İFLÂSIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİLERİ (İİK. mad. 179/b)

Hakkında İİK. mad. 179 Uyarınca “İflâsın Ertelenmesine” Karar Verişmiş Olan Borçlu (Şirket) Hakkında, İflâsın Ertelenmesi Kararından Sonra Doğan Borçlardan Dolayı İcra Takibi Yapılabilir mi? 


Borca batıklık bildirimi üzerine mahkemece re'sen açılan doğrudan doğruya iflâs davası prosedürünün içinde borçlu veya alacaklıların talebiyle oluşan hadise niteliğindeki bir olgu”, ...