ALACAĞA MAHSUBEN İHALEDE SATILAN TAŞINIRLARIN SATIN ALINMASI (İİK. mad. 130), ŞİKAYET (İİK. mad. 16 vd.)

Finansal Kiralama Konusu Taşınır Malların, Kiracının Borcundan Dolayı Yapılan Cebri İcra Takibi Sonucunda İhalede Bir Başka Alacaklı Tarafından Alacağına Mahsuben Satın Alınması Halinde, Bunları Satın Alan Alacaklı-Alıcı 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 8/2. Maddesine Rağmen Satın Aldığı Taşınırların Mülkiyetini Kazanır mı? Aynı Taşınırları Noter Senediyle Bu Kişiden Satın Alan Üçüncü Kişi Bunların Mülkiyetini Kazanır mı?


3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 8/II. maddesindeki “Tescil veya şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerideki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürüle ...