KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP (İİK. mad. 167 vd.), ÇEKTE SAHTECİLİK SUÇU (TCK. mad. 204/1), MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ (İİK. mad. 82)

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip (İİK. mad. 167 vd.), Çekte Sahtecilik Suçu (TCK. mad. 204/1), Menfi Tespit Davası (İİK. mad. 72), Teminat Mektubunun Haczi (İİK. mad. 82)

Borçlu ; Alacaklı ile Yaptığı Sözleşme -“Alım-Satım ve Tek Satıcılık Sözleşmesi”- Uyarınca, Alacaklıya “Teminat Çeki” Olarak “Keşide Yeri” ve “Keşide Tarihi” Boş Olarak -21.07.2009 Tarihinde- Verdiği Çekin,  2013 Tarihinde Çeke “Keşide Yeri” Olarak Mersin, “Keşide Tarihi” Olarak 29.07.2013 Tarihinin Alacaklı Tarafından Yazılıp, Bankaya İbraz Edilmesinden ve Çekin “Karşılığı Bulunmadığının” Bankaya Yazdırılmasından Sonra İcraya Konulması Üzerine,

A- C. Savcılığına Şikayette Bulunarak “Resmi Senet” Sayılan (TCK. mad. 210/1) “Çek’de Sahtecilik Suçu”nu (TCK. mad. 204/1) İşlemiş Olduğu İddiasıyla Alacaklı Hakkında “Kamu Davası” Açılmasını Sağlayabilir mi?

B- Takip Konusu Çekin “Teminat Çeki” Olduğu (İİK. mad. 170a) ve Ayrıca “Takip Konusu Çekin Sahte Olarak -Teminat Çekine “Keşide Yeri” ve “Keşide Tarihi” Yazılarak- Oluşturulduğu (İİK. mad. 168/V, 169a)” İleri Sürülerek -Birinci Durumda “Takibin İptali” (İİK. mad. 170a) ve İkinci Durumda- “Takibin Durdurulması” (İİK. mad. 169a/V) Sağlanabilir mi? Nasıl?

C- Yukarıdaki İddialarla Genel Mahkemede (Ticaret Mahkemesinde) Menfi Tesbit Davası (İİK. mad. 72) Açılarak “Takip Konusu Çekten Dolayı Borçlu Olunmadığı” İleri Sürülebilir mi?  Nasıl?

Ç- Borçlu, Hakkında Yapılan (Yapılacak Olan) İcra Takibini Nasıl Durdurabilir?

D- Borçlu Tarafından -Alacaklı ile Aralarındaki- Başka Bir Dava Nedeniyle Verilmiş Olan Teminat Mektubu, Son Yapılan -“Teminat Çeki”ne Dayalı- Takipte veya Daha Sonra Yapılacak Herhangi Bir Takip Sonucunda, Alacaklının Talebi Üzerine Haciz Edilerek, Paraya Çevrilebilir mi?


A- Bilindiği gibi; 5237 sayılı TCK.’nun 204/(1). maddesinde “bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi” ve “bir sahte resmi belgenin kullanılması” -“gerçek b ...