AİLE KONUTU (TMK. mad 194), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 148 vd.)

Bir Eşin, Diğer Eşin Onayı Olmadan “Aile Konutunu Başkasına Devredemeyeceği”ne ya da “Aile Konutu Üzerinde İpotek Kuramayacağı”na Dair TMK. mad. 194/I’deki Kısıtlama (Yasak), Cebri İcra Yolu ile (İİK. mad. 148 vd.) Yapılan İhaleleri de Kapsar mı? (Evli Bir Kadının, Onayı Alınmadan Kocası Tarafından, Borçlu Olduğu Bir Banka Lehine “Aile Konutu” Niteliğindeki Taşınmazı Üzerinde Kurduğu İpoteğin İptali (Kaldırılması) İçin Açtığı Davada, İpotekli Taşınmazın Banka Tarafından Yapılan İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu le Takip (İİK. mad. 148 vd.) Sonucunda Satılması Üzerine, Mahkemece Ne Şekilde (Doğrultuda) Karar Verilmesi Gerekir?


Bilindiği gibi; 743 sayılı -önceki- Türk Kanunu Medenisinde yer almayan aile konutu kavramı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yaşantımıza girmiş bulunmaktadır.

“Aile konutu”na ilişkin TMK. m ...