İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Eser, İcra ve İflâs Kanunu’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 s. yeni Türk Borçlar Kanunu ve 6102 s. yeni Türk Ticaret Kanunu göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Okuyucuya kolaylık sağlaması amacıyla; eserimizde yer verdiğimiz içtihat özetlerinde geçen -HUMK., BK., TTK. gibi- yürürlükten kalkmış olan kanun maddelerinin bugün yürürlükte olan karşılıklarına parantez içinde -örneğin; BK. mad. 18 (şimdi; TBK. mad. 19) şeklinde- yer verilmiştir.
İÇİNDEKİLER

MADDE 1 - İCRA DAİRELERİ (*)

MADDE 2 - İFLÂS DAİRELERİ

MADDE 3 - İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

MADDE 3/a - İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI

MADDE 4 - İCRA MAHKEMESİ

MADDE 5 - SORUMLULUK

MADDE 6 - ZİMMET

MADDE 7 - ZARAR VE ZİYAN DÂVASININ ZAMANAŞIMI

MADDE 8 - TUTANAKLAR

MADDE 8/a - ELEKTRONİK İŞLEMLER (*)

MADDE 9 - PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI (*)

MADDE 10 - İŞ GÖRMEKTEN MEMNUİYET

MADDE 10/a - İCRA MAHKEMESİ HÂKİMİNİN REDDİ (*)

MADDE 11 - MEMNU İŞLER

MADDE 12 - İCRA DAİRESİNE ÖDEME

MADDE 13 - GÖZETİM VE DENETİM

MADDE 13/a - BİRİNCİ TEFTİŞ

MADDE 14 - TÜZÜK, YÖNETMELİK VE YARGITAY KARARLARI

MADDE 15 - HARÇLAR

MADDE 16 - ŞİKÂYET VE ŞARTLARI

MADDE 17 - ŞİKÂYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

MADDE 18 - YARGILAMA USULLERİ

MADDE 19 - BAŞLAMASI VE BİTMESİ

MADDE 20 - MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 21 - İCRA TEBLİĞLERİ

MADDE 22 - İCRANIN DURDURULMASI

MADDE 23 - KANUNDAKİ ISTILAHLAR

MADDE 24 - TAŞINIR TESLİMİ

MADDE 25 - ÇOCUK TESLİMİ

MADDE 25/a - ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE DAİR İLÂMIN İCRASI

MADDE 25/b - ÇOCUK TESLİMİNE VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN İCRASINDA UZMAN BULUNDURULMASI

MADDE 26 - 1- BORÇLUNUN ELİNDE İSE

MADDE 27 - 2- TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE

MADDE 28 - TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU SİCİL DAİRESİNE TEBLİĞİ (*)

MADDE 29 - TAŞINMAZ HAKKINDAKİ HÜKÜMDEN SONRA YEDİN TEBEDDÜLÜ

MADDE 30 - BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLAMLAR

MADDE 31 - İRTİFAK HAKLARINA MÜTEDAİR İLAMLAR (*)

MADDE 31/a - GEMİLERE VE BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI

MADDE 32 - İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

MADDE 33 - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

MADDE 33/a - İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI

MADDE 34 - İCRANIN NEREDEN İSTENECEĞİ

MADDE 35 - TAKİBİN BAŞLAMASI

MADDE 36 - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK MÜHLET

MADDE 37 - HACİZ VEYA İFLÂS İSTEMEK YETKİSİ

MADDE 38 - İLÂM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER

MADDE 39 - ZAMANAŞIMI

MADDE 40 - İCRANIN İADESİ

MADDE 41 - UMUMİ HÜKÜMLER

MADDE 42 - PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN TAKİP

MADDE 43 - İFLÂSA TÂBİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

MADDE 44 - TİCARETİ TERK EDENLER

MADDE 45 - REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR

MADDE 46 - 1- UMUMİYETLE

MADDE 47 - 2- HUKUKU ÂMME BORÇLARI

MADDE 48 - ZABIT VE MÜSADERE EDİLEN EŞYANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

MADDE 49 - REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ VERENLER

MADDE 50 - YETKİ VE İTİRAZLARI

MADDE 51 - 1- BÜTÜN BORÇLULAR HAKKINDA

MADDE 52 - 2- BORÇLUNUN AİLESİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE

