KAYDINDA İHTİYATİ TEDBİR (HMUK. mad. 101) BULUNAN TAŞINMAZIN CEBRİ İCRA YOLUYLA SATILIP SATILAMAYACAĞI, İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134)

Açılmış Bulunan “Tapu İptali” Davasında, Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydına Konulmuş Bulunan “İhtiyati Tedbir”, Söz Konusu Taşınmazın, Davalı Tapu Malikinin Üçüncü Kişilere Olan Borcundan Dolayı Yapılan İcra Takibi Sonucunda, İcra Müdürlüğünce Satılmasını Önler mi?


Açılmış bulunan davalarda, HUMK. mad. 101 vd. hükümlerine göre "dava konusu gayrimenkulün (ya da menkulün) aynının (mülkiyetinin) ihtilaflı bulunması halinde", mahkemece -dava konusu taşınmazın dava s ...