“Muvazaa” (ve “yolsuz tescil”) nedenine dayalı tescil isteminin, “tasarrufun iptali davası” (İİK. m. 277 vd.) olarak mı yoksa “tapu iptali ve tescil davası” (TMK. m. 1025) olarak mı nitelendirilmesi daha isabetli sayılır?


A- ‘Tasarrufun iptali davası”nın (İİK. m.277 vd.) hukuki niteliği* ve amacı**:

I- Hakkında «haciz» (İİK. m. 78 vd.) işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kara ...