Tasarrufun İptali Davasının “Özel Dava Şartları” ve Hem İİK. 277 vd. Hem de TBK. 19’a Dayanılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?


ÖZ: Borçlu tarafından, alacaklısına borçlandıktan sonra, dava konusu (2) taşınmazdaki hisselerini ‘hala’ları ve ‘üvey annesi’ne satması halinde (İİK. m. 278/III-1 v ...