Tasarrufun İptali Davaları (İİK.m.277 vd.)

Borçluya ait ‘arsa’ niteliğindeki taşınmazı borçludan (kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak) devralan borçlunun kız kardeşinin eşi, daha sonra bu ‘arsa’ üzerine kendi imkanları ile bir ‘villa’ inşa ederse , ‘borçlu’ ve ‘üçüncü kişi’ hakkında alacaklı-banka tarafından açılan tasarrufun iptali davasını kabul eden mahkemenin – “bir şeye malik olan kimsenin o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olacağını” belirten TMK.m.684 uyarınca –davacı- alacaklıya “dava konusu” arsa üzerine, davalı-üçüncü kişi tarafından yapılmış olan ‘bina’yıda kapsar şekilde cebri icra yetkisi tanıması isabetli sayılır mı ?


I- Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

«H ...