İLAMSIZ TAKİPLERİN İPTALİNİ VE ERTELENMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER (İİK. mad. 71) 

A) Borçlusu ile Yaptığı “Sulh, Borç Tasfiye … Sözleşmesi” Başlıklı Yazılı Sözleşme Uyarınca Borçlusunu -Hakkında Yaptığı (2) İcra Takip Dosyasındaki Alacağından Dolayı- (Asıl Alacak + Masraf + Faiz + Vekalet Ücreti + Yargılama Gideri Bakımından Hiçbir Alacağı Kalmadığını Belirterek) -Gayrikabili Rücu Olmak Üzere- İbra Eden Bir Alacaklı, Daha Sonra Tek Taraflı Olarak “Sulh, Borç Tasfiye … Sözleşmesi”ni Feshettiğini Bildirebilir mi?

B) Alacaklısı Tarafından Yazılı Olarak Düzenlenen “İbraname” ile (2) İcra Dosyasındaki Borcundan -Gayrikabili Rücu Olmak Üzere- İbra Edilen Borçlu, Daha Sonra Alacaklısının Tek Taraflı Olarak, Bu “İbraname”nin Dayandığı “Sulh, Borç Tasfiye … Sözleşmesi”nin Feshedilip ‘Dosya Borcunun Bir Gün İçinde Ödenmesi’nin İstenmesi Üzerine, Alacaklının “İbra” Ettiği Takip Dosyasını Yeniden Devam Ettirip, Mal Varlığına Haciz Konulmasını Nasıl Önleyebilir?

C) Borçlu İcra Hukuk Mahkemesinde Takibin İptali Davası Açması Halinde, Mahkemeden Takibin Yargılama Sonuna Kadar Durdurulması İçin Tedbir Kararı Verilmesini İsteyebilir mi? 


Bilindiği gibi; genel haciz yolu ile ilamsız takiplerin iptalini ve ertelenmesini gerektiren sebepler İİK. mad. 71’de gösterilmiştir.[1] Burada öngörülen “ip ...