Tahliye istemli icra takibi sonucunda verilen tahliye kararının tedbiren durdurulması ve takip konusu kira borcunun bulunmadığının tespiti amacıyla açılan menfi tespit davasında (İİK. mad. 72/III) mahkemece -doktrin ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda- tahliye takibinin (işleminin) durdurulması konusunda  ‘i h t i y a t i  t e d b i r   k a r a r ı’ (HMK.m. 389 vd.) verilebilir mi?


I- Bilindiği gibi; borçlu, kendisine karşı, bir icra takibi başladıktan sonra ve henüz borcu ödenmemiş durumda iken, bu davayı açmakta hukukî yararı bulunması koşulu ile “bor&c ...