Tasarrufun İptali Davaları (İİK. m. 277 vd.)

Tasarrufun iptali davalarında, davalı-üçüncü kişi tarafından “davacı-alacaklının, davalı-borçludaki alacağının gerçek bir alacak olmadığının” iddia edilmesi halinde, mahkemece nasıl bir işlem yapılması gerekir? Bu durumda mahkemece “davacının davalı-borçludaki alacağının gerçek olup olmadığı”nın araştırılması gerekir mi? Nasıl?


Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

I-«Haciz& ...