MADDE 53 - 3- TEREKENİN BORÇLARINDA

MADDE 54 - 4- TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE

MADDE 54/a - 5- ASKERLİK HALİNDE

MADDE 55 - 6- BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE

MADDE 56 - TALİKİN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ

MADDE 57 - İCRA TEBLİĞLERİ

MADDE 58 - TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

MADDE 59 - TAKİP MASRAFLARI

MADDE 60 - 1- ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI

MADDE 61 - 2- ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

MADDE 62 - 1- SÜRESİ VE ŞEKLİ

MADDE 63 - 2- İTİRAZ SEBEPLERİ

MADDE 64 - 3- ALACAKLIYA VERİLECEK NÜSHA

MADDE 65 - 4- GECİKMİŞ İTİRAZ

MADDE 66 - 5- İTİRAZIN HÜKMÜ

MADDE 67 - A) İTİRAZIN İPTALİ

MADDE 68 - B) İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 68/b - BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN KREDİLERDE İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 68/a - C) İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 69 - İTİRAZIN MUVAKKATEN KALDIRILMASININ HÜKÜMLERİ

MADDE 70 - KARAR VE MÜDDET

MADDE 71 - İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ

MADDE 72 - MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVALARI

MADDE 73 - HUSUSİ HÜKÜMLER

MADDE 74 - BEYANIN MUHTEVİYATI

MADDE 75 - BEYAN MECBURİYETİ MÜDDETİ, BAŞLANGICI

MADDE 76 - HAPİS İLE TAZYİK

MADDE 77 - SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI

MADDE 78 - 1- TALEP MÜDDETİ

MADDE 79 - 2- HACZE BAŞLAMA MÜDDETİ

MADDE 79/a - KONUTTA HACİZ

MADDE 80 - HACİZ YAPAN MEMURUN YETKİSİ

MADDE 81 - ZABITA MEMURLARİLE MUHTARLARIN VAZİFELERİ

MADDE 82 - HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR

MADDE 83 - KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER

MADDE 83/a - ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR

MADDE 83/b - YAVRULU HAYVANLARIN HACZİ

MADDE 83/c - TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ

MADDE 84 - YETİŞMEMİŞ MAHSÜLLERİN HACZİ

MADDE 85 - TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

MADDE 86 - TAŞINIR MALLARDA HACZİN NETİCELERİ

MADDE 87 - KIYMET TAKDİRİ

MADDE 88 - 1- TAŞINIRLAR HAKKINDA

MADDE 88/a - MUHAFAZASINA GEREK KALMAYAN MALLARIN TASFİYESİ

MADDE 89 - 2- ALACAKLAR VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA

MADDE 90 - 3- DİĞER HAKLAR İÇİN

MADDE 91 - 4- TAŞINMAZLAR HAKKINDA

MADDE 92 - İDARE VE İŞLETME

MADDE 93 - MAHSÜLLERİN TOPLANMASI, BORÇLUNUN HAKKI

MADDE 94 - İŞTİRAK HALİNDE TASARRUF EDİLEN MALLAR

MADDE 95 - MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI

MADDE 96 - 1- HAZIRLIK SAFHASI

MADDE 97 - 2- ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI

MADDE 97/a - İSTİHKAK DÂVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ

MADDE 98 - 3- ÇALINMIŞ VE ZAYİ OLMUŞ EŞYALAR

MADDE 99 - B- ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYEDLİĞİ

MADDE - 2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

MADDE 100 - HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ

MADDE 101 - ÖNCE İCRASI LAZIM GELEN MERASİME LÜZUM OLMAKSIZIN İŞTİRAK

MADDE 102 - HACİZ TUTANAĞI TANZİMİ

MADDE 103 - DAVET

MADDE 104 - HACZE İŞTİRAK HALİNDE DAVET

MADDE 105 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 106 - TALEP İÇİN MÜDDETLER VE GİDERLERİN YATIRILMASI

MADDE 107 - TALEP HAKKI

MADDE 108 - MUVAKKAT HACİZ HALİNDE

MADDE 109 - SATIŞIN TATİLİ

MADDE 110 - HACZİN KALKMASI

MADDE 111 - TAKSİTLE ÖDEME

MADDE 111/a - BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

MADDE 111/b - ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ

MADDE 112 - MÜDDETLER

MADDE 113 - VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ

MADDE 114 - ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ

MADDE 115 - İHALENİN YAPILMASI

MADDE 116 - İKİNCİ ARTIRMA

MADDE 117 - ALTIN VE GÜMÜŞ EŞYA

MADDE 118 - İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ VE MALIN TESLİMİ

