İCRA MAHKEMESİNCE “KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDİNE” KARAR VERİLEBİLİR Mİ? (HMUK. mad. 441 vd.)

Karar Düzeltme Talebi Üzerine Yerel Mahkeme -Temyiz Taleplerinde Olduğu Gibi (HUMK. 432/IV)- Karar Düzeltme İsteminin “Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyecek Bir Karara İlişkin Olması Nedeniyle” Reddine Karar Verebilir mi?


Karar düzeltme” konusu HUMK.’nun 440, 441, 442, 442a. maddelerinde düzenlenmiştir.[1] Bu maddelerin hiçbirisinde, “temyiz talebi üzerine mahkemece yapılacak işlemleri” düzenle ...