İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA (İİK. mad. 124), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134)

İpotek sahibi birden fazla alacaklı varsa ve ihaleye teminatsız girmek isteyen alacaklının alacağı ilk sırada değil ise, bu alacaklı, hangi koşulların gerçekleşmesi halinde teminat göstermeden ihaleye katılabilir? Teminatsız olarak ihaleye katılabilecek olan alacaklının, ihaleye bu koşullarda (yani teminatsız) olarak katılmasının icra müdürlüğü kararı uyarınca engellenmesi halinde, borçlu buna dayalı olarak “ihalenin feshini” isteyebilir mi?


I- Bilindiği gibi; bir taşınmazı açık artırmada satın alan kimse, “artırma şartnamesi”ne göre onun maliki olur. Bu bakımdan, doktrinde “arttırma şartnamesi” ...