MADDE 119 - PAZARLIK SURETİ İLE SATIŞ

MADDE 120 - ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ

MADDE 121 - PARAYA ÇEVİRMENİN DİĞER TARZI İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ

MADDE 122 - AİLE MAL ORTAKLIĞI

MADDE 123 - SATIŞ MÜDDETİ

MADDE 124 - 1 ­­- ŞARTNAME

MADDE 125 - 2- MÜNDERECATI

MADDE 126 - ARTIRMA HAZIRLIK TEDBİRLERİ

MADDE 127 - AYRICA TEBLİĞLER

MADDE 128 - MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ

MADDE 128/a - KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN ŞİKÂYET

MADDE 129 - İHALE

MADDE 130 - İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ

MADDE 131 - ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE TAŞINMAZIN İDARESİ

MADDE 132 - SONRADAN TESİS EDİLEN TAŞINMAZ MÜKELLEFİYETLERİ VE İPOTEKLİ VE MAHCUZ TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINDA HÜKÜM

MADDE 133 - İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ

MADDE 134 - İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ

MADDE 135 - TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

MADDE 136 - TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLERE UYGULANMASI

MADDE 137 - AİLE YURTLARI

MADDE 138 - PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ZAMANI, MASRAFLAR VE VEKALET ÜCRETİ

MADDE 139 - İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

MADDE 140 - SIRA CETVELİ

MADDE 141 - CETVEL SURETLERİNİN TEBLİĞİ

MADDE 142 - CETVELE İTİRAZ

MADDE 142/a - TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME

MADDE 143 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 144 - SENEDİN GERİ VERİLMESİ VE İLÂMIN İCRASI VESİKASI

MADDE 144/a - PARANIN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLERE UYGULANMASI

MADDE 145 - TAKİP TALEBİ

MADDE 146 - ÖDEME EMRİ

MADDE 147 - ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

MADDE 148 - TAKİP TALEBİ

MADDE 148/a - ADRES GÖSTERME ZORUNLULUĞU

MADDE 149 - 1- İCRA EMRİ

MADDE 149/a - İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

MADDE 149/b - 2- ÖDEME EMRİ

MADDE 150 - ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

MADDE 150/a - İTİRAZIN İNCELENMESİ USULÜ VE HÜKÜMLERİ

MADDE 150/b - KİRACILARA HABER VERME

MADDE 150/c - TAPU İDARESİNE HABER VERME

MADDE 150/d - SATIŞ HAZIRLIKLARI

MADDE 150/e - PARAYA ÇEVİRME MÜDDETİ

MADDE 150/f - MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

MADDE 150/g - PARAYA ÇEVİRME USULÜ

MADDE 150/h - ALACAĞIN VEYA REHNİN İLÂMLA TESBİT EDİLMİŞ OLMASI

MADDE 150/ı - BORÇLU CARİ HESAP VEYA KISA, ORTA, UZUN VADELİ KREDİ ŞEKLİNDE İŞLEYEN NAKDİ KREDİLERİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİLERİ TEMİNEN ALINAN İPOTEKLER

MADDE 151 - PAYLAŞTIRMA

MADDE 152 - REHİN AÇIĞI BELGESİ

MADDE 153 - İPOTEKLİ ALACAKTA ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN İMTİNAI

MADDE 153/a - REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GEMİLERE UYGULANMASI

MADDE 154 - İFLÂS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

MADDE 155 - ÖDEME EMRİ VE MÜNDERECATI

MADDE 156 - İFLAS TALEBİ VE MÜDDETİ

MADDE 157 - TALEBİN GERİ ALINMASI VE YENİLENMESİ

MADDE 158 - YARGILAMA USULÜ

MADDE 159 - MUHAFAZA TEDBİRLERİ

MADDE 160 - MASRAFLARIN PEŞİN VERİLMESİ

MADDE 161 - 1- USULÜ

MADDE 162 - 2- NETİCELERİ

MADDE 163 - 3- DEVAM MÜDDETİ

MADDE 164 - KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

MADDE 165 - İFLAS TARİHİ

MADDE 166 - İFLÂS KARARININ TEBLİĞİ VE İLÂNI

MADDE 167 - TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI

MADDE 168 - ÖDEME EMRİ

MADDE 169 - A) BORCA İTİRAZ

MADDE 169/a - İTİRAZIN İNCELENMESİ

MADDE 170 - B) İMZAYA İTİRAZ

MADDE 170/a - BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ

MADDE 170/b - UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 171 - ÖDEME EMRİ

