Takibin Muvazaa Nedeniyle İptali

Aleyhine açılan tazminat davası devam ederken ‘davalı’ konumunda olan kişinin, tanıdığı bir kişi lehine 04.01.2017 tanzim ve 02.02.2017 vadeli 1.500.000,00 lira bedelli bir bono düzenlemesi ve aleyhine bu senede dayalı olarak yapılan takip üzerine ‘aynı gün’ icra dairesine başvurup “ödeme emrinin icra dairesinde kendisine tebliğ edilmesini” isteyip “lehine olan sürelerden İİK’nun 20. maddesine göre feragat ettiğini bildirip takibe ve borca itirazı olmadığını, maliki olduğu ……. plakalı aracın kaydına haciz konulmasını” istemesi ‘hayatın olağan akışı’na aykırı bir davranış sayılıp “düzenlenen senedin ve yapılan icra takibinin muvazaa  nedeniyle iptaline” neden olur mu?


Bilindiği gibi, iptal davası; «borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava&raqu ...