KONU: İcra Suçları (İİK.m. 331, 333, 334 ve 345/a)

Hangi koşulların gerçekleşmesi halinde borçluların İİK.m. 331, 333, 334 ve 345/a’ya göre cezalandırılabileceği (Başka bir deyişle; “alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu (varlığını) eksiltme”, “iflas ve konkordato işlerinde hususi çıkar sağlanması”, “konkordatoda veya sermaye şirketleriyle kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşürme ya da konkordato ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymama” ve “sermaye şirketlerinin –pasiflerinin aktiflerinden fazla olması nedeniyle- iflasını isteme yükümlülüğünü” –veya; “7101 sayılı Kanun’la değiştirilmiş olan TTK.m. 377 uyarınca konkordato talebinde bulunma yükümlülüğünü” - yerine getirmemiş olan yöneticilerin bu  eylemlerinin[1]  ‘suç’ teşkil edebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşulların “suçun unsurlarının” neler olduğu)


A) “ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASDIYLA VARLIĞINI (MEVCUDUNU) EKSİLTME” SUÇU[2]            ...