MADDE 172 - İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

MADDE 173 - A) İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

MADDE 174 - B) İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI

MADDE 175 - C) İSTİRDAT DAVASI

MADDE 176 - D) UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 176/a - ALACAKLI VE BORÇLUYA VERİLECEK BELGELER

MADDE 176/b - BİRDEN FAZLA BORÇLU BULUNMASI

MADDE 177 - A- ALACAKLININ TALEBİ

MADDE 178 - B- BORÇLUNUN MÜRACAATİYLE

MADDE 179 - SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI:

MADDE 179/a - ERTELEME YARGILAMASI:

MADDE 179/b - ERTELEME KARARI VE SONUÇLARI:

MADDE 179/c - KANUN YOLLARI

MADDE 180 - REDDOLUNAN MİRASLAR

MADDE 181 - USUL

MADDE 182 - İFLÂSIN KALDIRILMASI

MADDE 183 - REDDOLUNMUŞ BİR MİRAS TASFİYESİNİN DURDURULMASI

MADDE 184 - İFLÂS MASASI

MADDE 185 - REHİNLİ MALLAR VE ÜRETİME YÖNELİK YERLER

MADDE 186 - İHTİYATEN VEYA İCRAEN HACZEDİLEN ŞEYLER

MADDE 187 - İPTÂL DAVASINA TABİ HAKLAR

MADDE 188 - BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN VERİLMİŞ AMRE VEYA HAMİLİNE MUHARRER SENETLER

MADDE 189 - BAŞKASINA AİT MALIN SATIŞ BEDELİ

MADDE 190 - SATICININ GERİ ALMA HAKKI

MADDE 191 - MÜFLİSİN TASARRUFA EHLİYETSİZLİĞİ VE POLİÇE ÖDENMESİ HÜKÜMLERİ

MADDE 192 - MÜFLİSE ÖDEME

MADDE 193 - TAKİBİN DURMASI VE DÜŞMESİ

MADDE 194 - HUKUK DAVALARININ TATİLİ

MADDE 195 - MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCELİYET KESBETMESİ

MADDE 196 - FAİZ

MADDE 197 - ŞARTA MUALLAK ALACAKLAR

MADDE 198 - MEVZUU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

MADDE 199 - TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN İFASI

MADDE 200 - TAKAS

MADDE 201 - TAKASA İTİRAZ

MADDE 202 - MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR

MADDE 203 - MÜŞTEREK BORÇLULARIN BİR ZAMANDA İFLÂSI

MADDE 204 - MÜFLİSLE BİRLİKTE BORÇLU TARAFINDAN BORCUN KISMEN ÖDENMESİ

MADDE 205 - KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE GAYRİ MAHDUT MES'ULİYETLİ ŞERİKLERİN İFLÂSI

MADDE 206 - ADİ VE REHİNLİ ALACAKLARIN SIRASI

MADDE 207 - SIRALAR ARASINDAKİ MÜNASEBET

MADDE 208 - DEFTER TANZİMİ

MADDE 209 - MÜFLİSİN VAZİFELERİ

MADDE 210 - TEMİNAT TEDBİRLERİ

MADDE 211 - HACZİ CAİZ OLMAYAN EŞYA HAKKINDA

MADDE 212 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT MALLAR

MADDE 213 - TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

MADDE 214 - KIYMET TAKDİRİ

MADDE 215 - DEFTERİN MÜFLİS TARAFINDAN TANINMASI

MADDE 216 - MÜFLİSİN MÜKELLEFİYETLERİ

MADDE 217 - TASFİYENİN TATİLİ

MADDE 218 - BASİT TASFİYE

MADDE 219 - ADİ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ İLANI

MADDE 220 - REDDEDİLEN MİRASLARDA ALACAKLILARI DAVET

MADDE 221 - İLK ALACAKLILAR TOPLANMASI

MADDE 222 - TOPLANTI VEYA KARAR NİSABININ OLUŞMAMASI

MADDE 223 - İFLÂS İDARESİ VE İFLÂS DAİRESİNİN VAZİFELERİ

MADDE 224 - TOPLANMADA VERİLEN KARARLAR

MADDE 225 - KARARLAR ALEYHİNE MÜRACAAT

MADDE 226 - İFLÂS İDARESİNİN VAZİFESİ

MADDE 227 - İFLÂS İDARESİNİN VAZİFE VE MES'ULİYETİ

MADDE 228 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İSTİHKAK İDDİALARI

