İcra Müdürlüğü’nce taşınmaza takdir edilen kıymete alacaklı/borçlu tarafından süresi içinde icra hukuk mahkemesine başvurularak itiraz edilmesi halinde, mahkemece oluşturulacak bilirkişi heyetince “icra müdürlüğünce yapılan değer tespitinin, taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi”  gerekeceği, çünkü “kıymet takdirine itiraz davasının hukuki niteliğinin ‘icra müdürlüğünce satışa konu taşınmazın değerinin bilirkişiler marifetiyle yaptırılan değer tespitinin yerinde olup olmadığını tespite yönelik bir şikayet’ olduğu” – Bu nedenle; icra hukuk mahkemesince tayin edilmiş bilirkişilerce “icra müdürlüğünce kıymet takdirinin yapıldığı tarih itibariyle, icra müdürünün tayin ettiği bilirkişilerce belirlenmiş olan değerin, taşınmazın gerçek değeri ile örtüşüp örtüşmediğinin belirlenmesi”  gerekeceği.


   I-İcra ve İflas Kanunu’nda “icra takipleri”  bakımından ‘kıymet takdiri’  konusu  h a-  c i z  ve  s a t ı ş  aşamaları bakımından ...