TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277 vd.) 

Yaptığı İpotekli Takip Sonucunda, Borçlunun Taşınmazını İhalede Alacağına Mahsuben Almış Olan Banka, Borçlu ile İmzaladığı PROTOKOL Çerçevesinde, Borçlunun Borcunu Ödemesi Üzerine, Satın Aldığı Taşınmazı Borçlunun Bildirdiği Kişiye Devrederse, Bu Devir Durumunu Öğrenen Borçlunun Alacaklıları, “Bu Devir İşleminin İİK. mad. 277 vd. Hükümlerine Göre -Kendileri Bakımından- İptali İçin” ‘Borçlu’ ve ‘Taşınmazı Devralan Üçüncü Kişi’ Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açabilirler mi?


Bilindiği gibi; tasarrufun iptali davası “borçlunun, alacaklılarına zarar vermek amacıyla (malvarlığını azaltıcı nitelikteki) üçüncü kişilerle yaptığı ve kural olarak maddi hukuk bakımından ge&cc ...