 8 - Hak ehliyeti

MADDE: 9 - Kapsamı

MADDE:  10 - Genel olarak

MADDE:  11 - Erginlik

MADDE:  12 - Ergin kılınma

MADDE:  13 - Ayırt etme gücü

MADDE:  14 -  Genel olarak

MADDE:  15 - Ayırt etme gücünün bulunmaması

MADDE:  16 - Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar

MADDE:  17 - Kan hısımlığı

MADDE:  18 - Kayın hısımlığı

MADDE:  19 - Tanım

MADDE:  20 - Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri

MADDE:  21 - Yasal yerleşim yeri

MADDE:  22 - Kurumlarda bulunma

MADDE:  23 - Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı

MADDE:  24 - İlke

MADDE:  25 - Davalar

MADDE:  26 -  Adın korunması

MADDE:  27 - Adın değiştirilmesi

MADDE:  28 - Doğum ve ölüm

MADDE:  29 - İspat yükü

MADDE:  30 - Genel olarak

MADDE:  31 - Ölüm karinesi

MADDE:  32 - Genel olarak

MADDE:  33 - Yargılama usulü

MADDE:  34 - İstemin düşmesi

MADDE:  35 - Hükmü

İ k i n c i  B ö l ü m

KİŞİSEL DURUM SİCİLİ:

MADDE:  36 - Sicil

MADDE:  37 - Görevliler

MADDE:  38 - Sorumluluk

MADDE:  39 - Genel olarak

MADDE:  40 - Cinsiyet değişikliğinde

MADDE:  41 - Bildirme

MADDE:  42 - Doğum kütüğünde değişiklikler

MADDE:  43 - Ölümün bildirilmesi

MADDE:  44 - Cesedi bulunamayan kişi

MADDE:  45 - Gaiplik kararı

MADDE:  46 - Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

B i r i n c i  B ö l ü m
GENEL HÜKÜMLER

MADDE:  47 - Tüzel kişilik

MADDE:  48 - Hak ehliyeti

MADDE:  49 - Koşulu

MADDE:  50 - Kullanılması

MADDE:  51 - Yerleşim yeri

MADDE:  52 - Sınırlı devam etme

MADDE:  53 - Malvarlığının tasfiyesi

MADDE:  54 - Malvarlığının özgülenmesi

MADDE:  55 - Saklı hükümler

MADDE:  56 - Tanımı

MADDE:  57 - Dernek kurma hakkı

MADDE:  58 - Tüzük

MADDE:  59 - Kazanma anı

MADDE:  60 - İnceleme

MADDE:  61 - Dernek tüzüğünün ilânı

MADDE:  62 - İlk genel kurul toplantısı

MADDE:  63 - Kural

MADDE:  64 - Koşulları

MADDE:  65 - Kendiliğinden

MADDE:  66 - Çıkma ile

MADDE:  67 - Çıkarılma ile

MADDE:  68 - Eşitlik ilkesi

MADDE:  69 - Oy hakkı

MADDE:  70 - Ödenti verme borcu

MADDE:  71 - Diğer yükümlülükler

MADDE:  72 - Genel olarak

MADDE:  73 - Niteliği ve oluşumu

MADDE:  74 - Olağan toplantı

MADDE:  75 - Olağanüstü toplantı

MADDE:  76 - Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

MADDE:  77 - Toplantıya çağrı

MADDE:  78 - Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı

MADDE:  79 - Toplantı usulü

MADDE:  80 - Genel kurulun görev ve yetkileri

MADDE:  81 - Karar yeter sayısı

MADDE:  82 - Oy hakkından yoksunluk

MADDE:  83 - Kararın iptali

MADDE:  84 - Oluşumu

MADDE:  85 -  Görevleri

MADDE:  86 - Denetim kurulu

MADDE:  87 - Kendiliğinden

MADDE:  88 - Genel kurul kararı ile

MADDE:  89 - Mahkeme kararı ile

MADDE:  90 - Genel olarak

MADDE:  91 -  Faaliyet serbestliği

MADDE:  92 - Yabancı dernekler

MADDE:  93 - Yabancıların dernek kurma hakkı

MADDE:  94 - Kuruluşu

MADDE:  95 - Şubenin organları ve uygulanacak hükümler

MADDE:  96 - Federasyon

MADDE:  97 - Konfederasyon

MADDE:  98 - Ortak hükümler

MADDE:  99 - Dernek gelirleri

MADDE:  100 - Saklı hükümler

Ü ç ü n c ü  B ö l ü m

VAKIFLAR                                         

MADDE:  101 - Tanımı

MADDE:  102 - Kuruluş şekli

MADDE:  103 - Temyiz ve iptal

MADDE:  104 - Tescil ve ilân

MADDE:  105 - Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk

MADDE:  106 - İçeriği

MADDE:  107 - Noksanlıklar

MADDE:  108 - Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı

MADDE:  109 - Genel olarak

MADDE:  110 - Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı

MADDE:  111 - Denetim

MADDE:  112 - Yönetimin değiştirilmesi

MADDE:  113 - Amacın ve malların değiştirilmesi

MADDE:  114 - Yıllık rapor

MADDE:  115 - Faaliyetten geçici alıkoyma

MADDE:  116 - Vakfın sona ermesi

MADDE:  117 - Diğer hükümler