ANLAŞMALI BOŞANMA (MK. mad. 166/III), İSTİHKAK DAVASI (İİK. mad. 97 vd., 228), TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (MK. mad. 1025)  

“Anlaşmalı Boşanma” (MK. mad. 166/III) İlâmının Hüküm Fıkrasında -Mahkemece de Uygun Görülüp Tasdik Edilen ‘Boşanmanın Mali Sonuçları’na İlişkin Protokol Uyarınca- Davacı Kadına Devri Öngörülen -Ancak, Boşanma Kararının Kesinleşmesinden Sonra İflâs Etmiş Olması Nedeniyle Davalı Kocanın İflâs Masasına İntikal Etmiş Bulunan- Taşınmazların Tapuda Adına Tescil Edilebilmesi İçin, Davacı Kadın Tarafından İflâs Masasına Karşı “İstihkak Davası” mı Yoksa “Tapu İptali ve Tescil Davası” mı Açılması Gerekir?


“Evlilik birliğinin sarsılması” üst (kenar) başlığını taşıyan yeni TMK.’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin ...