TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK. mad. 277);  ALACAKLAR ve ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZDİLEN MALLAR HAKKINDA (HACİZ İHBARNAMELERİ) (İİK. mad. 89)

Alacaklı tarafından, takip borçlusunun kendisindeki alacağını takip dosyasına yatırması için gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmeyen üçüncü kişi, “hangi tarih itibariyle” takip alacaklısına borçlanmış olur?       Üçüncü kişinin malvarlığını kısmen/tamamen başka kişilere devretmesi halinde, alacaklı bu işlemlere karşı tasarrufun iptali davası açabilir mi? Nasıl?


I- «Haciz»den (ve «iflâs kararı»ndan) önce, malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu i ...