MADDE 229 - MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ, MÜSTACEL SATIŞ

MADDE 230 - İDDİA EDİLEN ALACAKLARIN TETKİKİ

MADDE 231 - TAPU SİCİLİNE YAZILI ALACAKLAR

MADDE 232 - ALACAKLILAR SIRA CETVELİNİN MÜDDET VE ŞEKLİ

MADDE 233 - REDDEDİLEN ALACAKLAR

MADDE 234 - ALACAKLILAR SIRA CETVELİ, İLAN VE İHBAR

MADDE 235 - SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE NETİCELERİ

MADDE 236 - GEÇ KALAN MÜRACAATLAR

MADDE 237 - İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI

MADDE 238 - İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ YETKİSİ

MADDE 239 - TOPLANTI VE KARAR NİSABININ OLUŞMAMASI

MADDE 240 - YENİDEN ALACAKLILAR TOPLANMASI

MADDE 241 - MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ USULÜ

MADDE 242 - ARTIRMA İLANI

MADDE 243 - ARTIRMA VE İHALE

MADDE 244 - ARTIRMA SURETİYLE SATIŞIN ŞARTLARI

MADDE 245 - MÜNAZAALI HAKLARIN TALEP EDEN ALACAKLILARA TEMLİKİ

MADDE 246 - AİLE YURTLARI

MADDE 247 - PAY CETVELİ VE SON HESAP

MADDE 248 - İFLÂS MASRAFLARI VE MASANIN BORÇLARI

MADDE 249 - PAY CETVELİNİN İFLÂS DAİRESİNE BIRAKILMASI

MADDE 250 - DAĞITMA

MADDE 251 - BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

MADDE 252 - MUVAKKAT DAĞITMALAR

MADDE 253 - KAYDETTİRİLMEMİŞ ALACAKLAR

MADDE 254 - NİHAİ RAPOR VE KAPANMA KARARI

MADDE 255 - İFLÂS KAPANDIKTAN SONRA

MADDE 256 - İFLÂSIN TASFİYESİ MÜDDETİ

MADDE 257 - İHTİYATÎ HACİZ ŞARTLARI

MADDE 258 - İHTİYATİ HACİZ KARARI

MADDE 259 - İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

MADDE 260 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ MUHTEVASI

MADDE 261 - İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI

MADDE 262 - ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

MADDE 263 - BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT

MADDE 264 - İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM

MADDE 265 - İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

MADDE 266 - İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

MADDE 267 - İHTİYATİ HACİZDE İFLÂS YOLU İLE TAKİP

MADDE 268 - İCRAİ HACİZLERE İŞTİRAK

MADDE 269 - ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

MADDE 269/a - İTİRAZ ETMEMENİN SONUÇLARI

MADDE 269/b - İTİRAZ VE KALDIRILMASI USULÜ

MADDE 269/c - KİRA AKDİ DIŞINDAKİ İTİRAZLAR VE TAHLİYE

MADDE 269/d - KIYASEN UYGULANACAK MADDELER

MADDE 270 - HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER YAPILMASI

MADDE 271 - KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI

MADDE 272 - 1- TAHLİYE EMRİ VE MÜNDERECATI

MADDE 273 - 2- TAHLİYE VE TESLİM

MADDE 274 - 1- MÜDDET VE ŞEKLİ

MADDE 275 - 2- İTİRAZIN KALDIRILMASI

MADDE 276 - KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNURSA

MADDE 277 - İPTÂL DAVASI VE DAVACILAR

MADDE 278 - İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI

MADDE 279 - ACİZDEN DOLAYI BUTLAN

MADDE 280 - ZARAR VERME KASDINDAN DOLAYI İPTÂL

MADDE 281 - İPTÂL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

MADDE 282 - İPTÂL DAVASINDA DAVALI

MADDE 283 - İADENİN ŞÜMULÜ

MADDE 284 - HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET

MADDE 285 - KONKORDATO TALEBİ

MADDE 286 - KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

MADDE 287 - GEÇİCİ MÜHLET

MADDE 288 - GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ

MADDE 289 - KESİN MÜHLET

MADDE 290 - KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU İLE BUNLARIN GÖREVLERİ

MADDE 291 - BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELMESİ NEDENİYLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI

MADDE 292 - KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ İLE İFLASIN AÇILMASI

MADDE 293 - KANUN YOLLARI

MADDE 294 - KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 295 - KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 296 - KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 297 - KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

MADDE 298 - DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ

MADDE 298/a - REHİNLİ TAŞINIR VEYA TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ERTELENMESİ

MADDE 299 - ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

MADDE 300 - ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

MADDE 301 - ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

MADDE 302 - ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK

MADDE 303 - BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR

MADDE 304 - KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

MADDE 305 - KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

MADDE 306 - KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI

MADDE 307 - REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ

MADDE 308 - KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI

MADDE 308/a - KANUN YOLLARI

MADDE 308/b - ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

MADDE 308/c - KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

MADDE 308/ç - KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ

MADDE 308/d - KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER

MADDE 308/e - KONKORDATONUN KISMEN FESHİ

MADDE 308/f - KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

MADDE 308/g - KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ

MADDE 308/h - REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

MADDE 309 - ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ

MADDE 309/a - GENEL OLARAK

MADDE 309/b - ZORUNLU İÇERİĞİ

MADDE 309/c - TASDİKİN SONUÇLARI

MADDE 309/ç - KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKİ DURUMU

MADDE 309/d - PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ

MADDE 309/e - PARAYA ÇEVİRME

MADDE 309/f - REHİNLİ TAŞINMAZLAR

MADDE 309/g - TAŞINIR REHİNLERİ

MADDE 309/ğ - TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ

MADDE - I - TAKSİRATLI İFLAS

MADDE 310 - TAKSİRATLI İFLÂS HALLERİ

MADDE 311 - HİLELİ İFLÂS HALLERİ

MADDE 312 - A- HİLELİ MÜFLİS

MADDE 313 - TAKSİRATLI MÜFLİS

MADDE 314 - ADİ MÜFLİS

MADDE 315 - İLÂN

MADDE 316 - ÖLÜMDEN SONRA İTİBARIN YERİNE GELMESİ

MADDE 317 - BU BABIN TATBİKİ ŞARTLARI

MADDE 318 - FEVKALÂDE MÜHLETİN KABULÜ, BORÇLUNUN DİLEKÇESİ

MADDE 319 - İCRA MAHKEMESİNCE YAPILACAK TETKİKLER

MADDE 320 - İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA

MADDE 321 - DEFTER TANZİMİ, KOMİSER

MADDE 322 - KARARIN TEBLİĞİ

MADDE 323 - NETİCELER, TAKİPLER VE MÜDDETLER

MADDE 324 - A - UMUMİYETLE

MADDE 325 - B - YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN ALINAN HUSUSİ TEDBİRLER HAKKINDA

MADDE 326 - FEVKALADE MÜHLETE TABİ OLMAYAN ALACAKLAR

MADDE 327 - UZATMA

MADDE 328 - REFİ

MADDE 329 - FEVKALÂDE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

MADDE 329/a - İFLÂSIN ERTELENMESİ İLE İLİŞKİ

MADDE 330 - İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HALLERİ

MADDE 331 - ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTEN BORÇLULARIN CEZASI

MADDE 332 - ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI

MADDE 333 - İFLÂS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI

MADDE 333/a - TİCARİ İŞLETMEDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 334 - KONKORDATO VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN YA DA KONKORDATO V

MADDE 335 - KİRACININ CEZALANDIRILACAĞI HALLER

MADDE 336 - MÜFLİSİN MALLARINI VERMEYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

MADDE 337 - YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

MADDE 337/a - TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI

MADDE 338 - HAKİKATE MUHALİF BEYANDA BULUNANLARIN CEZASI

MADDE 339 - BEYANDAN SONRA MAL VE KAZANÇTA OLAN TEZAYÜDÜ BİLDİRMEYEN BORÇLUNUN CEZASI

MADDE 340 - BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLÂLİ HALİNDE CEZA

MADDE 341 - ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI

MADDE 342 - İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR GİRENLERİN CEZASI

MADDE 343 - 30 VE 31 NCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI

MADDE 344 - NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI

MADDE 345 - HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ

MADDE 345/a - SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLÂSINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI

MADDE 345/b - ARTIRMADAN ÇEKİLME

MADDE 346 - GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI

MADDE 347 - ŞİKAYET SÜRESİ

MADDE 348 - YETKİ

MADDE 349 - MUHAKEME USULÜ

MADDE 350 - DURUŞMA

MADDE 351 - TAHKİKAT

MADDE 352 - KARAR

MADDE 353 - İTİRAZ

MADDE 354 - DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ İLE CEZA VERİLEMEYECEK HÂLLER

MADDE 355 - MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

MADDE 356 - YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

MADDE 357 - CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

MADDE 358 - ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILAN MALLAR

MADDE 359 - İCRA DAİRELERİNİN MUHABERELERİ

MADDE 360 - HACZEDİLEN MALLARIN İSTİNABE SURETİLE SATIŞI

MADDE 361 - FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI

MADDE 362 - EMANETLER HAKKINDA ZAMANAŞIMI

MADDE 362/a - ÖZEL OKULLAR İLE ÖZEL ÖĞRENCİ YURT VE BENZERİ KURUMLARIN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARININ HACZİ

MADDE 363 - İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

MADDE 364 - TEMYİZ YOLUNA BAŞVURMA VE İNCELENMESİ

MADDE 365 - İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ

MADDE 366 - BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY KARARLARI

MADDE 367 - BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALÜMAT VERMEK MECBURİYETİ

MADDE 368 - İLGA EDİLEN KANUNLAR

MADDE Ek 1 - (4949 SAYILI KANUN MAD. 102)

MADDE Ek 2 - (EK: 6/2/2014-6518/2 MD.)

MADDE Ek 3 - (EK: 3/11/2016-6754/19 MD.)

MADDE Geçici 1 - (2004 SAYILI KANUNUN KENDİ NUMARASIZ GEÇİCİ MADDESİ OLUP TESELSÜL İÇİN NUMARALANDIRILMIŞTIR)

MADDE Geçici 2 - (EK: 9/11/1988-3494/62 MD.)

MADDE Geçici 3 - (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

MADDE Geçici 4 - (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

MADDE Geçici 5 - (EK: 17/7/2003-4949/105 MD.)

MADDE Geçici 6 - (EK: 12/2/2004-5092/11 MD.)

MADDE Geçici 7 - (EK: 2/3/2005-5311/29 MD.)

MADDE Geçici 8 - (EK: 21/2/2007-5582/6 MD.)

MADDE Geçici 9 - (EK: 2/7/2012-6352/38 MD.)

MADDE Geçici 10 - (EK: 2/7/2012-6352/38 MD.)

MADDE Geçici 11 - (EK: 2/7/2012-6352/38 MD.)

MADDE Geçici 12 - (EK: 15/7/2016-6728/6 MD.)

MADDE Geçici 13 - (EK: 15/8/2017-KHK-694/9 MD.)

MADDE Geçici 14 - (EK: 28/2/2018-7101/46 MD.)

MADDE Geçici 15 - (EK:6/12/2018-7155/17 MD.)

MADDE Geçici 16 - (EK:20/2/2019-7165/3 MD.)

MADDE Geçici 17 - (EK:9/6/2021-7327/8 MD.)

MADDE Geçici 18 - (EK:24/11/2021-7343/33 MD.)

MADDE Geçici 19 - (EK:28/3/203-7445/5 MD.)

MADDE Geçici 20 - (EK:28/3/203-7445/6 MD.)

MADDE 369 - MERİYET ZAMANI

MADDE 370 - KANUNU İCRAYA MEMUR OLANLAR

MADDE 309/h - PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI

MADDE 309/ı - REHİN AÇIĞI

MADDE 309/i - TEVDİ

MADDE 309/j - FAALİYET RAPORU

MADDE 309/k - HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ

MADDE 309/l - UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 309/m - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

MADDE 309/n - YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ

MADDE 309/o - BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

MADDE 309/ö - BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER

MADDE 309/p - BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI

MADDE 309/r - KARARIN SONUÇLARI

MADDE 309/s - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ

MADDE 309/ş - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ

MADDE 309/t - UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLALİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 309/u - HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ

MADDE 309/ü - YÖNETMELİK

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.