Nam-ı müstear şeklinde yapılan muvazaalı işlemlerin iptali” koşullarının neler olduğu? Hangi durumlarda “bu tür taleplerin reddine karar verilmesi” gerekeceği? Bu tür davalarda “kimin, neyi,nasıl ispat etmesi” gerekeceği?


Sayın Av. … ve Av. …,

Aşağıdaki “konu”  hakkındaki “hukuki mütalâam” (uzman görüşüm) “HMK.m. 293 ” ilişikte sunulmuştur:

...