HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN DOLAYI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASINDA BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI (HMK. mad. 399/3)

Haksız İhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasında, Zamanaşımı Süresinin (HMK. mad. 399/3) Başlangıç Tarihi Hangi Tarihtir? (Başka Bir Deyişle; Mahkemece, Davacının Talebi Doğrultusunda Verilmiş Olan İhtiyati Tedbir Kararı, Yargılama Devam Ederken, Davalının Talebi Yerinde Bulunarak Kaldırılır ve Yargılama Sonunda Açılmış Olan (Asıl) Dava da Reddedilir ve Bu Red Kararı Da Davacının “Temyiz” ve “Karar Düzeltme” Talepleri Yerinde Bulunmayarak Reddedilir ve Mahkemenin Red Kararı Bu Suretle Kesinleşirse, Mahkemenin Yargılamanın Başında Vermiş Olduğu “İhtiyati Tedbir Kararı”ndan Zarar Görmüş Olan Davalı, Gördüğü Bu Zararın Tazmini İçin, Mahkemenin, Yargılama Devam Ederken “İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına” Karar Verdiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde mi, Yoksa Mahkemenin Yargılamanın Sonunda Verdiği Red Kararının “Kesinleşmesinden İtibaren” Bir Yıl İçinde mi, İhtiyati Tedbir Koydurmuş Olan Davacı Aleyhine Tazminat Davası Açabilir?)


Anımsanacağı gibi; 6100 sayılı (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanunundan (HMK.’dan) önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda (HUMK’da) “haksız ihtiyati tedbir kararının uygula ...