Tapu kayıtlarında “mesken niteliğinde bir taşınmaz” olduğu öngörülen ve gerek ‘dava dilekçesi’nde, gerek 05.04.2018 tarihli ‘bilirkişi raporu’nda ve gerekse ‘yerel mahkemeni gerekçeli kararı’ ile ‘bölge adliye mahkemesi kararı”nda‘mesken niteliğinde bir taşınmaz’  olduğu açıklanan dava konusu taşınmazı, üzerindeki ipotekle birlikte satın aldıktan sonra ipotek borcunu ödeyerek, ipoteği terkin ettiren, dava dilekçesinde kötüniyetliolduğu ileri sürülmeyen ve yargılama sırasında da mahkemeye bu konuda davacı tarafından tatmin edici kanıt sunulmayan son malik hakkında “taşınmazın ipotek kaydının bu kişi tarafından kaldırıldığı” gözönünde bulundurulmadan, ‘tapuda gösterilen bedel’ ile ‘taşınmazın rayiç değeri’ arasında ‘fahiş fark’  bulunduğu gerekçesi ile verilen  ‘iptal kararı’nın ve bu (hatalı) karara yönelik istinaf başvurusunu reddeden ‘BAM. kararı’nın tahlil ve eleştirisi 


Davacı (alacaklı) T.C. …..  Bankası A.Ş. vekili, 24.01.2014 tarihli “dava dilekçesi”nde özetle; “müvekkili bankanın T….. ÖZEL SAĞLIK ŞİRKETİ’ne kredi kullandırdığını, ancak bu kredin ...