Konu: Tasarrufun İptali Davası (İİk. M. 277 Vd.)

Vergi Dairesi’ne borcu olan bir şirketin ‘bu borcu ödememek amacı ile’ ‘muvazaalı olarak’ -aralarında ‘organik bağ’ bulunan- bir üçüncü şirkete yaptığı “havale işlemine ilişkin tasarrufun iptali ile davacıya dava konusu alacağını tahsil etme yönünde cebri icra yetkisi verilmesi” istemli davanın, “her iki şirketin aynı şirket olduğu” ( “borçlu şirketin gerçek sahibinin, üçüncü şirket olduğu”) gerekçesiyle ‘kabulüne’ karar verilebilmesi için, dosyada bunu teyit eden yeterli, hüküm vermeye elverişli bilgi ve belgelerin bulunması gerektiği, aksi takdirde mahkemece “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine” karar verilmesi gerekeceği.


Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK. mad. 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır.

...