HACİZ İHBARNAMESİ (İİK. mad. 89)

İİK.’nun 89/V. Hükmünün 17.7.2003 Tarih ve 4449 sayılı Kanun İle Değiştirilmeden Evvel; “Birinci Haciz İhbarnamesi”ne Karşı İcra Dairesine Süresi İçinde Verdiği Cevap, Önce Bir İcra Mahkemesince “Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz” Niteliğinde Görülmeyerek, Kendisine “İkinci Haciz İhbarnamesi” Gönderilen ve “İkinci Haciz İhbarnamesi”nin İptali Talebi Reddedilen, Süresi İçinde Takip Alacaklısına Karşı Menfi Tesbit Davası Açan, Ancak Aynı Süre İçinde Dava Açtığını İcra Dosyasına Bildirmediği İçin Hakkında Haciz Uygulanan Banka; İhbarnamede İstenen (Takip Konusu) Borcu İcra Dosyasına Yatırdıktan Sonra, Yargıtay’ca Birinci Haciz İhbarnamesine Verdiği Cevap “İtiraz” Niteliğinde Görülür ve Kendisine Gönderilen “İkinci Haciz İhbarnamesi" Başka Bir İcra Mahkemesince İptal Edilirse, İcra Dosyasına Yatırdığı Borcu -Önce İlamsız Takip Yaparak, Sonra Da İtirazın İptali Davası Açarak- Takip Alacaklısından Geri İsteyebilir mi? 


Alacaklı A. tarafından, borçlu B. A.Ş. 29.12.1998 tarihinde, - ... İcra Müdürlüğü’nün 1998/…. sayılı dosyası ile- yapılmış olan karşılıksız çeke dayalı icra takibinin kesinleşmesi üzerine, 9 ...