TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ (İİK. mad. 127), İHALENİN FESHİ (İİK. mad. 134) 

“Satışa Konu Taşınmazın Hissedarlarının Tapuda Kayıtlı Bulunan Adreslerinin Gönderilmesi” İcra Müdürlüğü Tarafından -Satışa Hazırlık Aşamasında- Tapu Müdürlüğünden Sorulmasından Sonra, Tapu Müdürlüğünün -“Bu Kişilerin Tapuda Kayıtlı Olan Adreslerini” Açıkça Bildirmeksizin- “Adreslerin Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden İstenmesi Gerektiğini” Müzekkere ile İcra Müdürlüğüne Bildirmesi Üzerine, İcra Müdürlüğünün Başkaca Bir İşlem Yapmaksızın -Yani; Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden Hissedarların Adreslerini Tahkik Etmeden-“Gazetedeki Satış İlanının ‘Tebligat’ Yerine Geçeceğini Kabul Ederek” Taşınmazın İhalesini Gerçekleştirmesi Üzerine, Adresi Tapuda Kayıtlı Bulunan Hissedarlar İcra Mahkemesine Başvurarak, İİK.'nun 127. Maddesi Çerçevesinde Bu Durumu “İhalenin Feshi” Sebebi Olarak İleri Sürüp, “İhalenin Feshine Karar Verilmesini” İsteyebilir mi 


İcra ve İflâs Kanununun "Ayrıca tebliğler" kenar başlığına taşıyan 127. maddesinde bu konuya ilişkin olarak;

"İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ...