İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (İİK. mad. 148 vd.),  MENFİ TESBİT DAVASI (İİK. mad. 72)

A- "Borçlu ….’nun, Alacaklı ….'dan Satırı Almış Olduğu Mal Bedellerinin Teminatını Teşkil Etmek Üzere, Kira Borcu, Kiraya Verilmiş Menkul Malların Teslim Edilmemesi veya Zarar Görmesinden Kaynaklı Alacak ve Tazminat Alacağı İçin Medeni Kanun’un 790. Maddesinde Zikredilen Her Türlü Haklara …. Sair Tüm Borçlarına Karşılık..." Kurulmuş Olan İpotekte, Borçluya ‘Örnek:6 İcra Emri’ Gönderilerek Takip Yapılması Doğru mudur?

B- İpotekle Teminat Altına Alınıp Daha Sonra İcra Takibine Konu Edilen Borcun Takipten Önce Protokole Bağlanıp, Bu Borç İçin 31.12.2010 Tarihine Kadar Vadeleri Devam Eden Senetler Düzenlenerek Alacaklıya Verilmiş Olması Halinde, Alacaklının Vadesi Gelen ve Ödenmeyen Senetleri İcra Takibine Konu Etmeyerek, Doğrudan Doğruya Tüm Borç İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapması Doğru mudur? Borçlu, Bu Durumda İİK. mad. 149a'ya Göre İcra Mahkemesinden ‘İcranın Geri Bırakılması Kararı' Alabilir mi?

C- Borçlunun Borcu İçin Kendi Taşınmazını İpotek Eden Üçüncü Kişi, Takip Konusu Borcun, Taşınmazının Satılarak Ödenememesi Halinde, Rehin Açığı Belgesi Alan Alacaklıya Karşı, Bakiye Borç İçin Tüm Malvarlığı ile Sorumlu Olur mu?

Ç- Taşınmaz Malikinin, Yapılan İcra Takibi Nedeniyle Alacağının Tamamını Alamamış Olan Alacaklıya Karşı Herhangi Bir Sorumluluğu Söz Konusu Olur mu?

D- Bu Aşamada, Anapara + İşlemiş Faizler + İcra Masraflarının Tümü İçin Hakkında Asıl Borçlu İle Birlikte- Takip Yapılmış Olan Taşınmaz Maliki Üçüncü Kişi, Taşınmazının Satışından Elde Edilecek Bedel Dışında, Takip Alacaklısına Karşı Herhangi Bir Sorumluluğunun Bulunmadığının Tesbiti İçin İİK. mad. 72 Çerçevesinde, Genel Mahkemede “Olumsuz Teshil Davası" Açabilir mi?


A- Yapılan, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, borçluya ne zaman ödeme emri, ne zaman icra emri gönderilmesi gerekeceği, tapuda kurulmuş olan ipoteğin türüne göre ...