Tasarrufun İptali Davası (İİK. m. 277 vd.)

a) 25.09.2013 tarihinde  -İİK.m.278/I’ deki bir yıllık süre içinde– 775.254.00 TL. değerindeki taşınmazdaki ½ hissesini 300.000,00 TL’ye borçludan satın alan üçüncü kişinin bu işlemi (tasarrufu), İİK.m.278/III-2 uyarınca ‘mutlak’ olarak iptale tâbi midir? Üçüncü kişinin ‘iyiniyetli’ olması (yani; ‘borçlunun, alacaklılarına zarar vermek kastıyla hareket etmiş olduğunu’ bilmemesi) bu sonucu değiştirir mi?

b) Üçüncü kişinin, borçlunun –dava konusu taşınmazdaki ½ hissesini borçludan satın aldıktan sonra, taşınmazın diğer hisselerini de sahiplerinden satın alıp­-  bu taşınmaz üzerinde “ yatırımda bulunup, her blokta (6) daire olmak üzere çeşitli bağımsız bölümler inşa etmesinin  -bir kimsenin muvazaalı olarak satın almış olduğu taşınmaz üzerine yatırım yapmasının- ‘hayatın olağan akışına aykırı olduğu’ ’’ gerekçesiyle “davalılar arasında yapılmış olan satışın gerçek bir satış sayılmasını’’ gerektirerek “açılmış olan tasarrufun iptali davasının reddine’’ neden olur mu?

c) aa- Davalı-borçlu ile diğer davalı-üçüncü kişinin satış akdini imzalayan temsilcisinin, ‘kapı komşusu’ olmasının,

      bb- Dava konusu taşınmazın ‘kısa aralıklarla’  -üç yılda dört kez- el değiştirmiş olmasının,

    cc- Davalı-borçlunun, diğer davalı üçüncü kişiye ‘danışmanlık hizmeti’ vermesinin,

              İİK.m.280/I uyarınca; “borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca (yani; üçüncü kişi tarafından) bilindiğini ‘’ ortaya koyarak ‘ yapılmış olan tasarrufun iptaline’ neden olur mu?


Davacı K.B vekili 18.09.2015 tarihli “dava dilekçesi’’ nde özetle; “Müvekkilinin alacağının tahsili için borçlu-davalı İ.Ö aleyhine, ….. 11.İcra Müdürlü ...