İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134)

“İhalenin Feshini” Talep Etmede “Hukuki Yarar” Koşulu (Satış Bedelinin, Satılanın Tahmini Bedelinin Yüzde Yüzünü Karşılaması Halinde, Borçlu İhalenin Feshini İsteyebilir mi?)


İhalenin bozulmasını kimlerin isteyebileceği İİK. mad. 134/II ve VIII’de düzenlenmiştir.[1]

I- İhalenin bozulmasını «ih ...