İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR

A) Pey sürmek suretiyle ihaleye katılmamış –ve “alacaklı”, “borçlu”, “hissedar” sıfatını taşımayan- kişiler ‘ihalenin feshi’ni isteyebilirler mi?

B) Satıştan önce, bir asliye hukuk mahkemesince “satışa konu taşınmazların, mahkemelerinde açılmış olan dava sonuçlanıncaya kadar, herhangi bir surette üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi” yönünde verilmiş olan ihtiyati tedbir kararı, satış memurluğunca satışın durdurulmasına (ya-pılmamasına) neden olur mu?

C) Satışa konu parseller arasında “ekonomik bütünlük” bulunmaması halinde, parsellerin ‘ayrı ayrı’ mı yoksa ‘birlikte’ mi satılması gerekir?

D) “Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi” kararında tarafların ‘tavzih’ yoluyla değiştirilmiş ve bu kararın ‘temyiz’ edilmiş olması, Satış Memurluğunca satışın durdurulmasını (satışın yapılmamasını) gerektirir mi?

E) “Alıcının, satılan malın ‘esaslı niteliklerinde’ hataya (TBK. m.30-31) düşürülmüş (yanıltılmış) olması” nedeniyle ihalenin feshi, kim(ler) tarafından istenebilir? “Esaslı hata” kavramının içeriği nedir?


A) İhalenin feshini -hukuki yararı bulunması koşulu ile[1]- kimlerin isteyebileceği İİK. mad. 134/II, c:1’de &ld ...