İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134), ARTIRMA ŞARTNAMESİ (İİK. mad. 125), ARTIRMA İLANI (İİK. mad. 126)

A) Kredi Sözleşmesinde “Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil” Durumundaki Kişi (Şirket), Borçluya Ait -Üzerinde İntifa Hakkının Bulunduğu Ancak Satış Tarihinde Bu İntifa Hakkının Terkin Edildiği- Taşınmazın Yapılan İhalesinin Feshi İçin Dava Açabilir mi?

B) “Müşterek Borçlu Ve Müteselsil Kefil” Olan Şirkete, Kıymet Takdiri Raporunun Usulsüz Tebliği İhalenin Feshine Neden Olur mu?

C) “Satış İlanı” ile “Artırma Şartnamesi”nde Satışa Konu Taşınmazın “Pafta Numarası’nın” Yazılmamış Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?

Ç) Elektronik Ortamda Pey Sürenlerin -Açık Artırma Tutanağında- Belirtilmemiş Olması İhalenin Feshine Neden Olur mu?

D) “Kıymet Takdiri Raporunun” Hatalı Düzenlenmiş Olması, İhalenin Feshi Nedeni Olur mu?

E) Mahkemece, “Kıymet Takdirine İtiraz” Şikayeti Üzerine Verilen Kararın “Yok” Hükmünde Olduğu’ İleri Sürülerek, İhalenin Feshine Karar Verilmesi İstenebilir mi?

F) “Satış İlanı”nın, Köy Muhtarlığı ile Belediye İlan Panosunda, İcra Dairesinin Talimatına Aykırı İlan Edilmiş Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu?

G) İcra Müdürlüğünce “Mükellefiyet Listesi”nin Hazırlanmamış Olması, İhalenin Feshine Neden Olur mu?

H) Teminat Mektubu Yatırarak İhaleye Katılmak İstediğini Bildirmiş Olan Kişinin, İhale Başladıktan Sonra Pey Sürerek İhaleye Katılmaması, “İhaleye Fesat Karıştırılmış Olduğunu” Gösterir mi?


Cevap: 1- İhalenin bozulması kimlerin isteyebileceği İİK. mad. 134/II ve VIII’de düzenlenmiştir.[1]

I- İhalenin bozulmasını «ihalenin bozulm ...