İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar” “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

MADDE 69 - İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ

MADDE 78 - 1- TALEP MÜDDETİ

MADDE 79 - 2- HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ

MADDE 80 - HACİZ YAPAN MEMURUN YETKİSİ

MADDE 81 - ZABITA MEMURLARİLE MUHTARLARIN VAZİFELERİ

MADDE 82 - HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR

MADDE 83 - KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

MADDE 84 - YETİŞMEMİŞ MAHSÜLLERİN HACZİ

MADDE 85 - TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

MADDE 86 - TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ

MADDE 87 - KIYMET TAKDİRİ

MADDE 88 - 1- TAŞINIRLAR HAKKINDA

MADDE 89 - 2- ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA

MADDE 90 - 3- DİĞER HAKLAR İÇİN

MADDE 91 - 4- TAŞINMAZLAR HAKKINDA

MADDE 92 - İDARE VE İŞLETME

MADDE 93 - MAHSÜLLERİN TOPLANMASI, BORÇLUNUN HAKKI

MADDE 94 - İŞTİRAK HALİNDE TASARRUF EDİLEN MALLAR

MADDE 95 - MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI

MADDE 100 - HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ

MADDE 101 - ÖNCE İCRASI LAZIM GELEN MERASİME LÜZUM OLMAKSIZIN İŞTİRAK

MADDE 102 - HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ

MADDE 103 - DAVET

MADDE 104 - HACZE İŞTİRAK HALİNDE DAVET

MADDE 105 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 139 - İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

MADDE 257 - İHTİYATÎ HACİZ ŞARTLARI

MADDE 258 - İHTİYATİ HACİZ KARARI

MADDE 259 - İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

MADDE 260 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

MADDE 261 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI

MADDE 262 - ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

MADDE 263 - BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT

MADDE 264 - İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM

MADDE 265 - İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

MADDE 266 - İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

MADDE 267 - İHTİYATİ HACİZDE İFLÂS YOLU İLE TAKİP

MADDE 268 - İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK