İSTİHKAK DAVASI (İİK.m. 97 vd.) 

İstihkak Davalarında, ‘Dava Şartı’ Olarak Kabul Edilen “Takibe Konu Alacağın Gerçek Olup Olmadığı” İddiası Nasıl İncelenir? Borçlu Şirket İle Üçüncü Kişi Şirket Arasında Rödovans İlişkisi Olması, Üçüncü Kişinin Adresinde Yapılan Hacze Konu Mallara Dair Açılan İstihkak Davalarında Nasıl Değerlendirilmelidir? Borçlu Şirket Ortaklarının, Üçüncü Kişi Şirkette Küçük Hissedar Olması, Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İçin Yeterli Midir? Takip Borçlusunun, Üçüncü Kişi Şirketin Ortağı Olması Halinde, İstihkak Davalarında Nasıl Bir Değerlendirilme Yapılmalıdır? Üçüncü Kişinin Adresinde Borçluya Ait Evrak Bulunmasının Anlamı Nedir? Üçüncü Kişinin, Adresinde Bulunan Bu Evraklara Dair Yaptığı Açıklamaların Önemi Nedir? Haciz Sırasında Bulunan Belge, Mal Ve Evrakların Borçluya Ait Olup Olmadığı Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? 


İSTİHKAK İDDİASI HAKKINDA TEORİK AÇIKLAMALAR

I- “İstihkak” iddiası, borçlunun “haczedilen malın üçüncü bir kişiye ait olduğunu v ...