İflasın Ertelenmesi Sürecinde ‘Takip Yasağı’ (İİK. m. 179/b-I)

İflasın ertelenmesi sürecinde, mahkemece İİK. m. 179/b-I kapsamında verilmiş olan ‘takip yasağı’na ilişkin ‘ihtiyati tedbir kararı’, “alacaklı tarafından sadece üçüncü kişi taşınmaz maliki hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasını”  önler mi?


İflâsın ertelenmesi kararının en önemli etkisi; «hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilen şirket ya da kooperatife karşı yeni takip yapılamaması ve daha önce başlamış olan takiplerin durması»dır.

...