İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (İİK m. 67.)

“İtirazın İptali Davasının Kabulüne” İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararının -Yargıtay 11. HD.’nce Bozulması Ve Sonrasında Verilen Direnme Kararı Ve HGK’nun Kararı Üzerine- Gelinen Aşamada İcra Takibine Devam Edilmesi Mümkün Müdür?