OLUMSUZ TESPİT DAVASINDA HUKUKİ YARAR, OLUMSUZ TESPİT DAVASININ “BEKLETİCİ MESELE” YAPILMASI, FATURALARIN DELİL NİTELİĞİ (İİK. mad. 72; 67)

A) İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederek Hakkındaki İcra Takibini Durduran Borçlu, Aleyhine  “İtirazın İptali Davası” (İİK. mad. 67) Açılmadan “Menfi (Olumsuz) Tespit Davası” (İİK. mad. 72) Açabilir mi? (Böyle Bir Davayı Açmakta, Bu Aşamada “Hukuki Yararı” Var Sayılabilir mi?)

B) Borçlunun, Hakkında Yapılan İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederek Takibi Durdurmasından Sonra, Alacaklı Tarafından Açılan “İtirazın İptali Davası”nda, Borçlunun Daha Önce Açtığı “Menfi (Olumsuz) Tespit Davası”nın Bekletici Mesele Yapılması Gerekir mi?

C) İki Tarafın Ticari Defterlerinin Süresi İçinde Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılırmış Olması ve Her İki Tarafın Da Ticari Defterlerine İşlenmiş Olan Faturaların -“Peşin Ödeme Kaydı”nı İçeren- Kapalı Fatura Olması Halinde, Bu Durum “Fatura Bedellerinin Ödendiğini” Gösterir (Ödendiğine Kanıt Teşkil Eder) mi?


A) Her hukuk davası’ nda olduğu gibi, olumsuz tespit davalarında da, davacı-borçlunun bu davayı açmakta «hukuki yararı» nın bulunması gerekir (HMK. mad. 114/(1)-h). İcra takibinden  ö ...