SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE HACZİN DÜŞMESİ (İİK. mad. 106, 110)

Aynı Borçlu Hakkında (İki) Ayrı İcra Takibinde Bulunmuş ve Borçlunun Aynı Taşınmazlarını Bu Dosyalardan Ayrı Ayrı 1. ve 2. Sırada Haciz Ettirmiş Olan Alacaklı,  Daha Sonra 1. Dosyadaki Birinci Sıradan Haciz Koydurduğu Taşınmazın Satışını Masrafını Yatırarak Talep Ettiği Takdirde, Satış İstemediği 2. Dosyadaki İkinci Sıradaki Haczinin de Düşmesini Önlemiş Olur mu?

Yoksa, Alacaklının Her İki Takip Dosyasından da Ayrı Ayrı Satış Talebinde Bulunup, Satış Masrafını Yatırmış Olması Gerekir mi?


Bilindiği gibi; hacizli-taşınır/taşınmaz- malların satışı (paraya çevrilmesi) -kural olarak-alacaklının bu konuda yapacağı “satış talebi” üzerine gerçekleşir (İİK. mad. 106/I).

Birden çok al ...